Szukaj
Logo Miasta Zduńska Wola

»

Zduńska Wola aktywuje – promocja gospodarcza regionu

Projekt polegał na realizacji działań obejmujących promocję zarówno Miasta Zduńska Wola jako miejsca sprzyjającego przedsiębiorcom, jak i terenów inwestycyjnych, w tym Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, ale przede wszystkim przedsiębiorców, również na arenie międzynarodowej.


CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 525 047,28 zł
DOFINANSOWANIE PROJEKTU: 411 578,90 zł

Projekt realizowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa II. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.2 Promocja gospodarcza regionu.

Pozostałe cele projektu:

 1. silniejsza identyfikacja przedsiębiorców z terenu Zduńskiej Woli, jako dobrej marki a tym samym poprawa wizerunku miasta, jako wspierającego lokalny biznes,
 2. promocję przedsiębiorców,
 3. zwiększenie wiedzy o ofercie firm ze Zduńskiej Woli,
 4. lepsza rozpoznawalność miasta, regionu, firm, pozytywne asocjacje, przez mieszkańców Europy, Polski,
 5. rozwój sieci kontaktów i współpracy np. formie powiązań kooperacyjnych, klastrów,
 6. zwiększenie poziomu handlu zagranicznego przedsiębiorców ze szczególnym uwzględnieniem regionalnych specjalizacji,
 7. wzrost eksportu i zdobywanie nowych rynków zbytu,
 8. nawiązywanie kontaktów z partnerami zagranicznymi,
 9. pozyskiwanie informacji na temat rynków zagranicznych.

Zrealizowano wszystkie ujęte we wniosku o dofinansowanie zadania:

 1. opracowanie programu promocji gospodarczej;
 2. utworzenie systemu informacji gospodarczej (aktualizowana na bieżąco strona internetowa www.aktywuje.zdunskawola.pl, baza lokalnych przedsiębiorców, baza terenów inwestycyjnych);
 3. udział w targach i wydarzeniach międzynarodowych promujących tereny inwestycyjne:
  • Targi Trans Poland 2016 (8-10 listopada 2016 roku);
  • Targi Investate Poland 2017 (21-23 kwietnia 2017 roku);
  • Targi Expo Real 2017 w Monachium (4-6 października 2017 roku);
 4. organizacja wizyty studyjnej – spotkanie dziennikarzy z przedstawicielami zduńskowolskich firm;
 5. organizacja Międzynarodowego Forum Gospodarczego w Zduńskiej Woli w terminie 8-9 czerwca 2017 roku;
 6. realizacja kampanii promocyjnej w mediach oraz za pomocą narzędzi informacyjno – promocyjnych:
  • miesięczna kampania billboardowa (cztery lokalizacje przy trasach szybkiego ruchu: okolice Łodzi, Wrocławia, Warszawy i Poznania);
  • 8 ogłoszeń w dwóch ogólnopolskich miesięcznikach gospodarczych Manager i My Company Polska;
  • foldery promocyjne, poradnik inwestora oraz katalog terenów inwestycyjnych;
  • film promocyjny;
  • roll-upy, ścianka;
  • sześć spotkań z przedsiębiorcami o różnej tematyce:

14 grudnia 2016 roku – współpraca przedsiębiorców przy realizacji projektu oraz możliwości wykorzystania go przez przedsiębiorstwa we własnej działalności promocyjnej;

18 stycznia 2017 roku – powołanie Rady Gospodarczej przy Prezydencie     Miasta Zduńska Wola oraz prezentacja oferty inwestycyjnej miasta;

7 marca 2017 roku – możliwości pozyskiwania funduszy z różnych źródeł:

