Zgłoszone zadania

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji (oceny formalnej i merytorycznej) do kolejnego etapu konsultacji społecznych zostały dopuszczone następujące zadania:

Krótki opis zadania:

Celem projektu jest zagospodarowanie zaniedbanego miejsca, które od lat służy młodym mieszkańcom Zduńskiej Woli jako miejsce spotkań, które tkwi w naszych pamięciach i budzi ciepłe wspomnienia letnich, gorących wieczorów spędzanych na łonie natury.

Szczegółowy opis zadania:

Projekt zakłada wykonanie nasadzeń drzew rodzimych (20 szt. – topola biała, klon polny, brzoza brodawkowata obwody pni 14-16 cm), wykonanie żywopłotu (tawuła biała lub rośliny pnące na podporach) wzdłuż ul. Złotnickiego oraz wzdłuż ul. Kolbego, realizację nasadzeń traw (np. turzyce lub kosmatki) które przyczynią się do zwiększenia naturalnej retencji wód opadowych. Dopełniając towarzyski charakter miejsca projekt zakłada ustawienie altany, z której będą mogli korzystać mieszkańcy miasta, ustawienie ławek (6 szt.) skierowanych do siebie pod kątem umożliwiając spędzenie czasu w większej grupie, koszy na śmieci umożliwiających segregacje odpadów (5 szt.), stojaka na rowery i wytyczenie przepuszczalnych szlaków pieszych. Projekt zakłada również likwidację parkingu z kruszywa znajdującego się na działce nr. 281 obręb 7 i zastąpienie go zielenią, ze względu na bliskość bardzo dużego parkingu przy ul. Cichej.

Lokalizacja zadania:

Działki nr ewidencyjny 280/4, 279/5, 281 obręb 7 przy ulicach Złotnickiego, Piwnej i Kolbego.

Krótki opis zadania:

Upiększenie Zduńskiej Woli w kwiatowe kaskady

Szczegółowy opis zadania:

Ustawienie kwiatowych kaskad na terenie miasta Zduńska Wola (98-220).

  1. Plac Zwycięstwa – 4 szt. kaskad
  2. Ulica 1 go Maja 5-7 Filia Miejskiego domu Kultury w Karsznicach – 2 szt. kaskad
  3. Ulica Okrzei – 5 sztuk kaskad 

Lokalizacja zadania:

Karsznice – Zduńska Zduńska Wola (98-220).

  1. Plac Zwycięstwa – 4 szt. kaskad
  2. Ulica 1 go Maja 5-7 Filia Miejskiego domu Kultury w Karsznicach – 2 szt. kaskad
  3. Ulica Okrzei – 5 sztuk kaskad

Krótki opis zadania:

Celem zadania jest utworzenie parku kieszonkowego pomiędzy Restauracją McDonalds a sklepem Biedronka przy ulicy Łódzkiej i St.Moniuszki.

Szczegółowy opis zadania:

Zadanie zakłada nasadzenie: – drzew: 9 szt. gatunku lipa drobnolistna; – krzewów: trzmielina pospolita, berberys, jałowce, sosna górska; – traw ozdobnych np.tawuł. W ramach projektu uwzględnia się wykonanie placu zabaw z wykorzystaniem istniejącej nawierzchni betonowej oraz wytyczenie przepuszczalnych alejek spacerowych w istniejących przedeptach. Planuje się ustawienie ławek (5 sztuk) i koszy umożliwiających segregację odpadów oraz budowę oświetlenia.

Lokalizacja zadania:

Działka nr ewidencyjny 376/2 obręb 8.

Krótki opis zadania:

Celem projektu jest modernizacja oraz rekonstrukcja terenu zielonego przed Dworcem PKP, w kwadracie ulic Dworcowej, Szadkowskiej, Kilińskiego i Słowackiego.

Szczegółowy opis zadania:

Planuje się zmianę nawierzchni ścieżki na przepuszczalną, wykonanie nasadzeń roślin cebulowych, traw, krzewów, drzew (ozdobnie kwitnących) w układzie piętrowym. Po środku Pasażu wykonanie „ronda”, w którym umieszczone zostaną ławki, kosze na śmieci z kompozycją zieloną pośrodku. Planuje się również modernizację oświetlenia parkowego np. niskie latarnie wzdłuż ścieżki. Projekt przyczyni się do zwiększenia naturalnej retencji wód oraz będzie zieloną wizytówką miasta Zduńska Wola.

Lokalizacja zadania:

Obręb 4, działka nr 122/2, 124, 125, 126

Krótki opis zadania:

Zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem w miejscowym planie części osiedla papieskiego na teren zielony służący do wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców osiedla Jana Pawła II i osiedla Południe.

