Logo Miasta Zduńska Wola

»

Uwagi i wnioski w sprawie instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych

Do 16 listopada br. (włącznie) można składać wnioski i uwagi w sprawie instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Zduńskiej Woli.

Mieszkańcy Zduńskiej Woli mogą wypowiedzieć się w sprawie administracyjnej o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Zduńskiej Woli na działkach o nr ewid. gruntu: 32/4, 98/1, 98/4, 98/6, 160/11, 160/12, 160/9, 160/5, 160/6 oraz 160/7 w miejscowości Zduńska Wola obręb 0010”.

W ramach udziału społeczeństwa zduńskowolanie mogą składać uwagi i wnioski. Przyjmowane będą od 18 października 2023 r. do 16 listopada 2023 r. włącznie. Zgłosić je trzeba w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Zduńska Wola ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola,
  • w formie ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola,
  • przez Internet np. email, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym pod adresem: urzad_miasta@zdunskawola.pl.

Uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez prezydenta miasta Zduńska Wola, a odniesienie się do nich nastąpi w decyzji środowiskowej.

Ponadto prezydent wyznaczył termin rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa na 9 listopada 2023 r. godz. 17. Rozprawa odbędzie się w sali konferencyjnej  Miejskiego Domu Kultury Ratusz  przy pl. Wolności 26 w Zduńskiej Woli.

Rozprawa nie rozstrzyga realizacji inwestycji, jest elementem postępowania administracyjnego i służy zapewnieniu udziału społeczeństwa w ocenie oddziaływania na środowisko dla  przedsięwzięcia. Służy  zagwarantowaniu komunikacji pomiędzy społeczeństwem, organami administracji i inwestorem oraz wyjaśnieniu wątpliwości związanych z oddziaływaniem przedsięwzięcia na środowisko.

Dokumentacja sprawy jest wyłożona do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola, Biuro Zarządzania Energią i Ochrony Środowiska, pokój nr 501, ul. Stefana Złotnickiego 3 – budynek nr 5. Można zapoznać się z nią od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 po uprzednim umówieniu się z pracownikiem urzędu pod nr tel. 43 825 02 65.

Inne komunikaty

Informacja

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Zduńska Wola obejmującego obszar w rejonie ulicy Mickiewicza

Ogłoszenie

Ogłoszenie dotyczące petycji przeciwko planom budowy spalarni odpadów na terenie Miasta Zduńska Wola.

Zgłoszenie kandydata do komisji konkursowej

opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. „Udzielanie schronienia osobom bezdomnym z terenu Miasta Zduńska Wola w schronisku dla osób bezdomnych w 2024 r.”

Zgłoszenie kandydata do komisji konkursowej

opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. „Udzielanie schronienia osobom bezdomnym z terenu Miasta Zduńska Wola w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w 2024 r.”

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów

w skład komisji konkursowej opiniującej oferty otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 r. zadania publicznego pn. „Realizacja zadań przez placówkę wsparcia dziennego w 2024 r.”

Przejdź do treści