Logo Miasta Zduńska Wola

Uruchomienie procesu budżetu obywatelskiego Miasta Zduńska Wola na 2024 rok

Zarządzenie nr 183/23 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie uruchomienia procesu budżetu obywatelskiego Miasta Zduńska Wola na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572), w związku z uchwałą nr XLIX/806/22 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Zduńska Wola (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2992) zarządza się, co następuje:

§ 1. Uruchamia się proces budżetu obywatelskiego Miasta Zduńska Wola na 2024 rok, oparty na zasadach określonych uchwałą nr XLIX/806/22 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Zduńska Wola (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2992) zgodnie z poniższym harmonogramem:

1) działania informacyjne na etapie uruchamiania procesu budżetu obywatelskiego Miasta Zduńska Wola, w tym udostępnienie formularza projektu i listy poparcia projektu – w terminie od dnia 29 maja 2023 r.;
2) zgłaszanie projektów do budżetu obywatelskiego wraz z listą poparcia – w terminie od dnia 19 czerwca 2023 r. do dnia 14 lipca 2023 r.;
3) sporządzenie i podanie do publicznej wiadomości listy zgłoszonych projektów do budżetu obywatelskiego do dnia 20 lipca 2023 r.;
4) powołanie Komisji ds. budżetu obywatelskiego – w terminie do dnia 20 lipca 2023 r.;
5) weryfikacja formalna i merytoryczna projektów – w terminie od dnia 21 lipca 2023 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r.;
6) sporządzenie i podanie do publicznej wiadomości listy projektów przyjętych i odrzuconych, tj. zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do głosowania – w terminie do dnia 7 września 2023 r.;
7) sporządzenie i podanie do publicznej wiadomości listy projektów, które będą poddane pod głosowanie mieszkańców do dnia 22 września 2023 r.;
8) przeprowadzenie głosowania, w tym udostępnienie kart do głosowania – w terminie od dnia 25 września 2023 r. do dnia 12 października 2023 r.;
9) ustalenie wyników głosowania i podanie ich do publicznej wiadomości – w terminie od dnia 13 października 2023 r. do dnia 19 października 2023 r.;
10) złożenie wniosków do Prezydenta Miasta Zduńska Wola przez właściwe komórki merytoryczne Urzędu Miasta Zduńska Wola o ujęcie wybranych w wyniku głosowania zadań do realizacji w projekcie budżetu Miasta na 2024 rok – w terminie do dnia 31 października 2023 r.

§ 2. Ustala się łączną kwotę 1.250.000,00 zł przeznaczoną na zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Zduńska Wola na 2024 rok, z podziałem na kategorie:

1) inwestycje lokalne w wysokości 1.100.000,00 zł;
2) wydarzenia w wysokości 150.000,00 zł.

§ 3. Wyznacza się punkty głosowania na papierowych kartach do głosowania w miejscach:

1) Kancelaria Urzędu Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 12;
2) Punkt Kancelaryjny Urzędu Miasta Zduńska Wola, ul. 1 Maja 5-7;
3) Inkubator Inicjatyw Społecznych, ul. Łaska 38.

§ 4. Wzór formularza projektu wraz z listą poparcia oraz karty do głosowania udostępnia się w terminach określonych odpowiednio w § 1 pkt 1 oraz pkt 8:

1) w wersji papierowej w Kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola przy ul. Stefana Złotnickiego 12, w Punkcie Kancelaryjnym Urzędu Miasta Zduńska Wola przy ul. 1 Maja 5-7 oraz w Inkubatorze Inicjatyw Społecznych przy ul. Łaskiej 38;
2) w wersji elektronicznej na stronie internetowej Miasta Zduńska Wola www.zdunskawola.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola www.bip.zdunskawola.pl oraz na stronie budżetu obywatelskiego www.zdunskawola.budzet-obywatelski.org.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Strategii i Rozwoju Miasta.

§ 6. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Zduńska Wola, a także poprzez zamieszczenie jego treści na stronie internetowej Miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola oraz na stronie budżetu obywatelskiego.

Prezydent Miasta
Konrad Pokora

Inne komunikaty

Kampania społeczna: SADZA PŁONIE, CZAD ZABIJA, ŻYJ!

Ruszyła 4. edycja kampanii pod hasłem „Sadza Płonie. Czad Zabija. Żyj!”, mająca na celu uświadomienie o zagrożeniach związanych ze smogiem, pożarami, zaczadzeniami oraz poinformowanie o konieczności i możliwościach zapobiegania skutkom tych niebezpiecznych zdarzeń.

Konkurs ofert

Konkurs ofert na wybór realizatora zadania publicznego w zakresie profilaktyki chorób pn. „Profilaktyka raka prostaty dla mężczyzn powyżej 40. roku życia zamieszkałych na terenie Miasta Zduńska Wola w 2023 r.”

Zduńska Wola decyduje

Dziesiąta edycja zduńskowolskiego Budżetu Obywatelskiego. Wystartowało głosowanie na pomysły zgłoszone przez mieszkańców

LXXIV sesja Rady Miasta Zduńska Wola

LXXIV sesja Rady Miasta Zduńska Wola odbędzie się 21 września 2023 r. (czwartek) o godz. 9:00, w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26. Przebieg obrad można śledzić w Internecie.

Przejdź do treści