Szczegółowy opis zadania:

Zadanie zakłada rekultywacje terenów zielonych wraz z wykonaniem dodatkowych nasadzeń drzew i krzewów, traw według doboru gatunkowego zawartego systemie zarządzania zielenią w mieście. Wytyczenie ciągu pieszego z kostki wraz z małą architekturą i oświetleniem oraz barierami odgradzającym pas drogowy o terenów zieleni.

Lokalizacja zadania:

Zduńska Wola, ul. Paprocka 23, działka nr 39 obręb 13

Krótki opis zadania:

Wyrównanie zaniżonego terenu wokół kamienia z napisem upamiętniającycm 70-lecia istnienia Koła Pszczelarzy w Zduńskiej Woli. Na wyrównanym terenie ułozenie chodnika wokół kamienia i dojście z dwóch kierunków od istniejącego chodnika. Ustawienie ławeki obsianie mieszanką nasion wieloletnich. Obszar obsiania powinien obejmować teren, na którym posadzone są trzy dęby w pobliżu kamienia. Moze być obsiany również cały teren parku.

Szczegółowy opis zadania:

Zniwelować wzniesienia lub przynieść ziemię w celu wyrównania terenu. Pozwoli to zatrzymać w gruncie wodę z opadow. Wokół kamienia ułozyć chodnik z kostki brukowej. Chodnik w kształcie sześcioboku o krawędzi 6 m każdy bok. Od istniejącego chodnika z dwu kierunków ułożyć dojscie, też z kostki brukowej. Przy każdym z boków należy ustawić ławkę wieloosobową. Teren wokół obsiać nasionami wieloletnimi, dzięki temu łaka kwietna odrastać bedzie samoczynnie przez wiele lat.

Lokalizacja zadania:

Park 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Osiedle Południe.

Krótki opis zadania:

Zadanie polega na ukwieceniu trawników przy skrzyżowaniu ul. Srebrna-Jana Kilińskiego

Szczegółowy opis zadania:

Teren w rejonie skrzyżowania ul. Srebrna-Jana Kilińskiego stanowi działkę miejską, którą można zagospodarować wykonując nasadzenia kwitnących roślin (bylin, pnączy czy roślin cebulowych). Na tej działce znajdują się dwa duże trawniki, które w okresie letnim są nieestetyczne ze względu na duże wysuszenie trawy. Tworząc na rabaty kwietne uda się w sposób naturalny utrzymać większą wilgotność terenu oraz polepszyć retencję wody, nowe nasadzenia wpłyną na jakość powietrza pochłaniając zanieczyszczenia produkowane przez samochody. ponadto kwiaty uatrakcyjnią mieszkańcom widok z okien.

Lokalizacja zadania:

trawniki przy skrzyżowaniu ul. Srebrna-Jana Kilińskiego (Srebrna 1)

Krótki opis zadania:

Projekt zakłada założenie łąki kwietnej z dodatkiem słoneczników na Frajszycy na narożnej działce u zbiegi ul. Łaskiej/A. Orione i pasażu F. Drzewieckiego. Okolica stanie się bardziej przyjazna i przyjemniejsza do wieczornych spacerów czy jazdy rowerem.

Szczegółowy opis zadania:

Założona łąki kwietnej z dodatkiem słoneczników z wyselekcjonowanej mieszanki nasion kwiatów jednorocznych np. chaber bławatek, kosmos podwójnie pierzasty, len wielkokwiatowy, smagliczka nadmorska, maczek kalifornijski itp. z istotną rolą słoneczników ozdobnych w odmianie karłowej. Zadnie poprzedzone wykonaniem robót związanych z przygotowaniem gruntu wraz z montażem zraszaczy nawadniających łąkę.

Lokalizacja zadania:

ul. Łaska 94, działka nr 74/2 obręb 16

Krótki opis zadania:

Stwórzmy miejską łąkę kwietną na działce zlokalizowanej między ulicą Moniuszki, a Spacerową czyli „Kwietny róg obfitości”. Wielogatunkowa, wieloletnia łąka kwietna poprawi estetykę miasta, uwolni mieszkańców od regularnie fundowanego im smrodu i hałasu kosiarek. Przyniesie ukojenie widokiem bujnej zieleni i radość wielu kolorów kwiatów. Przede wszystkim jednak łąka wspiera bioróżnorodność stając się miejscem pokarmu i schronienia dla błąkającej się od trawnika do trawnika miejskiej fauny.