 • prezentacja dotycząca funduszy unijnych przeprowadzona przez przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego – p. Agnieszka Więckowska;
 • prezentacja dotycząca funduszy zewnętrznych przeprowadzona przez przedstawiciela Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Łodzi – p. Ewa Czarnecka;
 • prezentacja dotycząca pożyczek (inicjatywa JEREMIE) przeprowadzona przez przedstawiciela Banku Gospodarstwa Krajowego – p. Grzegorz Kowalski;
 • prezentacja dotycząca wniosków o dofinansowanie dla bezrobotnych przeprowadzona przez przedstawiciela Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli;

30 maja 2017 roku – szkolnictwo zawodowe w Zduńskiej Woli oraz możliwości współpracy lokalnych firm ze szkołami zawodowymi oraz  temat aktywnego uczestnictwa szkół podstawowych i gimnazjalnych w lekcjach realizowanych w zduńskowolskich przedsiębiorstwach:

 • „Formalne i prawne uwarunkowania współpracy szkół zawodowych z przedsiębiorcami” (p. Marta Fendor – Zespół Szkół Aktywności Zawodowej w Zduńskiej Woli) oraz „Kompetencje kluczowe w aktywizacji ucznia” (p. Ewa Marciniak-Kulka – Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu).
 • „Inne możliwości współpracy z przedsiębiorcami i wspierania edukacji zawodowej” (p. Aleksandra Kurowska – Almax Fashion).
 • “Wsparcie zawodowe w kontekście zawodów rzemieślniczych” (p. Bogumiła Mocna – Cech Rzemiosł Różnych);

26 września 2017 roku – internacjonalizacja, ze szczególnym uwzględnieniem narzędzia, jakim jest eksport:

 • „Kompetencje samorządu we wspieraniu internacjonalizacji przedsiębiorstw” – p. Janusz Baranowski, naczelnik Wydziału – Regionalne Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera w Departamencie ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w Łodzi; Pełnomocnik Marszałka ds. Eksporterów i Inwestorów;
 • „Kompleksowa informacja podstawą do ekspansji zagranicznej” – sieć Centrów Obsługi Inwestora i Eksportera (COIE) – p. Joanna Niedźwiecka – główny specjalista, ekspert pro-eksport w  Wydziale – Regionalne Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera w Departamencie ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w Łodzi;
 • “Eksport narzędziem lokalnych przedsiębiorców” – prezentacja (p. Krystyna Bladowska) i dyskusja przedstawicieli zduńskowolskich firm;

12 grudnia 2017 roku – działania wspierające przedsiębiorców oraz możliwości finansowania biznesu z różnych źródeł – instytucje okołobiznesowe:

 • Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.;
 • Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.;
 • Zduńskowolski Inkubator Przedsiębiorczości;
 • Centrum Innowacji Biznesowej;
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu;
 • Fundacja Rozwoju Gminy Zelów.

Poza projektem były podejmowane również inne działania realizowane w ramach Punktu Informacji Gospodarczej:

 • we wrześniu 2016 roku wyjazd zduńskowolskich przedsiębiorców wraz z władzami na targi China Expo do Warszawy – na tym wydarzeniu firma Ferax podjęła współpracę z importerem chińskim;
 • powołanie Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Zduńska Wola na lata 2017-2020 – spowodowało to zawiązanie współpracy między lokalnymi firmami:

29 marca 2017 roku – pierwsze posiedzenie – ukonstytuowanie Rady oraz temat firmy Europol Holding;

15 maja 2017 rok – rządowy program Mieszkanie + oraz zwiedzanie firmy Izodom 2000;

12 października 2017 rok – prezentacja dotycząca  zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zduńska Wola (p. Jolanta Owczarz) oraz zwiedzanie firmy Mabudo;

 • działa Punkt Informacji Gospodarczej, który nie tylko udziela informacji  o terenach inwestycyjnych, regionalnej pomocy inwestycyjnej, ŁSSE, możliwości pozyskiwania dofinansowania z różnych źródeł, ale także jest pierwszym punktem kontaktowym we wszelkich pozostałych sprawach interesujących przedsiębiorcę;
 • katalog terenów inwestycyjnych współtworzony z ośmioma sąsiadującymi samorządami.

