Etapy konsultacji – harmonogram

Konsultacje społeczne odbędą się trzyetapowo:

1. Zgłaszanie wniosków przez Mieszkańców – od 1 do 30 kwietnia 2022 roku.

Propozycje zadań do Zielonego Budżetu zgłosisz w formie wniosku z wykorzystaniem elektronicznego formularza zgłoszeniowego.

2. Weryfikacja przyjętych wniosków – od 4 do 25 maja 2022 roku.

Propozycje wniosków zgłoszonych do Zielonego Budżetu podlegają weryfikacji, która odbywa się w dwóch etapach:

  1. w pierwszym etapie Biuro Strategii i Rozwoju Miasta dokonuje oceny wniosków pod kątem ich kompletności, a następnie pozytywnie zweryfikowane wnioski przekazuje do drugiego etapu weryfikacji;
  2. w drugim etapie weryfikacji merytorycznie właściwe komórki Urzędu Miasta Zduńska Wola weryfikują wnioski, w szczególności pod kątem:sprawdzenia zgodności z zapisami § 5 zarządzenia, określenia właściwego kosztu realizacji zadania, zgodności z innymi obowiązującymi przepisami prawa, możliwości realizacji zadania w oparciu o posiadaną przez komórkę wiedzę i doświadczenia z realizacji podobnych zadań.

W przypadku pozytywnej oceny wniosku w drugim etapie, wniosek zostaje przekazany do Komisji Konsultacyjnej, której zadaniem jest stworzenie i opublikowanie listy zadań dopuszczonych do opiniowania przez Zduńskowolan.

Ogłoszenie wyników weryfikacji wniosków nastąpi do 31 maja 2022 roku.

3. Zbieranie opinii – od 1 do 30 czerwca 2022 roku.

Opiniowanie przez zduńskowolan odbywać się będzie z wykorzystaniem formularza elektronicznego: https://zdunskawola.pl/zielony-budzet/opiniuj/.

Wnioski, które otrzymają największą liczbę pozytywnych opinii, zostaną rekomendowane przez Komisję do realizacji.

Wyniki konsultacji ogłosimy do 4 lipca 2022 roku.

Przejdź do treści