Logo Miasta Zduńska Wola

Zgłaszanie osób do pracy w komisji konkursowej

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów w skład komisji konkursowej opiniującej oferty otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 r. zadania publicznego pn. „Realizacja zadań przez placówkę wsparcia dziennego w 2023 r.”

Prezydent Miasta Zduńska Wola zaprasza do zgłaszania przez organizacje pozarządowe wskazane w art. 3 ust. 2  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 tej ustawy, reprezentantów do składu komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2023 r. zadania publicznego samorządu gminy w zakresie wspierania rodziny oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Realizacja zadań przez placówkę wsparcia dziennego w 2023 r.”

Zgodnie z art. 15 ust. 2b, 2d i 2e ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w skład komisji konkursowej wchodzą:

  • przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego,
  • osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w tej ustawy, biorące udział w konkursie.

Komisja konkursowa zostanie powołana w drodze zarządzenia Prezydenta Miasta Zduńska Wola.

 Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą zgłaszać po jednym kandydacie do komisji konkursowej, zgodnie z zamieszczonymi poniżej wzorami druków:

  Wypełnione dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.:

  • w kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 12, (budynek nr 2);
  • lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 12,
    98-220 Zduńska Wola (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Zduńska Wola);
  • bądź przesłać drogą elektroniczną:
  • na adres e-mail urzad_miasta@zdunskawola.pl
  • lub za pośrednictwem ePUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej : /mzdwola/SkrytkaESP

Inne komunikaty

LXXIV sesja Rady Miasta Zduńska Wola

LXXIV sesja Rady Miasta Zduńska Wola odbędzie się 21 września 2023 r. (czwartek) o godz. 9:00, w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26. Przebieg obrad można śledzić w Internecie.

Konkurs ofert

Konkurs ofert na wybór realizatora zadania publicznego w zakresie profilaktyki chorób pn. „Ochronne szczepienia przeciwko grypie dla osób w wieku 18-65 lat zamieszkałych na terenie Miasta Zduńska Wola w 2023 r.”

Przejdź do treści