Ogłoszenie o sprzedaży

15 czerwca 2021 o godz. 10:00 odbędzie się aukcja na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 10 położonego przy ul. Osmolińskiej 14/18

PREZYDENT MIASTA
Zduńska  Wola

zawiadamia, że w dniu 15 czerwca 2021 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola ul. Stefana Złotnickiego nr 12 – Gabinet Radnego odbędzie się:

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY (AUKCJA)

na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do nw. lokalu mieszkalnego.

 

Adres lokalu ul. Osmolińska 14/18 lokal 10
Nr księgi wieczystej Lokal: SR1Z/00022211/1
Obręb

Numer działki

obręb 8

65/151, 65/153, 65/155

Pow. m2 Łącznie 2 419 m2
Udział do gruntu i części wspólnych budynku Brak udziału w gruncie i częściach wspólnych budynku.
Opis nieruchomości Budynek znajduje się w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej „LOKATOR”.
Rok zakończenia budowy budynku – 1978.Lokal mieszkalny nr 10 o powierzchni użytkowej 48,20 m2, znajduje się w budynku mieszkalnym wielolokalowym z pięcioma kondygnacjami nadziemnymi, sześcioklatkowym całkowicie podpiwniczonym budynku mieszkalnym wielorodzinnym.Położony w pierwszej klatce schodowej, na piątej kondygnacji (na czwartym piętrze).
Lokal ten stanowi przedmiot ograniczonego prawa rzeczowego w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.Na układ funkcjonalny lokalu składają się następujące pomieszczenia:
3 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka i wc.
Stan techniczny lokalu mieszkalnego – średni.
Lokal bez wyposażenia.

Okna dwóch pokoi (w tym dużego) zwrócone na zachód, okno jednego pokoju i kuchni zwrócone na wschód, mieszkanie posiada balkon o powierzchni 1 m x 1,5 m.

Wejście do lokalu mieszkalnego z korytarza wspólnego dla dwóch lokali na tym poziomie.
Użytkownik lokalu ma prawo korzystać, na prawach nieruchomości wspólnej, z komórki lokatorskiej oznaczonej numerem 10 o powierzchni użytkowej ok. 4,5 m x 3,0 m, położonej w piwnicy budynku mieszkalnego.

Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, sieć wodno – kanalizacyjną z zimną i ciepłą wodą użytkową, instalację centralnego ogrzewania, domofon oraz sieć telewizji kablowej i stacjonarną sieć telefoniczną. Wyposażenie kuchni, łazienki i ubikacji w urządzenia sanitarne standardowe. W kuchni – brak kuchni gazowej i brak butli gazowej).
Comiesięczny czynsz (kwota bazowa z zaliczką na centralne ogrzewanie) odprowadzany na rzecz SM „LOKATOR” wynosi 356,59 zł (bez zużycia mediów).
Kwota obowiązuje od 01.03.2021 r. do czasu zmiany przez Spółdzielnię.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania Miasta Nieruchomość zabudowana budynkiem wielolokalowym znajduje się na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zduńska Wola (uchwała nr X/199/19 Rady Miasta z dnia 27.06.2019 r.) nieruchomość znajduje się na terenach oznaczonych symbolem Ua – tereny zabudowane. Obowiązuje adaptacja istniejącej zabudowy z dopuszczeniem modernizacji, rozbudowy i wymiany budynków, dążenie do pełnego uzbrojenia, zabudowa rezerw terenowych.

Forma sprzedaży lokal mieszkalny: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

bez ułamkowej części gruntu

Cena wywoławcza

Wadium

170 000,00 zł w tym podatek VAT według obecnie obowiązującej stawki

Wadium: 17 000,00 zł

 

Uwagi:

 1. Oględzin lokalu można dokonać po wcześniejszym umówieniu telefonicznym, jednakże nie później niż do dnia wpłaty wadium.
 2. Lokal nie jest obciążony ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nim. Nabywca przejmuje lokal w stanie istniejącym.
 3. Ewentualny nabywca zobowiązany jest do zapoznania się przed aukcją ze stanem technicznym i prawnym lokalu mieszkalnego. Przed przystąpieniem do aukcji oferenci składają oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem sprzedaży, w tym ze stanem prawnym lokalu oraz że nie wnoszą co do niego żadnych zastrzeżeń.
 4. Aukcja przeprowadzona zostanie zgodnie z Regulaminem sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 10 położonego w Zduńskiej Woli przy ul. Osmolińskiej nr 14/18, stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 29/21 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego numer 10 położonego w Zduńskiej Woli przy ul. Osmolińskiej nr 14/18, które dostępne jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola, w Biurze Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu oraz na stronie internetowej:
  https://bip.zdunskawola.pl/artykuly/397/prawo-miejscowe
  Przed przystąpieniem do aukcji zobowiązuje się uczestników do złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami regulaminu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
 5. Warunkiem udziału w aukcji jest wniesienie wadium oraz przedłożenie komisji przetargowej:
  • dowodu wniesienia wadium;
  • w przypadku osób fizycznych – osobiste stawiennictwo w dniu aukcji z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;
  • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;
  • w przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka potwierdzonym przez notariusza, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie prawa do lokalu;
  • nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 ze zm.).
 6. Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) na rachunek Miasta Zduńska Wola Nr 81 9279 0007 0071 1166 2000 0120 Ludowy Bank Spółdzielczy, nie później niż do dnia 08.06.2021 r. włącznie przy czym wpłata wadium nie powoduje naliczenia odsetek od zdeponowanej kwoty. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na ww. rachunek Miasta Zduńska Wola. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Miasta Zduńska Wola najpóźniej w dniu 08.06.2021 r. pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. Uczestnikom, którzy nie zostali wyłonieni w wyniku aukcji jako nabywca, wadium zostanie wypłacone niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni po zakończeniu aukcji, zgodnie z pisemnym oświadczeniem określającym formę jego zwrotu.
 7. Aukcja jest ważna bez względu na liczbę jej uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Uczestnicy aukcji składają kolejne wyższe postąpienia, dopóki mimo trzykrotnego wywołania przez Przewodniczącego Komisji Przetargowej oferenci nie zaoferują dalszych postąpień. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 8. Cena osiągnięta w aukcji pomniejszona o wpłacone wadium zostanie przez nabywcę spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu uregulowana jednorazowo nie później niż na 3 dni przed zawarciem umowy notarialnej. W terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia aukcji, osoba ustalona jako nabywca spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu zawiadomiona będzie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
 9. Jeżeli osoba wyłoniona w drodze aukcji jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia w wyznaczonym przez organizatora aukcji miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, Miasto Zduńska Wola odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi. Prezydent Miasta Zduńska Wola zastrzega sobie prawo odstąpienia od aukcji z uzasadnionej przyczyny.
 10. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, aukcja może być przeprowadzona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
 11. Ogłoszenie o przetargu (aukcji) podaje się do publicznej wiadomości w prasie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola przy ul. Stefana Złotnickiego nr 12 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Zduńska Wola i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.zdunskawola.pl

Wszelkich informacji w sprawie aukcji można uzyskać w Urzędzie Miasta Zduńska Wola w Biurze Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Stefana Złotnickiego nr 13, I piętro, pok. nr 416 lub telefonicznie pod nr tel.:43 825-02-11.

Do pobrania:

Inne komunikaty

Przejdź do treści