Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Zduńskiej Woli KONSULTACJE

Na zlecenie Urzędu Miasta powstaje Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – dokument, który pozwoli ubiegać się o dotacje ze środków unijnych na działania poprawiające jakość powietrza w mieście.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem, który ma przyczynić się do obniżenia energochłonności wszystkich sektorów miasta, poprawy  jakości powietrza i komfortu życia mieszkańców a także osiągnięcia celów określonych w dokumentach krajowych i europejskich dotyczących ochrony klimatu i rozwoju odnawialnych źródeł energii. Jest dokumentem niezbędnym dla planowania przyszłych inwestycji infrastrukturalnych, takich jak np. modernizacja budynków publicznych, budowa ścieżek rowerowych, poprawa jakości  funkcjonowania transportu publicznego.

W dokumencie zaplanowano realizację do 2020 r. szeregu działań, zarówno przez władze miasta, jak i podmioty zewnętrzne. Wśród zaplanowanych działań znalazły się zadania takie jak termomodernizacja budynków publicznych i komunalnych, w tym wdrażanie systemów zarządzania energią w tych budynkach, promocja systemów grzewczych przyjaznych dla środowiska oraz montaż instalacji OZE (kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne). Dotychczasowa sieć ścieżek rowerowych zostanie rozbudowana. Na części przebudowywanych dróg zostaną postawione nowe energooszczędne lampy, zasilane z odnawialnych źródeł energii. Podobne lampy zostaną zainstalowane na kilku dotychczas nieoświetlonych ulicach.  W najbardziej zatłoczonych częściach miasta zostaną  wdrożone systemy usprawniające ruch drogowy, dzięki czemu poprawi się przepustowość dróg i zmniejszy emisja spalin z pojazdów.

Wkład w realizację Planu będą miały również podmioty zewnętrzne. Spółka Miejskie Sieci Cieplne sp. z o.o. przeprowadzi modernizację części swojej sieci ciepłowniczej, polegającą m.in. na wymianie rurociągów kanałowych na preizolowane, modernizacji komór oraz przyłączaniu nowych odbiorców do sieci, dzięki czemu na modernizowanych odcinkach straty ciepła zmniejszą się nawet 4-krotnie. Z kolei TBS „Złotnicki” przeprowadzi modernizację systemów grzewczych w siedmiu blokach – dotychczasowe ogrzewanie węglem zostanie zastąpione ciepłem z miejskiej sieci ciepłowniczej.

Zaplanowano również przedsięwzięcia skierowane bezpośrednio do osób fizycznych. Zrealizowany zostanie szereg działań informacyjno-edukacyjnych, dzięki którym będzie można dowiedzieć się, jak bez ponoszenia kosztów obniżyć zużycie energii w domu, a tym samym rachunki za paliwa i energię. Podejmowane będą również szerokie działania informacyjne o możliwościach pozyskania dofinansowania do inwestycji takich jak modernizacja domowych kotłowni, instalacja kolektorów słonecznych czy paneli fotowoltaicznych.

Realizacja planu bezpośrednio przyczyni się do poprawy komfortu życia wszystkich mieszkańców Zduńskiej Woli. Oprócz poprawy stanu infrastruktury technicznej w mieście, poprawie ulegnie jakość powietrza, w tym zmniejszy się stężenie niebezpiecznych dla zdrowia pyłów zawieszonych i benzo(a)pirenu. Efektem realizacji wszystkich działań będzie obniżenie emisji CO2 w gminie o 4% oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię o 5% do 2020 r. w stosunku do stanu z 2014 r.

Dzięki opracowanemu dokumentowi miasto będzie mogło łatwiej pozyskiwać dofinansowania ze środków krajowych i Unii Europejskiej, w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Dokument na zlecenie Urzędu Miasta przygotowuje Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia z Konstantynowa Łódzkiego – jednostka naukowa, specjalizująca się w tematyce energetyki zrównoważonej środowiskowo, która wyłoniona została w drodze zapytania ofertowego.

Inne artykuły

Przejdź do treści