PRZEBIEG REALIZACJI PROJEKTU:

Maj 2016 roku

Miasto Zduńska Wola otrzymało dofinansowanie z Centrum Obsługi Przedsiębiorcy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Poddziałanie II.2.2. Promocja gospodarcza regionu na projekt pn. „Zduńska Wola aktywuje – promocja gospodarcza regionu”.
Celem projektu jest wzmocnienie wizerunku Zduńskiej Woli jako miasta wspierającego rozwój eksportu i atrakcyjnego dla zagranicznych inwestycji.
W jego ramach miasto podejmie działania wspierające internacjonalizację lokalnych firm oraz promocję własnych terenów inwestycyjnych. Celem jest ożywienie gospodarcze regionu i pozyskanie inwestorów zewnętrznych.
„Mamy nadzieję nie tylko na pozyskanie nowych inwestorów, ale na ożywienie kontaktów z przedsiębiorcami, którzy już działają na terenie miasta” – mówił prezydent miasta Piotr Niedźwiecki podczas konferencji prasowej poświęconej projektowi promocji gospodarczej Zduńskiej Woli – w ramach projektu między innymi reaktywujemy Radę Gospodarczą przy prezydencie miasta – dodaje.
Na promocję gospodarczą miasto Zduńska Wola wyda 660 tys. zł, z których 560 pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. To 85 % wartości całego projektu. Resztę pokryje budżet miasta. Realizacja projektu rozpoczęła się w tym roku. Projekt zakończy się w grudniu 2017 roku.
W ramach projektu w Urzędzie Miasta otwarty został punkt informacji gospodarczej dla przedsiębiorców oraz inwestorów z zewnątrz. Punkt prowadzi Michalina Łagunionok. Działa on w budynku nr 3 Urzędu Miasta, pokój 303.

16.09.2016

Jako element realizacji celów projektu Miasto Zduńska Wola było obecne na 6. targach China Expo – China Brand Show Poland w Warszawie. Patronat honorowy nad imprezą objął prezydent miasta Piotr Niedźwiedzki. Wraz z nim i przedstawicielami urzędu miasta na targach byli też lokalni przedsiębiorcy.
W Warszawskiej hali Centrum Targowo-Kongresowego MT Polska od 15 do 17 września swoją ofertę przedstawiają producenci i eksporterzy z różnych regionów Chin. Na miejscu można porozmawiać i poznać chińskie firmy m.in. z branż: oświetleniowej, budowlanej, elektronicznej, baterii słonecznych, wyposażenia wnętrz, artykułów gospodarstwa domowego, oponiarskiej, części samochodowych, tekstylnej czy spożywczej. Wraz z delegacją miejską na targach byli przedstawiciele firm: Aves, Ferax, Klimeko, Rotex, Sutex oraz Termet. Targi były nie tylko okazją do poznania ofert prezentujących się tam firm chińskich ale też sposobnością do skorzystania z cyklu wykładów i paneli dyskusyjnych dotyczących wymiany handlowej z przedsiębiorcami z państwa środka.

08.11.2016

Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki „TransPoland” już po raz czwarty zgromadziły w Warszawie blisko 200 wystawców z 20 krajów Europy i Świata. Miasto Zduńska Wola prezentuje ofertę inwestycyjną, podkreślając przede wszystkim swoje doskonałe skomunikowanie dzięki trasie S8 i przebiegającym przez miasto kolejowym liniom transportowym. Jest reprezentowane przez prezydenta Piotra Niedźwieckiego.
Udział w targach to zadanie realizowane w ramach projektu pn.: „Zduńska Wola aktywuje – promocja gospodarcza regionu”, na które Miasto pozyskało fundusze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
W wydarzeniu uczestniczą przedstawicie firm transportowych oraz instytucji publicznych, między innymi z Niemiec, Francji, Cypru, Chin, Turcji czy Białorusi. Zduńska Wola jest promowana jako atrakcyjne miejsce dla potencjalnych inwestorów – znakomicie usytuowane pod względem logistycznym. Odwiedzający stoisko mogą zapoznać się z ofertą wolnych terenów inwestycyjnych, warunkami obsługi przedsiębiorców, ulgami podatkowymi jakie oferuje miasto, działającymi w Zduńskiej Woli instytucjami otoczenia biznesu oraz ogólną charakterystyką miasta.
Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki w Warszawie są platformą rozmów biznesowych dla firm działających w głównych sektorach transportu. Podczas targów prezentowana jest cała gama produktów i usług z obszaru logistyki. Dzięki swojemu położeniu i doskonałemu skomunikowaniu Zduńska Wola jest znakomitym miejscem dla firm z tych branż.

19.01.2017

Prezydent Piotr Niedźwiecki i Michalina Łagunionok, z Punktu Informacji Gospodarczej Urzędu Miasta Zduńska Wola, przedstawili dziś działania jakie miasto podjęło w ramach projektu „Zduńska Wola aktywuje – promocja gospodarcza regionu”, na który w ubiegłym roku udało się pozyskać blisko 600 tys. zł unijnego dofinansowania.
W ramach projektu tworzona jest oferta dla potencjalnych inwestorów przez promowanie zarówno terenów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego – Karsznice, oferty Miasta leżącej w ŁSSE, jak i obszarów zgłoszonych przez prywatnych właścicieli w 2016 r.  Jednym z nadrzędnych zadań projektu jest także promocja lokalnego zduńskowolskiego biznesu ze szczególnym uwzględnieniem regionalnych specjalizacji województwa łódzkiego, takich jak: przemysł włókienniczy i mody oraz zaawansowane materiały budowlane. Założeniem projektu jest realizacja przedsięwzięć  ukierunkowanych na stworzenie lepszych warunków do rozwoju MŚP, zwiększenie poziomu handlu zagranicznego poprzez internacjonalizację działalności, zwiększenie dynamiki rozwoju przedsiębiorstw, przyciąganie inwestorów zewnętrznych.
Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby przedsiębiorców oraz miasta Zduńska Wola w obszarze promocji gospodarczej. Wciąż niewystarczający rozwój lokalnego biznesu, w tym obejmującego specjalizacje regionalne sprawiają, że Zduńska Wola potrzebuje spójnej kampanii dotyczącej promocji gospodarczej.

09.02.2017

www.aktywuje.zdunskawola.pl jest stroną internetową, która kompleksowo charakteryzuje gospodarkę miasta. Treści strony podzielona została na tematyczne moduły:

 • lokalni przedsiębiorcy,
 • tereny inwestycyjne,
 • aktualności,
 • kontakt.

Celem miasta jest stworzenie strony interaktywnej, opartej na potrzebach Państwa przedsiębiorstw, dlatego serdecznie zapraszamy do jej współtworzenia, do  dzielenia się z nami wszelkimi uwagami.
Kontakt: Punkt Informacji Gospodarczej, tel. 43 825 02 34, e-mail: m.lagunionok@zdunskawola.pl.

08.03.2017

We wtorek 7 marca w Sali Kameralnej Ratusza odbyło się spotkanie zrealizowane w ramach projektu pn. „Zduńska Wola aktywuje – promocja gospodarcza regionu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Tematem wydarzenia skierowanego zarówno do obecnych przedsiębiorców jak i tych osób, które dopiero planują swoją przygodę z biznesem były możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych z różnych źródeł. Gospodarzem spotkanie był Piotr Niedźwiecki – Prezydent Miasta Zduńska Wola.
Uczestnicy spotkania zapoznali się z prezentacjami czterech instytucji:

 • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w Łodzi;
 • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi;
 • Banku Gospodarstwa Krajowego;
 • Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli.

