Zgłoszenie kandydata do komisji konkursowej

powołanej do rozpatrzenia ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego samorządu gminy w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Udzielanie schronienia osobom bezdomnym z terenu Miasta Zduńska Wola w schronisku dla osób bezdomnych w 2022 r.”

Prezydent Miasta Zduńska Wola zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1243 i 1535) do zgłaszania osób do składu komisji konkursowej powołanej do rozpatrzenia ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Udzielanie schronienia osobom bezdomnym z terenu Miasta Zduńska Wola w schronisku dla osób bezdomnych w 2022 r.”.

Zgodnie z art. 15 ust. 2b, 2d i 2e ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w skład komisji konkursowej wchodzą:

  • przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego,
  • osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w tej ustawy, biorące udział w konkursie.

Komisja konkursowa zostanie powołana w drodze zarządzenia Prezydenta Miasta Zduńska Wola.

Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą zgłaszać po jednym kandydacie do komisji konkursowej, zgodnie z zamieszczonymi poniżej wzorami druków:

Wypełnione dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 2 grudnia 2022 r.:

  1. w kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 12, (budynek nr 2);
  2. lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Zduńska Wola);
  3. bądź przesłać drogą elektroniczną:
    • na adres e-mail urzad_miasta@zdunskawola.pl
    • lub za pośrednictwem ePUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej: /mzdwola/SkrytkaESP

Inne komunikaty

Przejdź do treści