Budżet Obywatelski 2019
Dzisiaj jest: piątek 17 sierpnia 2018        Imieniny: Anita, Julianna, Jacek

Budżet Obywatelski 2019

   Lista złożonych wniosków  

INWESTYCJE LOKALNE

Lp. Numer wniosku Nazwa zadania Uwagi
1. PKPKiS.1.BO.2019 Kącik sportowy dla każdego, i dużego i małego  
2. PKPiKS.4.BO.2019 Budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem i oświetleniem przy SP nr 12 w Zduńskiej Woli.  
3. PKPiKS.5.BO.2019 I etap remontu ulicy Wrzosowej – wykonanie dokumentacji projektowej.  
4. PKPiKS.6.BO.2019 I etap remontu chodnika wzdłuż ul. Chełmońskiego tj. od Chełmońskiego 4 do Chełmońskiego 8  
5. PKPiKS.8.BO.2019 Modernizacja interaktywnej makiety kolejowej wraz z renowacją budynku w Skansenie Lokomotyw Karsznice.  
6. PKPiKS.9.BO.2019 Utwardzenie tłuczniem ulicy Leszczynowej na Osiedlu Nowe Miasto.  
7. PKPiKS.10.BO.2019 Zmiana nawierzchni ul. Braterska etap II, sięgacz z nr domów 5, 7, 9, 11.  
8. PKPiKS.12.BO.2019 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców ul. Mickiewicza, oraz ulic przyległych tj. KEN i Jasnej, pieszych poruszających się po chodnikach.  
9. PKPiKS.13.BO.2019 Remont chodnika przy ul. Pomorskiej oraz oznakowanie poziome istniejących miejsc parkingowych przy ul. Skłodowskiej.  
10. PKPiKS.14.BO.2019 Budowa parkingów obok bloków przy ulicy Baczyńskiego 14 i Bogusławskiego 4.  
11. PKPiKS.15.BO.2019 Remont drogi osiedlowej biegnącej od ul. Kilińskiego w kierunku ul. Szkolnej (wzdłuż bloku przy ul. Srebrnej 1).  
12. PKPiKS.16.BO.2019 Zakup zabawek zewnętrznych do placu zabaw w Publicznym Przedszkolu nr 5 w Zduńskiej Woli („Miś”), zakup magicznej ściany, magicznego dywanu oraz pomocy edukacyjnych do sal.  
13. PKPiKS.19.BO.2019 Tężnia Solankowa dla Zduńskiej Woli  
14. PKPiKS.20.BO.2019 Budowa placu zabaw z elementami edukacyjnymi i muzycznymi na terenie osiedla Nowe Miasto  
15. PKPiKS.23.BO.2019 Wykonanie nowej nawierzchni drogi dojazdowej do 5 posesji ul. Jagiełły.  
16. PKPiKS.25.BO.2019 Studzienki deszczowe ul Wieniawskiego 1, 3, 3A, 5, 6 i 8 ul Paderewskiego 3, 3C, 5 i 7  
17. PKPiKS.26.BO.2019 Modernizacja placu zabaw przy filii Miejskiego domu Kultury na osiedlu Karsznice, ul. 1-go Maja 5-7  
18. PKPiKS.29.BO.2019 Rewitalizacja drewnianego domu z XIX w.  
19. PKPiKS.30.BO.2019 AKTYWNE NOWE MIASTO Budowa kompleksu rekreacyjnego: dziecięcego placu zabaw oraz siłowni dla dorosłych i seniorów na osiedlu Nowe Miasto  
20. PKPiKS.32.BO.2019 Remont Hufca ZHP Zduńska Wola – I Etap  
21. PKPiKS.33.BO.2019 Zduńskowolskie Murale  
22. PKPiKS.35.BO.2019 Budowa placu zabaw na terenie tzw. Parku Południe  


WYDARZENIA

Lp. Numer wniosku Nazwa zadania Uwagi
1. PKPiKS.2.BO.2019 Festyn Rodzinny przy Szkole Podstawowej nr 7 w Zduńskiej Woli  
2. PKPiKS.3.BO.2019 Promocja Skansenu Lokomotyw na terenie Województwa Łódzkiego, w szczególności miast: Zduńska Wola, Sieradz oraz Łask.  
3. PKPiKS.7.BO.2019 Uroczystości 100 rocznicy odzyskania niepodległości  
4. PKPiKS.11.BO.2019 Niezapominajka – Integracja Społeczna Dzieci z Niepełnosprawnością.  
5. PKPiKS.17.BO.2019 98-220 Fabryczna. Ulica wspomnień.  
6. PKPiKS.18.BO.2019 Wakacje z futbolowym szaleństwem  
7. PKPiKS.21.BO.2019 Zduńskowolskie nocne kino plenerowe  
8. PKPiKS.22.BO.2019 Spotkania filmowe „Między obrazami”. Projekcje polskich filmów połączone z rozmowami z twórcą.  
9. PKPiKS.24.BO.2019 Opieka nad bezdomnymi zwierzętami  
10. PKPiKS.27.BO.2019 Tenisowe Lato 2019  
11. PKPiKS.28.BO.2019 Przedsiębiorcza ja  
12. PKPiKS.31.BO.2019 Konkurs Piosenki Dla Dzieci pt. „Znane i lubiane piosenki dziecięce”  
13. PKPiKS.34.BO.2019 Alternatywna Zduńska Wola  
14. PKPiKS.36.BO.2019 Retro zabawy w Parku Miejskim  