Szczegółowy opis zadania:

Działka na jakiej proponujemy utworzyć miejską łąkę kwietną wydaje się być idealną na pierwszą tego rodzaju inwestycję w Zduńskiej Woli. Z kilku powodów. Po pierwsze jest to miejsce dość widoczne z drogi, ścieżki rowerowej, a także od wewnątrz o czym świadczy znajdujący się tam „przedept”. Jednocześnie nie stanowi centralnego punktu widokowego. Dzięki temu w okresie mniejszej atrakcyjności łąki (lipiec lub sierpień po koszeniu) nie powinna ona drażnić oka co większych estetów. Na proponowanej działce znajduje się też gotowa baza przyrodnicza złożona z niewielkich drzew oraz krzewów. Na granicy z kolei mamy rów melioracyjny. To wszystko działa na korzyść miejskiej przyrody. Jeśli tradycyjnie zadarnioną powierzchnię zamienimy w tym miejscu na wielogatunkową, wieloletnią łąkę kwietną złożoną z kilkudziesięciu gatunków roślin to otrzymamy piękne miejsce schronienia dla miejskiej fauny. Łąki, szczególnie te graniczące z roślinnością krzewiastą i drzewiastą wpływają na wzrost bioróżnorodności, stają się bazą pokarmową i siedliskiem dla owadów, ptaków, płazów i małych ssaków. Łąki świadczą również usługi ekosystemowe na rzecz mieszkańców. Wyższa i bardziej zróżnicowana (w stosunku do trawnika) łąka pochłania więcej zanieczyszczeń, filtruje wody opadowe, zwiększa retencję wody, obniża temperaturę otoczenia poprzez lepsze zacienianie gruntu, a także dłużej trwającą transpirację (parowanie z części nadziemnych roślin) przez co niweluje występowanie zjawiska miejskiej wyspy ciepła. Korzyści jest znacznie więcej. Poza krótkim okresem mniejszej atrakcyjności (zjawisko występuje u wszystkich roślin jeśli nie są roślinami sztucznymi) łąka w zasadzie nie posiada wad. Proces zakładania łąki widzimy następująco. Należy wyznaczyć kontur łączący rzuty koron istniejących drzew i krzewów, powiększyć ten kontur o min 1 metr i całość wyłączyć spod tworzenia łąki, tj. łąkę założyć w miejscu otwartym, słonecznym, większość założenia zajmie działkę nr 370/2 obręb ósmy, a w niewielkim stopniu wchodząc także na działkę nr 370/1 . Przy dobrym przyjęciu przez mieszkańców łąka ta mogłaby się „rozlać” na inne pobliskie tereny. Po wyznaczeniu miejsca przyszłej łąki należy usunąć darń, płytko wzruszyć glebę i wysiać w nią nasiona dobrej mieszanki zawierającej przede wszystkim gatunki wieloletnie, ale przy siewie wiosennym moglibyśmy ją wzbogacić także niewielkim udziałem roślin jednorocznych, które spowodują, że już w roku założenia otrzymamy dobry efekt wizualny. Teren pod łąkę nie wymaga ponadto nawożenia. Gęstość siewu to ok 2 g/ m2 Zakładana wielkość powierzchni łąki to 380-400 m2 co daje nam ok 800 gram nasion. Dodajmy do tego ok 200 g nasion roślin jednorocznych, czyli potrzebujemy kilograma nasion. Nasiona przed wysiewem mieszamy z piaskiem co ułatwi ich lepsze, bardziej równomierne rozłożenie. Po wysiewie wałujemy i podlewamy podłoże. W przypadku wystąpienia suszy w roku założenia powinniśmy zapewnić podlewanie.

Lokalizacja zadania:

Teren, który proponujemy jako miejsce realizacji działania to róg między ulicą Łódzką, a ul. Spacerową tj. działki nr 370/1 i 370/2 , obręb ósmy.

Krótki opis zadania:

Umieszczenie na terenach kwiatowych domków-hoteli dla owadów wraz z wysokimi poidełkami z których mogą korzystać zarówno owady, jak i ptaki.

Szczegółowy opis zadania:

Domki należy montować w miejscu zabezpieczonym przed warunkami atmosferycznymi, np. na ścianie budynku z okapem dachowym. Zamocować go w pobliżu krzewów, drzew i kwiatów w lekkim słońcu i zapewnić także małe poidło dla ptaków,które należy regularnie uzupełniać wodą. Ustanowienie w odpowiedniej odległości od ścieżek.Pozostawić hotel dla owadów na zewnątrz przez cały rok i chronić go przed zniszczeniem.

Lokalizacja zadania:

  • Park Miejski – 5szt
  • park przy browarze – 2szt
  • pasaż Rajczaka – 3szt
  • inne tereny miejskie – 10szt

Krótki opis zadania:

Domy dla ptaków, budki lęgowe dla ptaków.

Szczegółowy opis zadania:

Zapewnienie lęgowania ptaków.

Lokalizacja zadania:

całe miasto

Formularz elektroniczny do opiniowania zgłoszonych zadań będzie dostępny
od 1 do 30 czerwca 2022 roku na stronie https://zdunskawola.pl/zielony-budzet/opiniuj/

Przejdź do treści