Logo Miasta Zduńska Wola

Konsultacje społeczne dotyczące Strategii rozwoju Miasta Zduńska Wola 2028+

Celem konsultacji społecznych jest przedstawienie Mieszkańcom założeń Projektu oraz dyskusja na temat zaproponowanej w Projekcie wizji rozwoju miasta Zduńska Wola.

Zduńska Wola, 20 września 2023 r.

Wyniki konsultacji

Pobierz: Wyniki konsultacji – projekt Strategii Rozwoju Miasta Zduńska Wola 2028+


Zduńska Wola, 20 lipca 2023 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Zduńska Wola (inicjator konsultacji społecznych) zaprasza mieszkańców miasta Zduńska Wola do uczestnictwa w konsultacjach społecznych, których przedmiotem jest projekt „Strategii Rozwoju Miasta Zduńska Wola 2028+ ”, zwany dalej „Projektem”.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą na podstawie art. 5a ust. 1 i 2, art. 10e ust. 1 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572), art. 4 ust. 1 i art. 6 ust. 3-6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2023 r. poz. 1259 i 1273) oraz § 10 załącznika do uchwały nr V/35/11 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 70, poz. 617 i 618) oraz w związku z zarządzeniem nr 243/23 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie uruchomienia procesu konsultacji społecznych dotyczących projektu „Strategii Rozwoju Miasta Zduńska Wola 2028+ ”.

Konsultacje społeczne dotyczą mieszkańców miasta Zduńska Wola, zwanych dalej „Mieszkańcami” i obejmują obszar całego miasta Zduńska Wola. Celem konsultacji społecznych jest przedstawienie Mieszkańcom założeń Projektu, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia oraz dyskusja na temat zaproponowanej w Projekcie wizji rozwoju miasta Zduńska Wola. Konsultacje społeczne odbędą się w formie przyjmowania uwag do Projektu, który zamieszczony będzie na stronie internetowej Miasta Zduńska Wola: https://zdunskawola.pl/o-miescie/strategie-miejskie/zdunska-wola-2028/ , w tym podczas spotkania konsultacyjnego. Uwagi do Projektu przyjmowane będą z użyciem formularza papierowego i elektronicznego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia.

Przyjmowanie uwag w formie papierowej odbywać się będzie w Kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola przy ulicy Stefana Złotnickiego 12 (poniedziałek w godzinach od 7:30 do 17:00 i od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30) oraz w Punkcie Kancelaryjnym Urzędu Miasta przy ul. 1 Maja 5-7 (w poniedziałek w godzinach od 13:00 do 16:00 i w czwartek w godzinach od 7:30 do 11:30) w terminie od dnia 8 sierpnia 2023 r. do dnia 15 września 2023 r. oraz podczas spotkania konsultacyjnego.

Przyjmowanie uwag w formie elektronicznej odbywać się będzie z wykorzystaniem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej Miasta Zduńska Wola: https://zdunskawola.pl/o-miescie/strategie-miejskie/zdunska-wola-2028/ poprzez jego wypełnienie bezpośrednio na stronie oraz poczty elektronicznej poprzez wysłanie pobranego i wypełnionego formularza na adres e-mail: strategia@zdunskawola.pl w terminie od dnia 8 sierpnia 2023 r. od godziny 9:00 do dnia 15 września 2023 r. do godziny 15:30.

Spotkanie dla Mieszkańców i interesariuszy, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, odbędzie się dnia 11 września 2023 r. o godz. 17:00 w Sali Konferencyjnej Zduńskowolskiego Centrum Integracji Ratusz przy Placu Wolności 26.

Konsultacje społeczne przeprowadzi Komisja Konsultacyjna w składzie:

1) Paweł Szewczyk – przewodniczący Komisji;
2) Krystyna Bąk – zastępca przewodniczącego Komisji;
3) Michalina Łagunionok – sekretarz Komisji;
4) Agnieszka Sokal – członek Komisji;
5) Kacper Wlazło – członek Komisji.

Do zadań Komisji należy:

1) organizacja konsultacji społecznych;
2) promocja konsultacji społecznych;
3) przeprowadzenie konsultacji społecznych;
4) opracowanie i przedstawienie wyników konsultacji społecznych;
5) sprawozdanie z konsultacji społecznych, w tym uwzględnienie uwag do dnia 11 października 2023 r.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych jest Michalina Łagunionok – zastępca dyrektora Biura Strategii i Rozwoju Miasta.

Załączniki:

Inne komunikaty

Kampania społeczna: SADZA PŁONIE, CZAD ZABIJA, ŻYJ!

Ruszyła 4. edycja kampanii pod hasłem „Sadza Płonie. Czad Zabija. Żyj!”, mająca na celu uświadomienie o zagrożeniach związanych ze smogiem, pożarami, zaczadzeniami oraz poinformowanie o konieczności i możliwościach zapobiegania skutkom tych niebezpiecznych zdarzeń.

Konkurs ofert

Konkurs ofert na wybór realizatora zadania publicznego w zakresie profilaktyki chorób pn. „Profilaktyka raka prostaty dla mężczyzn powyżej 40. roku życia zamieszkałych na terenie Miasta Zduńska Wola w 2023 r.”

Zduńska Wola decyduje

Dziesiąta edycja zduńskowolskiego Budżetu Obywatelskiego. Wystartowało głosowanie na pomysły zgłoszone przez mieszkańców

LXXIV sesja Rady Miasta Zduńska Wola

LXXIV sesja Rady Miasta Zduńska Wola odbędzie się 21 września 2023 r. (czwartek) o godz. 9:00, w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26. Przebieg obrad można śledzić w Internecie.

Przejdź do treści