Raport o stanie gminy Miasto Zduńska Wola w roku 2021

Raport pokazuje, w jakim punkcie rozwoju Zduńska Wola była 31 grudnia 2021 r.

INFORMACJA

Dyskusja nad Raportem o stanie gminy Miasto Zduńska Wola w roku 2021 odbędzie się na sesji Rady Miasta zaplanowanej na dzień 27 czerwca 2022 r. Każdy z Mieszkańców Zduńskiej Woli może wziąć w niej udział.

Mieszkańcy Miasta, którzy chcieliby zabrać głos w debacie nad Raportem o stanie gminy Miasto Zduńska Wola w roku 2021, zgodnie z art. 28aa ust. 6-8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079), winni złożyć do Przewodniczącego Rady Miasta pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób.* Zgłoszenie musi wpłynąć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana jest sesja (24 czerwca 2022 r.). Zgłoszenie należy dostarczyć do Urzędu Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 12, Biuro Rady Miasta, I piętro, pok. 206, w godzinach pracy Urzędu.

Raport o stanie gminy Miasto Zduńska Wola w roku 2021 znajduje się:

  1. na stronie internetowej Miasta pod adresem: https://zdunskawola.pl/o-miescie/raporty-roczne/raport-o-stanie-miasta-2021/
  2. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola pod adresem:  https://bip.zdunskawola.pl/artykul/448/9584/raport-o-stanie-gminy-miasto-zdunska-wola

Transmisja obrad sesji Rady Miasta dostępna będzie pod adresem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/188/rada-miasta-zdunska-wola.htm

Przewodniczący Rady Miasta
Jakub Trenkner

* Przepisy nie formułują szczegółowych wymogów dotyczących zgłoszenia. Należy jednak przyjąć, że powinno z niego wyraźnie wynikać żądanie dopuszczenia konkretnej, wskazanej z imienia i nazwiska osoby do udziału w debacie nad raportem, opatrzone jej własnoręcznym czytelnym podpisem.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w debacie nad Raportem. Dodatkowych informacji na temat procedur związanych z wzięciem w niej udziału udziela Biuro Rady Miasta Zduńska Wola, tel. 43 825 02 50.

Inne komunikaty

Konkurs ofert

na wybór realizatora zadania publicznego w zakresie profilaktyki chorób pn. „Profilaktyka cukrzycy wśród uczniów szkół podstawowych w 2022 r.”

Przejdź do treści