Szukaj
Logo Miasta Zduńska Wola

»

Chcesz głosować korespondencyjnie? Zgłoś to do 25 marca

Głosowanie korespondencyjne w wyborach samorządowych jest możliwe, pod warunkiem, że spełnia się odpowiednie kryteria i zgłosi taki zamiar przed 25 marca. Trzeba to zrobić w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu.

W wyborach samorządowych, jakie zaplanowano na 7 kwietnia 2024 roku można wziąć udział głosując korespondencyjnie. Dotyczy to jednak tylko wybranych grup wyborców. Do tego trzeba zgłosić się w określonym terminie, jaki upływa 25 marca 2024 roku.

Przepisy dopuszczają głosowanie korespondencyjne, ale wyłącznie dla wyborców, którzy spełniają określone wymogi.

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o całkowitej niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, całkowitej niezdolności do pracy, a także o zaliczeniu do I oraz II grupy inwalidów, jak również osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego w wyborach jakie odbędą się  7 kwietnia, trzeba zgłosić do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu do 25 marca 2024 r.

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu

Siedziba Delegatury: Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz, VI piętro, pokój 618-623

Numer telefonu: 43 659 16 46

Adres e-mail: sieradz@kbw.gov.pl

Godziny urzędowania:poniedziałek od 8.00 do 16.00, wtorek – piątek od 7.30 do 15.30

Zgłoszenie, może być dokonane: ustnie lub na piśmie w postaci papierowej, opatrzone własnoręcznym podpisem, lub elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej na stronie internetowej gov.pl, po uwierzytelnieniu tej osoby. Zgłoszenie telefonicznie możliwe jest w przypadku wyborcy niepełnosprawnego.

Powinno ono zawierać nazwisko i imię, numer PESEL wyborcy, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, oraz adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

Do zgłoszenia wyborca niepełnosprawny dołącza kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. Jeżeli zgłoszenia dokonano ustnie, wyborca musi odrębnie przekazać orzeczenie urzędowi gminy.

Pomocniczy wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego jest w załączniku do  informacji. Więcej szczegółów oraz sposób w jaki głosuje się korespondencyjnie tutaj: https://wybory.gov.pl/samorzad2024/statics/PKW_AKTUALNOSCI/uploaded_files/1707962101_zpow50172024-informacja-o-uprawnieniach-wyborcow-niepelnosprawnym.pdf

Inne komunikaty

Obwieszczenie

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Zduńska Wola w rejonie ulic: Paprockiej i Głównej oraz o rozpoczęciu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zduńskowolanie wybrali prezydenta i radnych

Konrad Pokora został wybrany prezydentem Zduńskiej Woli na następną kadencję. Wygrał wybory w pierwszej turze z wynikiem 60,45 proc. Mieszkańcy Zduńskiej Woli wybrali także Radę Miasta Zduńska Wola.

Zadbaj o swojego pupila

Lecznica weterynaryjna przy ulicy Kościelnej rozpoczyna bezpłatne kastrowanie psów i kotów. Akcja startuje 4 kwietnia 2024 roku i potrwa do wyczerpania limitu

Zieleń na jedno kliknięcie

Trwa trzecia edycja Zielonego Budżetu Zduńskiej Woli. Opiniowanie projektów zgłoszonych przez mieszkańców trwa do 12 kwietnia br.

Przejdź do treści