Ruszył rządowy program RODZINA 500+

W Zduńskiej Woli świadczenie wychowawcze, wprowadzone ustawą z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci jest realizowane przez Urząd Miasta Zduńska Wola. Tematowi realizacji programu w mieście poświęcone było spotkanie z dziennikarzami. Od 14 marca w urzędzie rusza punkt informacyjny, w którym będzie można wyjaśnić wszystkie swoje wątpliwości dotyczące świadczenia i gdzie będzie można pobrać druki wniosków. Każdy, kto złoży wniosek do 1 lipca 2016 roku będzie miał wypłacone świadczenie z wyrównaniem od kwietnia.

 

O programie

Program Rodzina 500 plus jest uniwersalnym wsparciem dla polskich rodzin. Celem programu jest pomoc w wychowywaniu dzieci, a także odwrócenie negatywnego trendu demograficznego w Polsce.

Program zakłada wypłatę świadczenia wychowawczego jako częściowego pokrycia wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługuje:

 • matce,
 • ojcu,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka,
 • opiekunowi prawnemu dziecka.

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. Zgodnie z art. 5 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł. Na drugie i kolejne dzieci nie ma żadnego kryterium dochodowego.

Skąd można pobrać druk wniosku o przyznanie świadczenia?

bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Miasta (ul. Złotnickiego 12, parter budynku nr 2 urzędu) oraz z linków poniżej:

Gdzie można składać wnioski?

 • w Kancelarii Urzędu Miasta (ul. Złotnickiego 12, parter budynku nr 2 urzędu),
 • za pośrednictwem Poczty Polskiej,
 • lub drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:
  portalu empatia.mrpips.gov.pl (tu należy rozpocząć od założenia konta, które m.in. wygeneruje podpis elektroniczny);
  platformy usługowej PUE ZUS udostępnianej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (należy rozpocząć od założenia konta);
  banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji;
 • Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – epuap.gov.pl (należy uprzednio założyć konto).


Jak otrzymuje się pieniądze?

Wypłata świadczenia wychowawczego nastąpi za pośrednictwem wskazanego przez wnioskodawcę rachunku bankowego. W przypadku braku rachunku bankowego świadczenie będzie wypłacane w kasie banku w Urzędzie Miasta ul. Złotnickiego 12.

Na jaki okres przyznawane jest świadczenie?

Pierwszą decyzję w sprawie przyznania świadczenia otrzymamy na okres od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. Kolejne na okres 1 roku (od 1 października do 30 września roku następnego).

Rokiem kalendarzowym, który będzie brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego (dotyczy to ustalenia prawa do świadczenia na tzw. „pierwsze dziecko”) jest rok 2014.

 

 

 

Inne artykuły

Przejdź do treści