Szukaj
Logo Miasta Zduńska Wola

»

Deklaracja dostępności

Urząd Miasta Zduńska Wola zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miasta Zduńska Wola.

Data publikacji strony internetowej: 2016-04-14.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-15.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że pochodzą z różnych źródeł; są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt; opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji; posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji; opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej i w związku z tym nie było i ma możliwości ich pozyskania w wersji dostępnej cyfrowo. Niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków. Obrazy i fotografie mogą nie posiadać tekstów alternatywnych. Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-15.

Deklaracja została poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Podmiotowa strona została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach. Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz „TAB” przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek „w dół” i „w górę” można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Łukasz Keller, l.keller@zdunskawola.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 43 825 02 41. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Kompleks Urzędu Miasta Zduńska Wola składa się z 5 budynków oraz z Punktu kancelaryjnego działającego przy Filii Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli.

Budynek nr 1 Urzędu Miasta Zduńska Wola zlokalizowany jest przy ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola. Do budynku prowadzą dwa wejścia, jedno od strony północnej, drugie od strony wschodniej. Można się również do niego dostać z budynku nr 2. Wejście od strony wschodniej wyposażone jest w podjazd. Budynek jest częściowo dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Budynek nr 2 Urzędu Miasta Zduńska Wola zlokalizowany jest przy ul. Stefana Złotnickiego 12. Wejście do budynku jest wyposażone w wyłożony kostką brukową podjazd dla wózków oraz drzwi automatyczne dwuskrzydłowe otwierane na zewnątrz. Parter budynku jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W budynku nie ma windy. W korytarzu na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu do budynku wydzielone jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Budynek nr 3 Urzędu Miasta Zduńska Wola zlokalizowany jest przy ul. Stefana Złotnickiego 12. Do budynku prowadzi jedno wejście wyposażone w dwuskrzydłowe drzwi uchylne. Korytarz na parterze budynku jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W budynku nie ma windy.

Budynek nr 4 Urzędu Miasta Zduńska Wola zlokalizowany jest przy ul. Stefana Złotnickiego 13. Za wejściem do budynku znajdują się 3 schody z oznaczeniem kontrastowym. Budynek nie jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Budynek nr 5 Urzędu Miasta Zduńska Wola zlokalizowany jest przy ul. Stefana Złotnickiego 3. Budynek nie jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Punkt kancelaryjny Urzędu Miasta Zduńska Wola zlokalizowany jest w Filii Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli przy ul. 1 Maja 5-7, na parterze w holu. Wejście znajduje się na poziomie gruntu a drzwi otwierane są ręcznie. Przestrzeń na parterze jest wolna od barier architektonicznych. W holu znajduje się toaleta częściowo przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Do wszystkich budynków i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Urzędzie Miasta Zduńska Wola nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Kancelaria Urzędu Miasta Zduńska Wola jest w pełni przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością narządu ruchu. Jedno ze stanowisk na Kancelarii jest wyposażone w pętlę indukcyjną oraz możliwość skorzystania z usługi tłumaczenia języka migowego online. Usługa jest bezpłatna i chęć skorzystania z niej nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia.

Istnieje możliwość wezwania do Kancelarii pracownika właściwej komórki Urzędu celem obsługi osoby o szczególnych potrzebach.

Budynek nr 1
(wejście od strony
północnej)
Budynek nr 1
(wejście od strony
wschodniej)
Budynek nr 2 Budynek nr 3 Budynek nr 4 Budynek nr 5
Budynek nr 1 (wejście od strony północnej) Budynek nr 1 (wejście od strony wschodniej) Budynek nr 2 Budynek nr 3 Budynek nr 4 Budynek nr 5

Aplikacje mobilne

Urząd Miasta Zduńska Wola udostępnia następujące aplikacje mobilne:
e-Urząd Zduńska Wola dla systemu Android
e-Urząd Zduńska Wola w wersji dla systemu iOS

Dodatkowe informacje

Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Składanie wniosków o:

Przejdź do treści