Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości zabudowanej – ul. Sieradzka nr 79 a, b, c

Przetarg odbędzie się w dniu 17 listopada 2021 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miasta.

PREZYDENT MIASTA
Zduńska Wola

zawiadamia, że w dniu 17 listopada 2021 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola
ul. Stefana Złotnickiego nr 12 – Gabinet Radnego odbędzie się:

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż prawa własności nw. nieruchomości zabudowanej

Adres nieruchomości ul. Sieradzka nr 79 a, b, c
Nr księgi wieczystej SR1Z/00037009/0, SR1Z/00005235/0
Obręb

Numer działki

Obręb 6

21, 25, 26

Pow. m2 2540 m2
Opis nieruchomości Nieruchomości zabudowane składające się z działek o numerach ewidencyjnych 21, 25 i 26 stanowią całość gospodarczą.  Teren działek posiada nieregularny kształt  z frontem od ulicy Sieradzkiej o szerokości 30 m. Działki częściowo ogrodzone, bez urządzonych podejść i podjazdów, bez urządzonej zieleni, porośnięty dziko rosnącą trawą.

Zabudowę gruntu stanowią naniesienia budowlane o łącznej pow. użytkowej 174,80 m2, w tym:

– budynek handlowo – usługowy (były budynek hotelowy): wolnostojący, murowany,  z dwoma kondygnacjami nadziemnymi (parter i wysoka piwnica), o pow. użytkowej  102,00 m2; ogrzewany  c.o. z kotłem na paliwo stałe (kocioł c.o. uszkodzony);

– budynek gospodarczy: murowany, parterowy, niepodpiwniczony o pow. użytkowej  46,40 m2;

– budynek garażowy: murowany parterowy, niepodpiwniczony o pow.  użytkowej 26,40 m2.

Budynki wyłączone z użytkowania.

Na nieruchomości znajdują się obiekty towarzyszące w postaci przyłączy infrastruktury technicznej do sieci: wodociągowej, ogólnospławnej kanalizacyjnej, energii elektrycznej. Dostęp do tych urządzeń znajduje się od strony ulicy Sieradzkiej.

Dojazd do nieruchomości bezpośrednio z ulicy Sieradzkiej – drogi powiatowej o nawierzchni asfaltowej wraz z urządzonym chodnikiem z kostki brukowej.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania miasta Nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na przedmiotowy teren nie wydano decyzji o warunkach zabudowy.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zduńska Wola (uchwała nr X/199/19 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27.06.2019 r.) nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem „Ua” – tereny zabudowane,  z istniejącą zabudową na terenach mniej przydatnych do zabudowy.

Forma sprzedaży własność
Cena wywoławcza

nieruchomości

Wadium

390 000,00 zł w tym podatek VAT wg obecnie obowiązującej stawki

 

39 000,00 zł

Wszelkich informacji w zakresie możliwości korzystania z uzbrojenia udzielają odpowiednie służby tj.: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z  o.o , Miejskie Sieci Cieplne Sp. z  o.o, Polska Grupa Energetyczna Dystrybucja S.A Oddział Łódź – Teren -Rejon Energetyczny Sieradz.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Warunkiem udziału w przetargu jest  wniesienie wadium oraz przedłożenie komisji przetargowej:

  • dowodu wniesienia wadium, który musi określać oznaczenie nieruchomości, na którą wnoszone jest wadium,
  • w przypadku osób fizycznych – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie,
  • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
  • w przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka potwierdzonym przez notariusza, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
  • nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) na rachunek Miasta Zduńska Wola Nr  81 9279 0007 0071 1166 2000 0120 Ludowy Bank Spółdzielczy nie później niż do dnia 10.11.2021 r. włącznie przy czym wpłata wadium nie powoduje naliczenia odsetek od zdeponowanej kwoty. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty  na w/w rachunek  Miasta Zduńska Wola. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Miasta Zduńska Wola najpóźniej w dniu 10.11.2021 r. pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Uczestnikom, którzy nie zostali wyłonieni w wyniku przetargu jako nabywca, wadium zostanie wypłacone w terminie  3 dni od daty odwołania lub zamknięcia przetargu.

Cena osiągnięta w przetargu pomniejszona o wpłacone wadium zostanie przez nabywcę nieruchomości uregulowana jednorazowo nie później niż na 3 dni przed zawarciem umowy notarialnej. W terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zawiadomiona będzie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który w przetargu został wyłoniony jako nabywca, od wpłacenia pozostałej należności i od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Nabywca nieruchomości pokrywa koszty umowy notarialnej oraz opłat sądowych. Wznowienie granic odbywa się staraniem i na koszt nabywcy.

Jeżeli osoba wyłoniona w drodze przetargu jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia w wyznaczonym przez organizatora przetargu miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, Miasto Zduńska Wola odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi. Prezydent Miasta Zduńska Wola zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z uzasadnionej przyczyny.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, przetarg może być przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Pełną treść ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola przy ul. Stefana Złotnickiego nr 12, na stronach internetowych oraz  w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.zdunskawola.pl.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta Zduńska Wola w Biurze Gospodarki Nieruchomościami ul. Stefana Złotnickiego nr 13 I piętro pok. nr 416 lub telefonicznie pod nr 43 825-02-11.

Do pobrania:

Inne komunikaty

Przejdź do treści