Studium zagospodarowania przestrzennego miasta – spotkanie dla mieszkańców

Prezydent Miasta Zduńska Wola zaprasza mieszkańców miasta oraz osoby lub podmioty publiczne i prywatne zainteresowane kwestiami planowania przestrzennego na konsultacje społeczne "Spotkanie RADAR nr 3" w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zduńska Wola. Spotkanie odbędzie się 23 kwietnia 2018 r. w godzinach 16:00 - 18:00 w sali kameralnej Ratusza.

Szanowni Państwo!

Przed nami ostatnie spotkanie z cyklu konsultacji dotyczących zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zduńska Wola, realizowane w ramach projektu „Partycypacja w planowaniu przestrzennym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Spotkanie RADAR nr 3 to podsumowanie prowadzonych konsultacji. Na spotkaniu przedstawione zostaną rozwiązania w opracowanym projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zduńska Wola przyjęte i dopracowane w ramach prowadzonych konsultacji. Uczestnicy zostaną zapoznani z wynikami konsultacji i zakresem zmian uwzględnionych w projekcie. Zebrane zostaną sugestie mieszkańców w formie uwag.

Składane w trakcie spotkań konsultacyjnych wnioski i uwagi są narzędziem pomocniczym i ich złożenie nie odbiera uprawnień przysługujących na mocy Ustawy z  dnia 27 marca  2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do składania uwag do studium na etapie wyłożenia projektu studium do publicznego wglądu. Opracowany wspólnie z Państwem, w toku konsultacji, projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zduńska Wola zgodnie z wymogami ww. ustawy zostanie poddany opinii Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, uzgodniony z odpowiednimi instytucjami i organami, a następnie wyłożony do publicznego wglądu.

Udział Mieszkańców jest niezwykle istotny przy wspólnym tworzeniu ładu przestrzennego w naszym mieście i nieodzowny do wypracowania optymalnych rozwiązań projektu zmiany studium. Dlatego serdecznie dziękuję Państwu za udział w konsultacjach.

Piotr Niedźwiecki
Prezydent Miasta Zduńska Wola

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zduńska Wola” to planistyczny dokument strategiczny służący kształtowaniu i prowadzeniu polityki przestrzennej, który w oparciu o analizy istniejących uwarunkowań określa kierunki zagospodarowania miasta.

Zakres zmian w studium dotyczy.:

  • Układu komunikacyjnego z uwzględnieniem Koncepcji Zagospodarowania Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zduńska Wola – Karsznice;
  • Przeznaczenia części terenów rozwojowych o funkcji zabudowy mieszkaniowej pod park miejski (osiedlowy) w strefie ochrony ekologicznej;
  • Uwzględnienia obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego Łask;
  • Aktualizacji zapisów oraz dostosowania do obowiązujących przepisów.

Konsultacje prowadzone są w ramach projektu „PARTYCYPACJA W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM”

Inne artykuły

Przejdź do treści