Komunikaty

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości niezabudowanej przy ul. Podleśnej 54

PREZYDENT MIASTA Zduńska Wola zawiadamia, że w dniu 29 marca 2021 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola ul. Stefana Złotnickiego nr 12 – Gabinet Radnego odbędzie się: PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż prawa własności nw. nieruchomości niezabudowanej.

XXXI sesja Rady Miasta Zduńska Wola 18 lutego

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), w związku z art.15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 ze zm.), zwołuję XXXI sesję Rady Miasta Zduńska Wola w dniu 18 lutego 2021 r. (czwartek) o godz. 9.00, w zdalnym trybie obradowania, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi poinformowało o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu dla terenu miasta Zduńska Wola.

Ostrzeżenie dotyczy północno-zachodniej części miasta przy granicy z m. Opiesin. Przewidywany czas trwania ryzyka od godz. 9.00 dnia 18.01.2021 r. do godz. 24.00 dnia 19.01.2021 r.

Przejdź do treści