Szukaj
Logo Miasta Zduńska Wola

»

Zduńska Wola 2028+

Jaka Zduńska Wola będzie za osiem lat?
Czego będziesz wtedy potrzebował od miasta?
Jakie oczekiwania będzie miała Twoja rodzina?

Urząd Miasta zaprasza mieszkańców do wspólnego zaplanowania przyszłości Zduńskiej Woli. Powstaje Strategia Rozwoju Miasta Zduńska Wola 2028+.

Ponieważ chcemy określić wizję Zduńskiej Woli w przyszłości i wskazać kierunki jej rozwoju. Od 2021 roku przez siedem kolejnych lat obowiązywać będzie nowy budżet Unii Europejskiej. Cześć z przyznanych Polsce środków ma trafić do samorządów. Zduńska Wola chce z nich skorzystać. Stąd też perspektywa 2028 roku.

Prace nad strategią prowadzą pracownicy Urzędu Miasta Zduńska Wola pod kierunkiem Zastępcy Prezydenta Miasta Pawła Szewczyka.

Chcemy, by strategia była wynikiem wspólnej pracy zduńskowolan – wypadkową potrzeb, oczekiwań i pomysłów wszystkich mieszkańców, bez względu na to w jakim są wieku i jak długo tu mieszkają. Niezależnie od płci, wyznania, poglądów, orientacji seksualnej, stanu zdrowia czy obywatelstwa.

Prace nad nową strategią rozwoju miasta podzielone zostały na cztery etapy:

1. Porozmawiajmy o naszej przyszłości (sierpień – grudzień 2020 roku)

Tutaj zbierane były opinie mieszkańców na temat dzisiejszej Zduńskiej Woli. Stąd trzy tematyczne ankiety, spotkania z włodarzami w przestrzeni miasta, a także przeprowadzone wspólnie z mieszkańcami warsztaty. W tym etapie zebraliśmy aktualne, twarde dane statystyczne, ale też uporządkowaliśmy „miękkie”, pozyskane od Was.

2. Tworzymy strategię rozwoju miasta (styczeń 2021 roku – grudzień 2022 roku)

Drugi etap obejmie analizę potrzeb rozwojowych i potencjału miasta, zgodność z innymi dokumentami strategicznymi województwa i kraju, wytyczenie głównych kierunków rozwoju oraz określenie misji i wizji miasta. Zbadamy opinie społeczne poprzez wywiady i sondy, przeprowadzimy strategiczne warsztaty z udziałem radnych, z władzami ościennych gmin i powiatu oraz przedsiębiorcami, zlecimy wykonanie analizy strategicznej na podstawie dostępnych danych. Wynikiem tego etapu będzie opracowanie pierwszej wersji strategii, która zostanie poddana ocenie mieszkańców w trzecim etapie prac.

3. Oceńmy wspólnie naszą strategię (II połowa 2023 roku)

Konsultacje społeczne na tym etapie pokazały, czy wytyczone kierunki zyskają społeczną akceptację. Wkrótce zaprosimy także mieszkańców do oceny prognozy oddziaływania na środowisko, która jest niezbędna przy tak ważnym dokumencie, jakim jest Strategia.

4. Głosowanie w Radzie Miasta (I kwartał 2024 roku)

W ostatnim, czwartym etapie dokument strategii przedstawiony zostanie Radzie Miasta Zduńska Wola do zatwierdzenia.

Wiosną 2024 r. uzgodniony z mieszkańcami dokument strategii zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Radzie Miasta Zduńska Wola.

Prace nad nową Strategią Rozwoju Miasta Zduńska Wola prowadzi Biuro Strategii i Rozwoju Miasta:

 • nr tel.: 43 825-02-34
 • adres e-mail: m.lagunionok@zdunskawola.pl
 1. 2 września 2020 r. zorganizowaliśmy warsztaty z mieszkańcami, które posłużyły diagnozie sytuacji wyjściowej oraz wyzwoliły w grupie energię do działania i podpowiedziały nowe pomysły na miasto.
 2. 16 i 19 września 2020 r. prezydent, wiceprezydent i Przewodniczący Rady Miasta spotkali się z mieszkańcami na dworcu PKP, targowisku w Karsznicach oraz w centrum Zduńskiej Woli przy galerii handlowej – rozmawiali o wyzwaniach, jakie stają przed miastem i zachęcali do udziału w badaniach ankietowych.
 3. Od 3 listopada 2020 r. aktywne były trzy różne ankiety, za pomocą których zbieraliśmy opinie mieszkańców o Zduńskiej Woli i ich pomysły na rozwój miasta.
 4. Opracowaliśmy projekt Strategii wraz z ekspertami z Uniwersytetu Łódzkiego.
 5. Ogłosiliśmy konsultacje społeczne i zaprosiliśmy mieszkańców do udziału.
 6. Przekazaliśmy projekt pokonsultacyjny do zaopiniowania przez Zarząd Województwa.
 7. Zleciliśmy wykonanie analizy ex-ante dokumentu, czyli ocenę sposobów pracy nad Strategią.
 8. Rozpoczynamy prace nad strategiczną oceną oddziaływania na środowisko Strategii.

Formularz zgłaszania uwag do projektu „Strategii Rozwoju Miasta Zduńska Wola 2028+”


Zbieranie uwag zostało zakończone. Dziękujemy.


Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Zduńska Wola

Szanowni Państwo,
zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Zduńska Wola z siedzibą w Zduńskiej Woli przy ul. Stefana Złotnickiego 12, tel.: 43 825 02 00, fax: 43 825 02 02, e-mail: urząd_miasta@zdunskawola.pl
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail iod@zdunskawola.pl bądź telefonicznie 43 825 02 82. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Urząd Miasta Zduńska Wola oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Zduńska Wola. Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. a w przypadkach wyrażenia zgody na udostępnienie danych kontaktowych w postaci numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej. Szczegółowe cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach prawa: art. 10e ust. 1 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572), art. 4 ust. 1 i art. 6 ust. 3-6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2023 r. poz. 1259 i 1273) oraz „Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych”, będące załącznikiem do uchwały Nr V/35/11 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. organom administracji publicznej lub podmiotom działającym na zlecenie organów administracji publicznej w zakresie obowiązujących przepisów lub innym podmiotom przetwarzającym dane na podstawie umów powierzenia, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, usługi informatyczne i inne. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164 ze zm.), tj. bezterminowo. W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu bądź do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1) dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 RODO;
  2) sprostowania danych, na podstawie art.16 RODO;
  3) ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO.
  W przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, tj. na podstawie umowy posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia danych.
  Ponadto w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, posiada Pani/Pan także prawo do:
  1) usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;
  2) wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 RODO.
 7. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 9. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Przejdź do treści