XXVII sesja Rady Miasta Zduńska Wola 26 listopada

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), w związku z art.15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842), zwołuję XXVII sesję Rady Miasta Zduńska Wola w dniu 26 listopada 2020 r. (czwartek) o godz. 9.00, w zdalnym trybie obradowania, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku dziennego obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miasta.
 4. Powołanie Komisji Uchwał.
 5. Wnioski obywatelskie.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2020 r. (druk nr 170/20 z dnia 17.11.2020 r.).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Miasta Zduńska Wola na 2020 r. (druk nr 171/20 z dnia 17.11.2020 r.).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Miasta Zduńska Wola na 2020 r. (druk nr 172/20 z dnia 17.11.2020 r.).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Miasta Zduńska Wola na 2020 r. (druk nr 173/20 z dnia 17.11.2020 r.).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2020 r. (druk nr 174/20 z dnia 17.11.2020 r.).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2020 r. (druk nr 175/20 z dnia 17.11.2020 r.).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zduńska Wola (druk nr 176/20 z dnia 17.11.2020 r.).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 r. (druk nr 177/20 z dnia 17.11.2020 r.).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (druk nr 163/20 z dnia 12.11.2020 r.).
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (druk nr 164/20 z dnia 12.11.2020 r.).
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (druk nr 165/20 z dnia 13.11.2020 r.).
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (druk nr 166/20 z dnia 13.11.2020 r.).
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Zduńska Wola na lata 2021-2028 (druk nr 178/20 z dnia 17.11.2020 r.).
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Miejskiemu Domowi Kultury w Zduńskiej Woli realizacji usług w ogólnym interesie gospodarczym (druk nr 167/20 z dnia 16.11.2020 r.).
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny (druk nr 162/20 z dnia 12.11.2020 r.).
 21. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasta Zduńska Wola w roku szkolnym 2019/2020.
 22. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 23. Sprawy różne.
 24. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 25. Zakończenie obrad sesji Rady Miasta.

Przewodniczący Rady
Jakub Trenkner

Inne komunikaty

Przejdź do treści