Otwarty konkurs ofert

na realizację w 2022 r. zadania publicznego samorządu gminy w zakresie wspierania rodziny oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Realizacja zadań przez placówkę wsparcia dziennego w 2022 r.”.

Miasto Zduńska Wola ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów wymienionych w art. 18 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w związku z art 19 tej ustawy, tj.:

1) organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie wspierania rodziny, pieczy zastępczej lub pomocy społecznej;

2) osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej lub pomocy społecznej;

3) podmiotów, które uzyskały zezwolenie Prezydenta Miasta Zduńska Wola na prowadzenie placówki wsparcia dziennego.

Oferty należy składać do dnia 20 grudnia 2021 r. do godziny 15.30 w formie:

1) papierowej, w zamkniętej kopercie, w siedzibie Urzędu lub drogą pocztową na adres Urzędu (decyduje data wpływu do Urzędu);

2) elektronicznej z użyciem profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego na adres e-mail Urzędu lub za pośrednictwem ePUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej Miasta.

Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty na realizację zadania publicznego w jednym egzemplarzu na formularzu ofertowym zgodnym z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

Szczegółowe informacje dotyczące otwartego konkursu ofert: https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaZdunskaWola/document/782414/Zarz%C4%85dzenie-419_21

Inne komunikaty

Przejdź do treści