XLII sesja Rady Miasta

XLII sesja Rady Miasta Zduńska Wola odbędzie się w dniu 25 listopada 2021 r. w zdalnym trybie obradowania. Przebieg obrad można śledzić w Internecie.

Zduńska Wola, dn. 17 listopada 2021 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), w związku z art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 ze zm.), zwołuję XLII sesję Rady Miasta Zduńska Wola w dniu 25 listopada 2021 r. (czwartek) o godz. 9.00, w zdalnym trybie obradowania, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

 

Najbliższe obrady będzie można śledzić, za pomocą jednego z niżej wymienionych linków:

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku dziennego obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XL i XLI sesji Rady Miasta.
 4. Powołanie Komisji Uchwał.
 5. Wnioski obywatelskie. (Informacja dotycząca składania wniosków obywatelskich i zabrania głosu na sesji Rady Miasta Zduńska Wola)
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2021 r. (druk nr 179/21 z dnia 10.11.2021 r.).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2021 r. (druk nr 194/21 z dnia 16.11.2021 r.).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2021 r. (druk nr 195/21 z dnia 16.11.2021 r.).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zduńska Wola (druk nr 196/21 z dnia 16.11.2021 r.).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa budynku szatniowo-sanitarnego na Stadionie Miejskim przy S. Okrzei” (druk nr 183/21 z dnia 15.11.2021 r.).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej (druk nr 178/21 z dnia 10.11.2021 r.).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej (druk nr 186/21 z dnia 15.11.2021 r.).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (druk nr 187/21 z dnia 15.11.2021 r.).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad objęcia udziałów przez Miasto Zduńska Wola w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Towarzystwa Budownictwa Społecznego „ZŁOTNICKI” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego (druk nr 190/21 z dnia 16.11.2021 r.).
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Zduńska Wola (druk nr 184/21 z dnia 15.11.2021 r.).
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 185/21 z dnia 15.11.2021 r.).
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Zduńska Wola w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu (druk nr 197/21 z dnia 17.11.2021 r.).
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Zduńska Wola na lata 2021-2024 (druk nr 192/21 z dnia 16.11.2021 r.).
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Zduńska Wola na lata 2021-2028 (druk nr 191/21 z dnia 11.2021 r.).
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Zduńska Wola z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 (druk nr 193/21 z dnia 16.11.2021 r.).
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (druk nr 198/21 z dnia 17.11.2021 r.).
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Zduńska Wola (druk nr 180/21 z dnia 12.11.2021 r.).
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Zduńska Wola (druk nr 181/21 z dnia 12.11.2021 r.).
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Zduńska Wola (druk nr 182/21 z dnia 12.11.2021 r.).
 25. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasta Zduńska Wola w roku szkolnym 2020/2021.
 26. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 27. Sprawy różne.
 28. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 29. Zakończenie obrad sesji Rady Miasta.

Przewodniczący Rady

 /-/

Jakub Trenkner

Inne komunikaty

Konkurs ofert

na wybór realizatora zadania publicznego w zakresie profilaktyki chorób pn. „Profilaktyka cukrzycy wśród uczniów szkół podstawowych w 2022 r.”

Przejdź do treści