Sesja XXX – 21 stycznia 2021 r.

XXX sesję Rady Miasta Zduńska Wola w dniu 21 stycznia 2021 r. (czwartek) o godz. 9.00, w zdalnym trybie obradowania

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), w związku z art.15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 ze zm.), zwołuję XXX sesję Rady Miasta Zduńska Wola w dniu 21 stycznia 2021 r. (czwartek) o godz. 9.00, w zdalnym trybie obradowania, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku dziennego obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XXVIII i XXIX sesji Rady Miasta.
 4. Powołanie Komisji Uchwał.
 5. Wnioski obywatelskie.
  Informacja dotycząca składania wniosków obywatelskich i zabrania głosu na sesji Rady Miasta Zduńska Wola.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2021 r. (druk nr 1/21 z dnia 12.01.2021 r.).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Miasta Zduńska Wola na 2021 r. (druk nr 2/21 z dnia 12.01.2021 r.).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zduńska Wola (druk nr 3/21 z dnia 12.01.2021 r.).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Zduńska Wola (druk nr 4/21 z dnia 12.01.2021 r., wyjasnienia).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Zduńska Wola (druk nr 5/21 z dnia 12.01.2021 r., wyjasnienia).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty opłaty skarbowej za pomocą instrumentu płatniczego (druk nr 6/21 z dnia 13.01.2021 r.).
 12. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta o działaniach podejmowanych
  od ostatniej sesji.
 13. Sprawy różne.
 14. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 15. Zakończenie obrad sesji Rady Miasta.

Przewodniczący Rady
Jakub Trenkner

Inne komunikaty

Przejdź do treści