Wykonawca przebudowy ulicy Żeromskiego wyłoniony

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015, poz. 2164) zwanej dalej ustawą, Zamawiający Miasto Zduńska Wola zawiadamia, że w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonym w dniu 18 marca 2016 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 61300 – 2016 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Rozbudowa ulicy Stefana Żeromskiego na odcinku od ul. Jarosława Dąbrowskiego do ul. Jana Kilińskiego oraz ul. Przejazd od ul. Zielonej do Plac Krakowski, Placu Krakowskiego od ul. Przejazd do ul. Stefana Żeromskiego w Zduńskiej Woli” wybrana została najkorzystniejsza oferta:

 Oferta nr 1 – złożona przez Dromak Sp. z o. o. Poręby 26b, 98-220 Zduńska Wola

Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu przetargowym, a oferta spełnia wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz zgodnie z rozdziałem XVII SIWZ uzyskała najwięcej punktów – 100 pkt w tym:

 • w kryterium cena – 95 pkt
 • w kryterium termin gwarancji – 5 pkt

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że w ww. postępowaniu złożono jeszcze 4 oferty:

 1.  Oferta nr 2 złożona przez Strabag Sp. z o. o. ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków – 91,78 pkt w tym:
  – w kryterium cena – 86,78 pkt
  – w kryterium termin gwarancji – 5 pkt
 2.  Oferta nr 3 złożona przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ERBEDIM Sp. z o. o., ul. Żelazna 3 97-300 Piotrków Trybunalski – 93,85 pkt w tym:
  – w kryterium cena – 88,85 pkt
  – w kryterium termin gwarancji – 5 pkt
 3. Oferta nr 4 złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. ul. Łódzka 108, 99-200 Poddębice – oferta odrzucona.
 4. Oferta nr 5 – złożona przez Zakład Usług Komunalnych B.J. Pabich ul. Spacerowa 72/64 98-220 Zduńska Wola – oferta odrzucona.

Inne komunikaty

Przejdź do treści