Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości niezabudowanej przy ul. Podleśnej 54

Przetarg odbędzie się w dniu 29 marca 2021 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola.
PREZYDENT MIASTA
Zduńska Wola
zawiadamia, że w dniu 29 marca 2021 roku o godzinie 10:00
w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola
ul. Stefana Złotnickiego nr 12 – Gabinet Radnego odbędzie się:
PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż prawa własności nw. nieruchomości niezabudowanej.
Adres nierucho-mości Księga wieczysta Nr działki Obręb

Pow. w m2

Opis nierucho-mości Przeznaczenie w planie zagospo-darowania Miasta Forma sprzedaży Cena wywo-ławcza nierucho-mości

Wadium

ul. Podleśna nr 54 SR1Z/0000
1418/9
444

obręb 15

525 m2

Niezabu-dowana, częściowo ogrodzona. bez urządzonej zieleni.

Warunki hydro- i geotechni-czne gruntu typowe, poziom wód gruntowych poniżej ewentualnej głębokości posadowienia funda-mentów. Grunt stabilny.

Nierucho-mość  przylegająca od południa do krawędzi cieku wodnego, w kształcie trapezu o uśrednionych wymiarach 22,00 m (szerokość działki) na 23,86 m (głębokość działki)

Nierucho-mość posiada pośredni dostęp do sieci wodocią-gowej, do sieci energii elektrycznej, do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej oraz do sieci  gazu ziemnego.

Działka nie posiada bezpośre-dniego dostępu do drogi publicznej. Nabywca zobowiązany będzie na własny koszt i we własnym zakresie ustanowić służebność gruntową zapewnia-jącą działce prawny dostęp do drogi publicznej.

 

Plan ogólny zagospo-darowania Miasta utracił ważność z dniem 31.12.2003 r. Na przedmiotowy teren nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego brak jest miejscowego planu zagospo-darowania przestrzennego.

 

Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań  i kierunków zagospo-darowania przestrzen-nego miasta Zduńska Wola przyjętym Uchwałą nr X/199/19 Rady Miasta z dnia 27 czerwca 2019 r. przedmiotowa działka gruntu według wyznaczonych stref polityki przestrzennej znajduje się  na terenie dzielnicy mieszkaniowej miasta, oznaczonym symbolem „Ua” – tereny zabudowane, adaptacja istniejącej zabudowy  z dopuszczeniem modernizacji, rozbudowy i wymiany budynków, dążenie do pełnego uzbrojenia, zabudowa rezerw terenowych.

 

własność

 

35 000,00 zł

w tym podatek VAT według obecnie obowiązu-jącej stawki.

 

Wadium
3 500,00 zł

Wszelkich informacji w zakresie możliwości korzystania z uzbrojenia udzielają odpowiednie służby tj.: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z  o.o., Miejskie Sieci Cieplne Sp. z  o. o, Polska Grupa Energetyczna Dystrybucja S.A Oddział Łódź – Teren -Rejon Energetyczny Sieradz.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Ewentualne wznowienie granic odbywa się staraniem i na koszt nabywcy.

Warunkiem udziału w przetargu jest  wniesienie wadium oraz przedłożenie komisji przetargowej:

  • dowodu wniesienia wadium, który musi określać oznaczenie nieruchomości, na którą wnoszone jest wadium,
  • w przypadku osób fizycznych – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie,
  • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie – w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu,
  • w przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka potwierdzonym przez notariusza, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
  • nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 z późn. zm.).

 

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) na rachunek Miasta Zduńska Wola Nr  81 9279 0007 0071 1166 2000 0120 Ludowy Bank Spółdzielczy nie później niż do dnia 22.03.2021 r. włącznie przy czym wpłata wadium nie powoduje naliczenia odsetek od zdeponowanej kwoty. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na w/w rachunek  Miasta Zduńska Wola. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Miasta Zduńska Wola najpóźniej w dniu 22.03.2021 r. pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Uczestnikom, którzy nie zostali wyłonieni w wyniku przetargu jako nabywca, wadium zostanie wypłacone w terminie 3 dni od daty odwołania lub zamknięcia przetargu.
Cena osiągnięta w przetargu pomniejszona o wpłacone wadium zostanie przez nabywcę nieruchomości uregulowana jednorazowo
nie później niż na 3 dni przed zawarciem umowy notarialnej. W terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zawiadomiona będzie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który w przetargu został wyłoniony jako nabywca, od wpłacenia pozostałej należności i od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Nabywca nieruchomości pokrywa koszty umowy notarialnej oraz opłat sądowych.

Jeżeli osoba wyłoniona w drodze przetargu jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia w wyznaczonym przez organizatora przetargu miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, Miasto Zduńska Wola odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi. Prezydent Miasta Zduńska Wola zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z uzasadnionej przyczyny.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, przetarg może być przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Pełną treść ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola przy ul. Stefana Złotnickiego nr 12, na stronach internetowych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.zdunskawola.pl

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta Zduńska Wola w Biurze Gospodarki Nieruchomościami ul. Stefana Złotnickiego nr 13 I piętro pok. nr 416 lub telefonicznie pod nr 43 825-02-11.

Do pobrania:

 

Inne komunikaty

Przejdź do treści