XXIII sesja Rady Miasta Zduńska Wola – 20.05.2016 r.

Zduńska Wola, dnia 11 maja 2016 r.

Przewodniczący
Rady Miasta
Zduńska Wola


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję XXIII sesję Rady Miasta Zduńska Wola w dniu 20 maja 2016 r. (piątek) o godz. 10.00, w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26 (sala obrad Rady Miasta, I piętro).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku dziennego obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Wnioski obywatelskie.
 7. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta Zduńska Wola w 2015 roku.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Miasta Zduńska Wola na 2016 r. (druk nr 30/16 z dnia 10.05.2016 r.)
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zduńska Wola na lata 2016-2026. (druk nr 29/16 z dnia 05.05.2016 r.)
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną. (druk nr 31/16 z dnia 10.05.2016 r.)
 11. Interpelacje i wnioski radnych.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad sesji Rady Miasta.

Przewodniczący Rady
/-/
Witold Gwiazda

Inne komunikaty

Przejdź do treści