Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

Zarządzenie nr 307/21 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 8 września 2021 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie „Programu współpracy Miasta Zduńska Wola z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1243 i 1535) oraz uchwały nr V/35/11 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie określania zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 70, poz. 617 i 618) zarządza się, co następuje: § 1. Przeprowadza się konsultacje społeczne, których przedmiotem jest projekt „Programu współpracy Miasta Zduńska Wola z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”, zwany dalej „Programem”.

Do pobrania:

Inne komunikaty

Przejdź do treści