STYPENDIA SZKOLNE I FUNDUSZE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej informuje, iż wnioski o przyznanie stypendium szkolnego będą wydawane od 1 sierpnia 2020 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej, ul. Getta Żydowskiego 21 „B”, w godzinach urzędowania, tj. 8:00 – 15:00, w pokoju nr 4, są także do pobrania na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej i Urzędu Miasta.

Pomoc materialna od 01.09.2020 r. przysługuje:

1) uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych
o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Termin składania wniosków od dnia 01.09.2020 r.:

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku:

1) uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się
w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;

2) słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Prawo do otrzymania stypendium w 2020 r. przysługuje osobie w rodzinie, której dochód nie przekracza kwoty – 528 zł netto (tj. kwota dochodu zgodna z zapisami art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Pełne informacje można uzyskać w siedzibie tutejszego Ośrodka, w pokoju nr 4 lub pod numerem telefonu: 43 823 53 87.

• Zarządzenie 18/18 Dyrektora MOPSCOS (333 kB)
• Wniosek o Stypendium Szkolne (160 kB)
• Wniosek o Zasiłek Szkolny (160 kB)

Więcej informacji na stronie: http://mopscos.pl/stypendia-szkolne-fundusz/ 

 

MOPS COS

Inne artykuły

Przejdź do treści