Szukaj
Logo Miasta Zduńska Wola

»

Konsultacje społeczne – Zielony Budżet Miasta Zduńska Wola 2025

Prezydent Miasta Zduńska Wola zaprasza mieszkańców do uczestnictwa w konsultacjach społecznych, których przedmiotem jest Zielony Budżet Miasta Zduńska Wola 2025.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 75/24 Prezydenta
Miasta Zduńska Wola z dnia 9 lutego 2024 r.

Ogłoszenie z dnia 9 lutego 2024 roku

Prezydent Miasta Zduńska Wola (inicjator konsultacji) zaprasza mieszkańców miasta Zduńska Wola do uczestnictwa w konsultacjach społecznych, których przedmiotem jest Zielony Budżet Miasta Zduńska Wola 2025, zwany dalej „Zielonym Budżetem”.

Konsultacje dotyczą mieszkańców miasta Zduńska Wola, zwanych dalej „Mieszkańcami” i obejmują obszar całego miasta Zduńska Wola. Celem konsultacji społecznych jest zdiagnozowanie potrzeb Mieszkańców w zakresie szeroko pojętej ekologii i ochrony środowiska.

Konsultacje społeczne odbędą się trzyetapowo: przyjmowanie wniosków od Mieszkańców, ich weryfikacja oraz przyjmowanie opinii Mieszkańców.

Szczegółowy harmonogram konsultacji społecznych:

 1. Zgłaszanie wniosków przez Mieszkańców: 19 lutego – 8 marca 2024 roku.
 2. Weryfikacja wniosków: 11-20 marca 2024 roku.
 3. Ogłoszenie wyników weryfikacji wniosków: 21 marca 2024 roku.
 4. Zbieranie opinii od Mieszkańców: 22 marca – 12 kwietnia 2024 roku.
 5. Ogłoszenie wyników konsultacji społecznych: do 19 kwietnia 2024 roku.

Do Zielonego Budżetu można zgłaszać zadania zlokalizowane na terenie będącym własnością Miasta Zduńska Wola. Za zadania możliwe do realizacji w ramach Zielonego Budżetu w szczególności uznaje się: tworzenie łąk kwietnych, zazielenianie przestrzeni publicznej w sposób usystematyzowany, systemową rewitalizację skwerów i parków, tworzenie systemowej opieki dla starych drzew, systemowe prowadzenie nasadzeń drzew i krzewów, zakładanie ogrodów deszczowych, mała retencja na terenach skwerów i parków miejskich, zakładanie społecznych ogrodów i parków kieszonkowych.

W ramach Zielonego Budżetu nie realizuje się zadań:

 1. które po realizacji generowałyby koszty niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości proponowanego zadania;
 2. które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, programami branżowymi, przedsięwzięciami wpisanymi do Wieloletniej Prognozy Finansowej, itp.;
 3. które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności;
 4. które zakładają realizację jedynie części zadania, w tym sporządzenia wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub jedynie środki na wykonanie zadania, bez zabezpieczenia środków na projektowanie;
 5. których czas realizacji, określony na etapie oceny, przekroczyłby jeden rok budżetowy;
 6. które nie spełniają zasady ogólnodostępności, tzn. zapewnienia możliwości czerpania korzyści z efektów realizacji projektu na równych prawach wszystkim zainteresowanym Mieszkańcom.

Propozycje zadań do Zielonego Budżetu Mieszkańcy zgłaszają w formie wniosku z wykorzystaniem elektronicznego formularza zgłoszeniowego, który w terminie zgodnym z harmonogramem dostępny będzie na stronie Miasta Zduńska Wola lub z wykorzystaniem papierowego formularza zgłoszeniowego, który w terminie zgodnym z harmonogramem dostępny będzie w Kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola przy ulicy Stefana Złotnickiego 12 w godzinach pracy Urzędu Miasta, tj. w poniedziałek w godzinach 7:30-17:00, od wtorku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Wnioskodawca może zgłosić dowolną liczbę wniosków do Zielonego Budżetu, przy czym każdy wniosek wymaga złożenia osobnego formularza zgłoszeniowego. Propozycje wniosków zgłoszonych do Zielonego Budżetu podlegają weryfikacji, która odbywa się w dwóch etapach. W przypadku pozytywnej oceny wniosku w drugim etapie, wniosek zostaje przekazany do Komisji Konsultacyjnej, której zadaniem jest stworzenie i opublikowanie listy zadań dopuszczonych do opiniowania przez Mieszkańców. Opiniowanie przez Mieszkańców odbywać się będzie z wykorzystaniem formularza elektronicznego, który w terminie zgodnym z harmonogramem dostępny będzie na stronie Miasta Zduńska Wola. Wnioski, które otrzymają największą liczbę pozytywnych opinii, zostaną rekomendowane przez Komisję Konsultacyjną do realizacji.

Konsultacje przeprowadzi Komisja Konsultacyjna w składzie:

 1. Paweł Szewczyk – przewodniczący Komisji;
 2. Alina Kubiak – zastępca przewodniczącego Komisji;
 3. Michalina Łagunionok – sekretarz Komisji;
 4. Krystyna Bąk – członek Komisji;
 5. Piotr Borkiewicz – członek Komisji;
 6. Iga Chwiałkowska – członek Komisji;
 7. Edyta Michalak – członek Komisji.

Do zadań Komisji należy:

 1. organizacja konsultacji;
 2. przeprowadzenie konsultacji;
 3. opracowanie i przedstawienie wyników konsultacji.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Michalina Łagunionok – zastępca dyrektora Biura Strategii i Rozwoju Miasta.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą na podstawie art. 5a ust. 1 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz § 10 załącznika do uchwały nr V/35/11 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 70, poz. 617 i 618) oraz w związku z zarządzeniem nr 75/24 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie uruchomienia procesu konsultacji społecznych dotyczących wskazania zadań do Zielonego Budżetu Miasta Zduńska Wola 2025.

Załącznik: Ogłoszenie – Zielony Budżet 2025.pdf

Inne komunikaty

Obwieszczenie

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Zduńska Wola w rejonie ulic: Paprockiej i Głównej oraz o rozpoczęciu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zduńskowolanie wybrali prezydenta i radnych

Konrad Pokora został wybrany prezydentem Zduńskiej Woli na następną kadencję. Wygrał wybory w pierwszej turze z wynikiem 60,45 proc. Mieszkańcy Zduńskiej Woli wybrali także Radę Miasta Zduńska Wola.

Zadbaj o swojego pupila

Lecznica weterynaryjna przy ulicy Kościelnej rozpoczyna bezpłatne kastrowanie psów i kotów. Akcja startuje 4 kwietnia 2024 roku i potrwa do wyczerpania limitu

Zieleń na jedno kliknięcie

Trwa trzecia edycja Zielonego Budżetu Zduńskiej Woli. Opiniowanie projektów zgłoszonych przez mieszkańców trwa do 12 kwietnia br.

Przejdź do treści