Strona z portalu

  BIP Zduńska Wola / Menu Przedmiotowe / Załatwianie Spraw (Druki do pobrania) / Podział tematyczny / Szkoła, żłobek, opieka / Wniosek o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej
Menu podmiotowe
Menu przedmiotowe

Wniosek o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej

I. Podstawa prawna:

II. W którym biurze można załatwić sprawę ?

Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów

Sprawy merytorycznie załatwia:
Biuro Edukacji, Kultury i Sportu
Budynek nr 4, I piętro, pok. 419
Telefon kontaktowy: 43 825-02-00 wew. 239 lub 43 825-02-39

e-mail: v.bryl-szlagowska@zdunskawola.pl

III. Jakie dokumenty należy dostarczyć ?

Wypełniony wniosek o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej.

Załączniki:

  • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego i kopię statutu lub innego dokumentu stanowiącego podstawę funkcjonowania osoby prawnej, a w przypadku osoby fizycznej – wypis z dowodu osobistego potwierdzającego imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania,

  • Projekt aktu założycielskiego szkoły lub placówki publicznej,

  • Projekt statutu szkoły lub placówki,

  • Opinię właściwego miejscowo komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie się mieścić szkoła lub placówka i najbliższym jego otoczeniu,

  • Wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce publicznej, wraz z informacją o ich kwalifikacjach,

  • Zobowiązanie do zapewnienia warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, oraz zobowiązanie do przestrzegania przepisów dotyczących szkół i placówek publicznych.

  • Pozytywna opinia Łódzkiego Kuratora Oświaty.

IV. Opłata:

Nie podlega opłacie.

V. Termin załatwienia sprawy:

W ciągu 30 dni od daty zgłoszenia Prezydent Miasta w drodze decyzji administracyjne udziela lub odmawia udzielenia zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej.

VI. Dodatkowe informacje:

Wniosek winien być złożony nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, w którym ma nastąpić uruchomienie szkoły lub placówki. Termin ten może zostać przedłużony za zgodą Prezydenta Miasta. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

VII. Co trzeba zrobić, aby załatwić sprawę ?

Złożyć wniosek wraz z załącznikami wymienionymi w pkt III w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, w którym ma nastąpić uruchomienie szkoły lub placówki. Zgłoszenie podlega rozpatrzenie w trybie Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
W ciągu 30 dni od daty zgłoszenia Prezydent Miasta po rozpatrzeniu wniosku wydaje w drodze decyzji administracyjnej zezwolenie na założenie szkoły lub placówki lub odmawia udzielenia zezwolenia.

VIII. Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zduńska Wola (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Zduńska Wola ) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Strona: 1 
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Zduńska Wola
Status: informacja opublikowana
Autor publikowanej informacji: Jolanta Zięba-Gzik
Data wytworzenia informacji: 2008-08-27 11:26:59
Ostatnio modyfikowane przez: Zbigniew Oleszczak,  Data modyfikacji: 2014-07-10 11:53:23
Rodzaj modyfikacji: 
Zaakceptowana przez Kłysińska Agnieszka dnia 2008-08-27 11:27:02
Opublikowana przez Kłysińska Agnieszka dnia 2008-08-27 11:27:03
Drukuj
Stronę odwiedzono 5206 razy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

System utworzony przez Comarch S.A