Logo Miasta Zduńska Wola

»

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne w zakresie "Programu współpracy Miasta Zduńska Wola z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024"

Zduńska Wola, 10 listopada 2023 r.

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

projektu „Programu Współpracy Miasta Zduńska Wola z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”


Zduńska Wola, 13 października 2023 roku

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), uchwały nr V/35/11 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 70, poz. 617 i 618)  oraz w związku z zarządzeniem nr 346/23 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 13 października 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie „Programu współpracy Miasta Zduńska Wola z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”, z inicjatywy Prezydenta Miasta Zduńska Wola, przeprowadza się konsultacje społeczne.

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt „Programu współpracy Miasta Zduńska Wola z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”.

Celem konsultacji społecznych jest pozyskanie opinii na temat projektu „Programu współpracy Miasta Zduńska Wola z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”.

Konsultacje społeczne rozpoczynają się dnia 21 października 2023 r. i trwają do dnia 31 października 2023 r.

W konsultacjach społecznych mogą wziąć udział organizacje pozarządowe, określone w art. 3 ust. 2 i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), prowadzące działalność na terenie Miasta Zduńska Wola.

Konsultacje społeczne odbędą się w formie przyjmowania opinii i wniosków. Formularz zgłaszania opinii i wniosków dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola oraz na stronie internetowej Miasta Zduńska Wola.

Wypełnione formularze należy składać w ww. terminie poprzez:

 1. umieszczenie w skrzynce ustawionej w kancelarii, w budynku nr 1 Urzędu Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 12, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miasta;
 2. przesłanie drogą elektroniczną na adres: promocja@zdunskawola.pl.

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji społecznych jest Agnieszka Sokal – inspektor w Biurze Strategii i Rozwoju Miasta.

Konsultacje przeprowadzi Komisja w składzie:

 1. Krystyna Bąk – przewodnicząca Komisji – dyrektor Biura Strategii i Rozwoju Miasta;
 2. Katarzyna Chwiałkowska – zastępca przewodniczącej Komisji – dyrektor Biura Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych;
 3. Agnieszka Sokal – sekretarz Komisji – inspektor w Biurze Strategii i Rozwoju Miasta;
 4. Magdalena Piwowarczyk – członek Komisji – podinspektor w Biurze Infrastruktury Technicznej;
 5. Alina Kubiak – członek Komisji – dyrektor Biura Zarządzania Energią i Ochrony Środowiska;
 6. Michalina Łagunionok – członek Komisji – zastępca dyrektora Biura Strategii i Rozwoju Miasta;
 7. Edyta Michalak – członek Komisji – dyrektor Biura Infrastruktury Technicznej;
 8. Paweł Perdek – członek Komisji – dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli;
 9. Tomasz Polkowski – członek Komisji – dyrektor Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola;
 10. Lidia Reflandowska-Jagielska – członek Komisji – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej  im. Jerzego Szaniawskiego w Zduńskiej Woli.

Informacja o wynikach konsultacji społecznych zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 14 dni od ich zakończenia poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Zduńska Wola, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola oraz na stronie internetowej Miasta Zduńska Wola.

W załączeniu projekt „Programu współpracy Miasta Zduńska Wola z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”.

Załączniki:

Inne komunikaty

Informacja

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Zduńska Wola obejmującego obszar w rejonie ulicy Mickiewicza

Ogłoszenie

Ogłoszenie dotyczące petycji przeciwko planom budowy spalarni odpadów na terenie Miasta Zduńska Wola.

Zgłoszenie kandydata do komisji konkursowej

opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. „Udzielanie schronienia osobom bezdomnym z terenu Miasta Zduńska Wola w schronisku dla osób bezdomnych w 2024 r.”

Zgłoszenie kandydata do komisji konkursowej

opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. „Udzielanie schronienia osobom bezdomnym z terenu Miasta Zduńska Wola w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w 2024 r.”

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów

w skład komisji konkursowej opiniującej oferty otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 r. zadania publicznego pn. „Realizacja zadań przez placówkę wsparcia dziennego w 2024 r.”

Przejdź do treści