Konkurs na prezesa MPGK

Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Zduńskiej Woli z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu.

Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Zduńskiej Woli Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji nr 2/2020 z dnia 23 lipca 2020 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Rada Nadzorcza

Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Zduńskiej Woli z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji

ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko

Prezesa Zarządu

Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki w Zduńskiej Woli z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji

 

 1. Informacje ogólne.

Ilekroć poniżej używane będzie określenie Spółka należy przez to rozumieć Miejskie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Zduńskiej Woli Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji.

Spółka prowadzi gospodarkę komunalną w zakresie odbioru i wywozu odpadów, w której całość udziałów posiada Miasto Zduńska Wola.

Spółka spełnia kryteria określone w art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1885 ze zm.).

Przewidywana forma umowy: umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

 1. Kandydaci przystępujący do postępowania kwalifikacyjnego powinni spełniać łącznie następujące warunki:
 • posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe równorzędne uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, (preferowane wykształcenie ekonomiczne lub prawnicze);
 • posiadać co najmniej 7-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
 • posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności na własny rachunek;
 • spełnia inne niż wymienione w pkt 1-3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
 • korzystać z pełni praw publicznych;
 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego lub umownym zakazom konkurencji;
 • posiadać wiedzę z zakresu m.in.:
 1. zagadnień ekonomiczno-prawnych i administracyjnych, w szczególności przepisów prawa gospodarczego, ustawy o rachunkowości, kodeksu spółek handlowych, ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o odpadach, ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy Prawo zamówień publicznych,
 2. funkcjonowania podmiotów realizujących zadania z zakresu gospodarki opadami, w szczególności odbioru i wywozu opadów,
 3. znajomości zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek komunalnych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,
 4. znajomości zasad nadzoru właścicielskiego i ograniczeń prowadzenie działalności gospodarczej przez osoby zarządzające i członków organów zarządzających gminnych spółek handlowych
 5. działalności Spółki,
 6. zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 7. zasad wynagradzania w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,
 8. ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
 9. zasad i przepisów prawa pracy, roli zarządu w relacjach z przedstawicielami pracowników, zbiorowych stosunków pracy, polityki rekrutacyjnej, systemu ocen i motywacji, szkoleń i rozwoju pracowników,
 10. public relations.

 

III. Kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 • pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
 • wchodzi w skład organu partii politycznej, reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
 • jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
 • pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej;
 • jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.
 1. Zgłoszenie kandydatów powinno zwierać (w oryginałach lub odpisach potwierdzonych za zgodność przez kandydata; każde oświadczenie musi być podpisane przez kandydata):
 • życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej i osiągnięć zawodowych wraz z adresem i numerem telefonu do kontaktu, a także adresem poczty elektronicznej;
 • dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej 7-letniego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
 • dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej 5-letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
 • dyplom potwierdzający posiadanie wymaganego wykształcenia;
 • oświadczenie o:
 1. akceptacji warunków postępowania kwalifikacyjnego i przystąpieniu do tego postępowania,
 2. korzystaniu z pełni praw publicznych,
 3. posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 4. braku skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 5. nie podleganiu określony w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,
 6. nie spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 pkt 2 lit a-e ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 735),
 7. wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego,
 8. oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy informacji dotyczących Spółki pozyskanych podczas postępowania kwalifikacyjnego;
 • koncepcję zarządzania Spółką i rozwoju Spółki z uwzględnieniem pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w wersji papierowej. Koncepcja możliwa jest do przedstawienia ponadto w wersji prezentacji elektronicznej;

 

Oceny spełnienia wymogów postępowania kwalifikacyjnego dokona Rada Nadzorcza Spółki.

 

 1. V. Pisemne zgłoszenia należy składać w terminie do dnia 3 sierpnia do godziny 15.00 za potwierdzeniem odbioru w Sekretariacie Urzędu Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola lub drogą pocztową (poczta kurierska) na adres Urząd Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola.
 2. Dochowaniu terminu zgłoszenia decyduje data i godzina doręczenia przesyłki na adres Urzędu Miasta Zduńska Wola. Zgłoszenie doręczone po terminie nie będzie podlegało rozpatrzeniu i zostanie odesłane bez otwierania.
 3. Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym nie będą podlegały rozpatrzeniu i zostaną odesłane do adresata.
 4. Zgłoszenie powinno zostać złożone w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Zduńskiej Woli Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji – nie otwierać” . Wszystkie strony złożonych dokumentów powinny być ponumerowane w następujący sposób: */** – numer kolejny strony, „**” – łączna ilość stron, np. 1/10, 2/10 …10/10).
 5. Zgłoszenia kandydatów zostaną otwarte w dniu 4 sierpnia 2020 r. o godzinie 8.00 w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola, sala nr 101.

VII. Rada Nadzorcza, poinformuje telefonicznie kandydatów spełniających wymogi formalne o godzinach przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, które odbywać się będą w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola, sala nr 101 w dniu 10 sierpnia 2020 r. o godz. 10.00.

VIII. Kandydatom do dnia upływu składania zgłoszeń na ich żądanie zostaną udostępnione informacje o Spółce, tj.

 • umowa spółki,

w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola, budynek nr 4 pok. 405 (stanowisko ds. nadzoru właścicielskiego) w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.

IX. Rada Nadzorcza przeprowadza z kandydatem rozmowę kwalifikacyjną, w toku której ocenia się w szczególności:

 • znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych;
 • znajomość zagadnień związanych z przedmiotem działalności Spółki;
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
 • doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka Zarządu w spółce handlowej;
 • znajomość zasad ekonomii, planowania, analizy finansowej i rachunkowości zarządczej;
 • przedstawioną wizję zarządzania i rozwoju Spółki.

Nie zgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w wyznaczonym terminie oznacza jego rezygnację z udziału w postepowaniu kwalifikacyjnym.

X. Kandydatem na Prezesa Zarządu zostanie wybrana osoba, która uzyska największą ilość punktów.

 1. Ocena jest dokonywana indywidualnie przez każdego członka Rady Nadzorczej.
 2. Każdy z członków Rady Nadzorczej może przyznać kandydatowi punkty w skali od 1 do 10. Maksymalna ilość punktów możliwych do zdobycia to 30.

XI. Z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego zostanie sporządzony protokół.

XII. Informacja o wynikach postępowania kwalifikacyjnego będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Zduńska Wola www.zdunskawola.pl.

XIII. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo, iż może w każdym czasie (na każdym etapie postępowania),  bez podawania przyczyn, zakończyć, przerwać lub zawiesić postępowanie kwalifikacyjne.

 

Arkadiusz Cieślak

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Zduńskiej Woli Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji

 

Regulamin do pobrania

Inne artykuły

Przejdź do treści