Szukaj
Logo Miasta Zduńska Wola

»

Konsultacje społeczne dotyczące Strategii rozwoju Miasta Zduńska Wola 2028+

Celem konsultacji społecznych jest przedstawienie Mieszkańcom założeń Projektu oraz dyskusja na temat zaproponowanej w Projekcie wizji rozwoju miasta Zduńska Wola.

Zduńska Wola, 13 października 2023 r.

Pobierz:


Zduńska Wola, 20 września 2023 r.

Wyniki konsultacji

Pobierz: Wyniki konsultacji – projekt Strategii Rozwoju Miasta Zduńska Wola 2028+


Zduńska Wola, 20 lipca 2023 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Zduńska Wola (inicjator konsultacji społecznych) zaprasza mieszkańców miasta Zduńska Wola do uczestnictwa w konsultacjach społecznych, których przedmiotem jest projekt „Strategii Rozwoju Miasta Zduńska Wola 2028+ ”, zwany dalej „Projektem”.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą na podstawie art. 5a ust. 1 i 2, art. 10e ust. 1 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572), art. 4 ust. 1 i art. 6 ust. 3-6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2023 r. poz. 1259 i 1273) oraz § 10 załącznika do uchwały nr V/35/11 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 70, poz. 617 i 618) oraz w związku z zarządzeniem nr 243/23 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie uruchomienia procesu konsultacji społecznych dotyczących projektu „Strategii Rozwoju Miasta Zduńska Wola 2028+ ”.

Konsultacje społeczne dotyczą mieszkańców miasta Zduńska Wola, zwanych dalej „Mieszkańcami” i obejmują obszar całego miasta Zduńska Wola. Celem konsultacji społecznych jest przedstawienie Mieszkańcom założeń Projektu, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia oraz dyskusja na temat zaproponowanej w Projekcie wizji rozwoju miasta Zduńska Wola. Konsultacje społeczne odbędą się w formie przyjmowania uwag do Projektu, który zamieszczony będzie na stronie internetowej Miasta Zduńska Wola: https://zdunskawola.pl/o-miescie/strategie-miejskie/zdunska-wola-2028/ , w tym podczas spotkania konsultacyjnego. Uwagi do Projektu przyjmowane będą z użyciem formularza papierowego i elektronicznego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia.

Przyjmowanie uwag w formie papierowej odbywać się będzie w Kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola przy ulicy Stefana Złotnickiego 12 (poniedziałek w godzinach od 7:30 do 17:00 i od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30) oraz w Punkcie Kancelaryjnym Urzędu Miasta przy ul. 1 Maja 5-7 (w poniedziałek w godzinach od 13:00 do 16:00 i w czwartek w godzinach od 7:30 do 11:30) w terminie od dnia 8 sierpnia 2023 r. do dnia 15 września 2023 r. oraz podczas spotkania konsultacyjnego.

Przyjmowanie uwag w formie elektronicznej odbywać się będzie z wykorzystaniem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej Miasta Zduńska Wola: https://zdunskawola.pl/o-miescie/strategie-miejskie/zdunska-wola-2028/ poprzez jego wypełnienie bezpośrednio na stronie oraz poczty elektronicznej poprzez wysłanie pobranego i wypełnionego formularza na adres e-mail: strategia@zdunskawola.pl w terminie od dnia 8 sierpnia 2023 r. od godziny 9:00 do dnia 15 września 2023 r. do godziny 15:30.

Spotkanie dla Mieszkańców i interesariuszy, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, odbędzie się dnia 11 września 2023 r. o godz. 17:00 w Sali Konferencyjnej Zduńskowolskiego Centrum Integracji Ratusz przy Placu Wolności 26.

Konsultacje społeczne przeprowadzi Komisja Konsultacyjna w składzie:

1) Paweł Szewczyk – przewodniczący Komisji;
2) Krystyna Bąk – zastępca przewodniczącego Komisji;
3) Michalina Łagunionok – sekretarz Komisji;
4) Agnieszka Sokal – członek Komisji;
5) Kacper Wlazło – członek Komisji.

Do zadań Komisji należy:

1) organizacja konsultacji społecznych;
2) promocja konsultacji społecznych;
3) przeprowadzenie konsultacji społecznych;
4) opracowanie i przedstawienie wyników konsultacji społecznych;
5) sprawozdanie z konsultacji społecznych, w tym uwzględnienie uwag do dnia 11 października 2023 r.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych jest Michalina Łagunionok – zastępca dyrektora Biura Strategii i Rozwoju Miasta.

Załączniki:

Inne komunikaty

Rusza program „Umiem pływać”

Rozpoczyna się rekrutacja do Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, dofinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. W Zduńskiej Woli zajęcia odbywać się będą na basenie przy szkole nr 9.

Ogłoszenie o naborze

Prezydent Miasta Zduńska Wola ogłasza nabór kandydatów na członków Rady Sportu w Zduńskiej Woli kadencji 2024 – 2029

Uwaga na oszustów na „Czyste powietrze”

Uwaga na oszustów powołujących się na współpracę z Urzędem Miasta Zduńska Wola. Przekonują do podpisania umowy, z której trudno się potem wyplątać, a jej zerwanie obwarowują wysoką karą. Miasto nie prowadzi żadnej takiej akcji.

Jak dotrzeć do swojego radnego?

Jak skontaktować się z miejskim radnym? Można to zrobić przez służbowy adres mailowy, jaki ma każdy radny Rady Miasta Zduńska Wola. W ten sposób sprawa mieszkańca dotrze bezpośrednio do jego przedstawiciela w samorządzie.

I sesja Rady Miasta Zduńska Wola

I sesja Rady Miasta Zduńska Wola odbędzie się 6 maja 2024 r. (poniedziałek) o godz. 13.00, w Miejskim Domu Kultury w Zduńskiej Woli, Plac Wolności 26. Obrady będą transmitowane w Internecie.

Przejdź do treści