Dzisiaj jest: czwartek 24 maja 2018        Imieniny: Joanna, Zuzanna, Milena

Budżet Obywatelski 2019

Prezydent Miasta Zduńska Wola ogłasza nabór wniosków na zadania zgłaszane w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2019

 

 1. Szczegółowe kryteria wnioskowania oraz wzory formularzy określa Regulamin Budżetu Obywatelskiego Miasta Zduńska Wola wprowadzony zarządzeniem nr 177/16 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 24 czerwca 2016 r.
 2. Uruchomienia procesu Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 r. dokonano Zarządzeniem nr 241/18 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 10 maja 2018 r.
 3. Wnioski mogą być zgłaszane w dwóch kategoriach:
  •    INWESTYCJE LOKALNE  
  •    WYDARZENIA
 4. Kwota Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 wynosi 759.000 zł, z podziałem na kategorie:
  •    INWESTYCJE LOKALNE - 607.200 zł
  •    WYDARZENIA - 151.800 zł
 5. Ustala się maksymalną kwotę dla pojedynczego zadania:
  •    w kategorii INWESTYCJE LOKALNE: 100.000 zł  
  •    w kategorii WYDARZENIA: 25.000 zł
 6. Kwota środków w kategorii INWESTYCJE LOKALNE dzielona jest równomiernie na Sektory Konsultacyjne, o których mowa w regulaminie i wynosi: 202.400 zł.
 7. Termin zgłaszania wniosków: 24 maja - 30 czerwca 2018 r. Wniosek złożony przed lub po upływie ustalonego terminu na jego składanie będzie uznany za nieważny.
 8. W procesie Budżetu Obywatelskiego mogą brać udział wyłącznie uprawnieni mieszkańcy Miasta tj. osoby, które mają ukończone 16 lat, nie są całkowicie ubezwłasnowolnione i zamieszkują na terenie Miasta Zduńska Wola z zamiarem stałego pobytu.
 9. Każdy uprawniony mieszkaniec Miasta może zgłaszać więcej niż jeden wniosek, bez względu na kategorię.
 10. Zgłaszania wniosków do Budżetu Obywatelskiego dokonuje się na formularzu wniosku, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulamin Budżetu Obywatelskiego Miasta Zduńska Wola. Formularze udostępnione są w wersji elektronicznej na stronie www.zdunskawola.pl oraz w wersji papierowej w Kancelarii Urzędu Miasta, ul. Złotnickiego 12 (budynek nr 2 Urzędu Miasta Zduńska Wola).
 11. Wypełniony formularz wniosku należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola w godzinach pracy Urzędu, bądź przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola. Za datę złożenia wniosku uważa się datę wpływu do Urzędu.
 12. Wniosek zgłaszany w ramach Budżetu Obywatelskiego musi zawierać podpis wnioskodawcy złożony w miejscu do tego przeznaczonym.
 13. Wniosek zostaje uznany za nieważny i nie podlega analizie pod względem merytorycznym w przypadku gdy:
  •    został złożony na formularzu niezgodnym ze wzorem,
  •    nie zawiera danych umożliwiających identyfikację wnioskodawcy.
 14. Zadanie zgłaszane w ramach Budżetu Obywatelskiego musi się zawierać w granicach zadań własnych i kompetencji Miasta, a realizacja zadania musi mieścić się w jednym roku budżetowym.
 15. Zadania zgłaszane we wnioskach mogą mieć charakter zarówno lokalny, jak i ogólnomiejski, jednakże służyć powinny ogółowi mieszkańców.
 16. Wnioskowane zadania z kategorii INWESTYCJE LOKALNE nie obejmują dokumentacji technicznych i muszą być umiejscowione na terenie stanowiącym własność Miasta lub będącym w użytkowaniu wieczystym, nieobciążonym na rzecz osób trzecich, którym Miasto ma prawo dysponować na cel określony we wniosku. Dopuszcza się realizację zadań umiejscowionych na terenach należących do jednostek organizacyjnych miasta, na których gmina może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na te zadania.

 DO POBRANIA

 1. Formularz zgłoszenia wniosku do Budżetu Obywatelskiego Miasta Zduńska Wola na 2019 rok
 2. Zarządzenie nr 241/18 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie uruchomienia procesu Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok
 3. Zarządzenie nr 177/16 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Zduńska Wola. Zarządzenie zawiera: