Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom – nabór do komisji konkursowej

Prezydent Miasta Zduńska Wola zaprasza do zgłaszania przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 573 i 1909), tj.:

  1. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia  i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
  2. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
  3. spółdzielnie socjalne,
  4. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1163), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników,

reprezentantów na kandydatów do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym dla mieszkańców Miasta Zduńska Wola w 2018 roku.

Zgodnie z Programem Współpracy Miasta Zduńska Wola z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz na podstawie art. 15 ust. 2b,2d i 2e w/w ustawy w skład Komisji Konkursowej mogą wchodzić:

  • przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego,
  • osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie,
  • z głosem doradczym osoby posiadającej specjalistyczną wiedzę z dziedziny obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy tj. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą zgłaszać po jednym kandydacie do prac Komisji Konkursowej, zgodnie z zamieszczonymi poniżej wzorami druków:

  • zgłoszenie kandydata do Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku – POBIERZ,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie i pracę w Komisji Konkursowej – POBIERZ.

Wypełnione druki należy dostarczyć do Kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 12 lub przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola) do dnia 6 grudnia 2017 r.

Ostateczny skład Komisji Konkursowej powołuje w drodze zarządzenia Prezydent Miasta Zduńska Wola.

Inne komunikaty

Przejdź do treści