Zainteresowani mieli także możliwość indywidualnych rozmów z prelegentami.

22.04.2017

Investate Poland 2017 – targi terenów inwestycyjnych zgromadziły kilkudziesięciu wystawców z całej Polski. W halach Ptak Warsaw Expo spotkali się przedstawiciele miast i gmin, specjalnych stref ekonomicznych, centrów wsparcia biznesu i parków technologicznych – jednym słowem właścicieli i dysponentów gruntów oferowanych na różnego rodzaju inwestycje. Zduńska Wola prezentuje swój katalog terenów inwestycyjnych i zachęca do lokowania działalności gospodarczej właśnie na jej terenach.

15.05.2017

Dwudniowe, duże wydarzenie gospodarcze „W drodze na nowe rynki” odbyło się w Zduńskiej Woli 8 i 9 czerwca adresowane do przedsiębiorców oraz osób zainteresowanych gospodarką. Program obejmował prelekcje, wykłady, panele dyskusyjne i prezentacje. Sesja inauguracyjna odbyła się z udziałem prof. Jacka Szlachty. Warsztaty z zakresu rozwoju osobistego w biznesie poprowadził m.in. Piotr Tymochowicz. Forum odbyło się w zduńskowolskim Ratuszu. Towarzyszyła mu część wystawienniczo-targowa.

12.12.2017

Podczas szóstego spotkania z przedsiębiorcami dokonano podsumowania projektu
Ostatnie w tym roku spotkanie było także okazją do przedstawienia instytucji okołobiznesowych, które na co dzień działają w najbliższej okolicy i regionie. Zaproszenie do współtworzenia spotkania przyjęli: Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu, Fundacja Rozwoju Gminy Zelów, Centrum Innowacji Biznesowej w Zduńskiej Woli oraz Zduńskowolski Inkubator Przedsiębiorczości. Zaproszeni goście opowiedzieli o różnych formach wspierania przedsiębiorczości: od wynajmu przestrzeni biurowych, poprzez możliwości uzyskania funduszy zewnętrznych na rozwój firmy, kończąc na stałym doradztwie biznesowym.

PIERWOTNY OPIS PROJEKTU:

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:     660 000,00 ZŁ
DOFINANSOWANIE PROJEKTU:         561 000,00 zł

Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa II. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.2 Promocja gospodarcza regionu.

Miasto realizuje projekt, który polega na działaniach obejmujących promocję miasta Zduńska Wola i terenów inwestycyjnych tworzących Miejski Obszar Funkcjonalny oraz promocję lokalnego zduńskowolskiego biznesu ze szczególnym uwzględnieniem regionalnych specjalizacji województwa łódzkiego (takich jak przemysł włókienniczy i mody oraz zaawansowane materiały budowlane). Założeniem projektu jest realizacja przedsięwzięć ukierunkowanych na stworzenie lepszych warunków do rozwoju MŚP, zwiększenie poziomu handlu zagranicznego poprzez internacjonalizację ich działalności, zwiększenie dynamiki rozwoju przedsiębiorstw, przyciąganie inwestorów zewnętrznych.

Planowane efekty:

 • poprawa promocji przedsiębiorców z regionu zduńskowolskiego,
 • zwiększenie wiedzy o ofercie handlowej, inwestycyjnej, współpracy,
 • większa rozpoznawalność firm, produktów, regionu przez mieszkańców Europy, Polski,
 • tworzenie powiązań gospodarczych, w tym rozwój sieci kontaktów i współpracy także o charakterze międzynarodowym

Zakres działań:

 • opracowanie programu promocji gospodarczej,
 • utworzenie systemu informacji gospodarczej,
 • udział w targach międzynarodowych,
 • organizacja forum gospodarczego,
 • realizacja kampanii promocyjnej.
Przejdź do treści