LXII sesja Rady Miasta – 11 stycznia 2023 r.

LXII sesja Rady Miasta Zduńska Wola odbędzie się w dniu 11 stycznia 2023 r. o godz. 8:00 w zdalnym trybie obradowania. Przebieg obrad można śledzić w Internecie.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), w związku z art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia  2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.), zwołuję LXII sesję Rady Miasta Zduńska Wola w dniu 11 stycznia 2023 r. (środa) o godz. 8:00, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.


Mieszkańcy Miasta mają możliwość wstępu na salę obrad sesji Rady Miasta, która odbywa się w trybie stacjonarnym, a w przypadku sesji prowadzonych w zdalnym trybie obradowania, informacja o możliwości śledzenia obrad podawana jest wówczas wraz z porządkiem obrad.

Uprzejmie informujemy, że każdy zainteresowany Mieszkaniec Miasta Zduńska Wola może w Urzędzie Miasta uczestniczyć w obradach sesji Rady Miasta prowadzonych w zdalnym trybie obradowania, po uprzednim skontaktowaniu się z Biurem Rady Miasta – tel. 43 825-02-49 lub 43 825-02-50.


Obrady sesji będą nagrywane i transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Najbliższe obrady będzie można śledzić, za pomocą jednego z niżej wymienionych linków:

Uprzejmie informujemy, że w przypadku problemów z odbiorem sesji Rady Miasta prosimy o wybranie serwera zapasowego (Polska #1 lub Polska #2)


Proponowany porządek obrad: 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Ustalenie porządku dziennego obrad.
  3. Powołanie Komisji Uchwał.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2023 r.  (druk nr 1/23 z dnia 05.01.2023 r.).
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Zduńska Wola(druk nr 2/23 z dnia 05.01.2023 r.).
  6. Zakończenie obrad sesji Rady Miasta.

Przewodniczący Rady
Jakub Trenkner

Inne komunikaty

Rozporządzenia i komunikaty

w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w powiecie łaskim i zduńskowolskim.

LXIII sesja Rady Miasta – 26 stycznia 2023 r.

LXIII sesja Rady Miasta Zduńska Wola odbędzie się w dniu 26 stycznia 2023 r. (czwartek) o godz. 9.00 w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26. Przebieg obrad można śledzić w Internecie.

Przejdź do treści