Ogłoszenie o sprzedaży lokalu użytkowego nr 8 przy ul. Łaskiej 2

Drugi przetarg odbędzie się w dniu 30 czerwca 2021 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola.

PREZYDENT MIASTA
Zduńska Wola

zawiadamia, że w dniu 30 czerwca 2021 roku o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola ul. Stefana Złotnickiego nr 12 – Gabinet Radnego odbędzie się:

DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż prawa własności nw. lokalu użytkowego

Adres lokalu ul. Łaska 2 lokal nr 8
Nr księgi wieczystej Grunt: SR1Z/00001297/4

Lokal: brak KW (założenie w momencie sprzedaży)

Obręb

Numer działki

obręb 7

182/1

Pow. m2 1 960 m2
Udział do gruntu
i części wspólnych budynku
0,0181
Opis nieruchomości Budynek znajduje się w zarządzie TBS „Złotnicki” Sp. z o.o.

Rok budowy budynku – 1906 (wpisany do gminnej ewidencji zabytków miasta Zduńska Wola).

Budynek główny – frontowy, wejście do lokalu od podwórza od strony ul. Kościelnej.

Lokal niemieszkalny (użytkowy) nr 8 o powierzchni użytkowej 32,56 m2 położony jest na parterze trzykondygnacyjnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Na układ funkcjonalny lokalu składają się: pomieszczenie główne – magazyn o powierzchni 30,76 m2 i wydzielony sanitariat – 1,80 m2.

Stan techniczny lokalu słaby (do remontu).

Ekspozycja lokalu – słaba.

Lokal wyposażony jest w instalacje: wodociągowo-kanalizacyjną, elektryczną światła i gniazd wtykowych, ogrzewanie – instalacja c.o.

Na przedmiotowy lokal zawarta jest umowa najmu z TBS „Złotnicki” Sp.  z o.o., która zostanie rozwiązana w momencie sprzedaży nieruchomości lokalowej.

Informacje o opłatach czynszowych wnoszonych po nabyciu lokalu można uzyskać w TBS „Złotnicki” Sp. z o.o.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania Miasta Nieruchomość zabudowana budynkiem wielolokalowym znajduje się na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zduńska Wola (uchwała nr X/199/19 Rady Miasta z 27.06.2019 r.) nieruchomość znajduje się w strefie urbanizacji U na terenach oznaczonych symbolem Ua – tereny zabudowane. Obowiązuje adaptacja i właściwa eksploatacja istniejącej zabudowy.

Forma sprzedaży lokal: własność

ułamkowa część gruntu: własność

Termin poprzedniego przetargu 20 kwietnia 2021 r.
Cena wywoławcza nieruchomości obniżona o 34,8 % w stosunku do pierwszego przetargu

Wadium

30 000,00 zł w tym podatek VAT według obecnie obowiązującej stawki

 

3 000,00 zł

Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz przedłożenie komisji przetargowej:

  • dowodu wniesienia wadium, który musi określać oznaczenie nieruchomości, na którą wnoszone jest wadium;
  • w przypadku osób fizycznych – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;
  • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;
  • w przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka potwierdzonym przez notariusza, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 ze zm.).

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) na rachunek Miasta Zduńska Wola Nr  81 9279 0007 0071 1166 2000 0120 Ludowy Bank Spółdzielczy nie później niż do dnia 23.06.2021 r. włącznie przy czym wpłata wadium nie powoduje naliczenia odsetek od zdeponowanej kwoty. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na ww. rachunek  Miasta Zduńska Wola. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Miasta Zduńska Wola najpóźniej w dniu 23.06.2021 r. pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Uczestnikom, którzy nie zostali wyłonieni w wyniku przetargu jako nabywca, wadium zostanie wypłacone w terminie 3 dni od daty odwołania lub zamknięcia przetargu.

Cena osiągnięta w przetargu pomniejszona o wpłacone wadium zostanie przez nabywcę nieruchomości uregulowana jednorazowo nie później niż na 3 dni przed zawarciem umowy notarialnej. W terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zawiadomiona będzie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który w przetargu został wyłoniony jako nabywca, od wpłacenia pozostałej należności i od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Nabywca nieruchomości pokrywa koszty umowy notarialnej oraz opłat sądowych.

Jeżeli osoba wyłoniona w drodze przetargu jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia w wyznaczonym przez organizatora przetargu miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, Miasto Zduńska Wola odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi. Prezydent Miasta Zduńska Wola zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu  z uzasadnionej przyczyny.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, przetarg może być przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Informacji w sprawie przetargu udziela Biuro Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Zduńska Wola  ul. Stefana Złotnickiego nr 13 I piętro pokój nr 416 tel. 43 825-02-11. Ogłoszenie  o przetargu podane zostało do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola przy  ul. Stefana Złotnickiego nr 12 na stronach internetowych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.zdunskawola.pl.

Do pobrania:

Inne komunikaty

Przejdź do treści