 

   Zasady Budżetu Obywatelskiego na rok 2019   

 1. Szczegółowe kryteria wnioskowania oraz wzory formularzy określa Regulamin Budżetu Obywatelskiego Miasta Zduńska Wola wprowadzony zarządzeniem nr 177/16 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 24 czerwca 2016 r.
 2. Uruchomienia procesu Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 r. dokonano Zarządzeniem nr 241/18 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 10 maja 2018 r.
 3. Wnioski mogą być zgłaszane w dwóch kategoriach:
  •    INWESTYCJE LOKALNE  
  •    WYDARZENIA
 4. Kwota Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 wynosi 759.000 zł, z podziałem na kategorie:
  •    INWESTYCJE LOKALNE - 607.200 zł
  •    WYDARZENIA - 151.800 zł
 5. Ustala się maksymalną kwotę dla pojedynczego zadania:
  •    w kategorii INWESTYCJE LOKALNE: 100.000 zł  
  •    w kategorii WYDARZENIA: 25.000 zł
 6. Kwota środków w kategorii INWESTYCJE LOKALNE dzielona jest równomiernie na Sektory Konsultacyjne, o których mowa w regulaminie i wynosi: 202.400 zł.
 7. Termin zgłaszania wniosków: 24 maja - 30 czerwca 2018 r. Wniosek złożony przed lub po upływie ustalonego terminu na jego składanie będzie uznany za nieważny.
 8. W procesie Budżetu Obywatelskiego mogą brać udział wyłącznie uprawnieni mieszkańcy Miasta tj. osoby, które mają ukończone 16 lat, nie są całkowicie ubezwłasnowolnione i zamieszkują na terenie Miasta Zduńska Wola z zamiarem stałego pobytu.
 9. Każdy uprawniony mieszkaniec Miasta może zgłaszać więcej niż jeden wniosek, bez względu na kategorię.
 10. Zgłaszania wniosków do Budżetu Obywatelskiego dokonuje się na formularzu wniosku, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulamin Budżetu Obywatelskiego Miasta Zduńska Wola. Formularze udostępnione są w wersji elektronicznej na stronie www.zdunskawola.pl oraz w wersji papierowej w Kancelarii Urzędu Miasta, ul. Złotnickiego 12 (budynek nr 2 Urzędu Miasta Zduńska Wola).
 11. Wypełniony formularz wniosku należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola w godzinach pracy Urzędu, bądź przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola. Za datę złożenia wniosku uważa się datę wpływu do Urzędu.
 12. Wniosek zgłaszany w ramach Budżetu Obywatelskiego musi zawierać podpis wnioskodawcy złożony w miejscu do tego przeznaczonym.
 13. Wniosek zostaje uznany za nieważny i nie podlega analizie pod względem merytorycznym w przypadku gdy:
  •    został złożony na formularzu niezgodnym ze wzorem,
  •    nie zawiera danych umożliwiających identyfikację wnioskodawcy.
 14. Zadanie zgłaszane w ramach Budżetu Obywatelskiego musi się zawierać w granicach zadań własnych i kompetencji Miasta, a realizacja zadania musi mieścić się w jednym roku budżetowym.
 15. Zadania zgłaszane we wnioskach mogą mieć charakter zarówno lokalny, jak i ogólnomiejski, jednakże służyć powinny ogółowi mieszkańców.
 16. Wnioskowane zadania z kategorii INWESTYCJE LOKALNE nie obejmują dokumentacji technicznych i muszą być umiejscowione na terenie stanowiącym własność Miasta lub będącym w użytkowaniu wieczystym, nieobciążonym na rzecz osób trzecich, którym Miasto ma prawo dysponować na cel określony we wniosku. Dopuszcza się realizację zadań umiejscowionych na terenach należących do jednostek organizacyjnych miasta, na których gmina może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na te zadania.

 DO POBRANIA

 1. Formularz zgłoszenia wniosku do Budżetu Obywatelskiego Miasta Zduńska Wola na 2019 rok
 2. Zarządzenie nr 241/18 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie uruchomienia procesu Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok
 3. Zarządzenie nr 177/16 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Zduńska Wola. Zarządzenie zawiera: