Ogłoszenie o sprzedaży

18 maja 2021 roku o godz. 10:00 odbędzie się trzeci przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Zduńskiej Woli przy ul. Łaskiej 24D.

Prezydent Miasta Zduńska Wola zawiadamia, że w dniu 18 maja 2021 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola ul. Stefana Złotnickiego nr 12 – Gabinet Radnego odbędzie się trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nw. nieruchomości niezabudowanej

Adres nieruchomości ul. Łaska 24D
Nr księgi wieczystej SR1Z/00001468/4
Obręb

Numer działki

obręb 7

353/2

Pow. m2 441 m2
Opis nieruchomości Nieruchomość niezabudowana, częściowo ogrodzona ogrodzeniem niestanowiącym własności Miasta.

Teren płaski, częściowo utwardzony kostką brukową oraz porośnięty zielenią niską.

Istnieje możliwość przyłączenia do sieci energii elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej oraz gazowej (po uzyskaniu warunków technicznych podłączenia).

Każdoczesny właściciel działki nr 353/2 posiada dostęp do drogi publicznej ul. Łaskiej poprzez służebność gruntową ustanowioną nieodpłatnie i na czas nieokreślony na działce nr 353/5 polegająca na prawie przejścia i przejazdu przez tę działkę.

Działka gruntu nr 353/2 obciążona jest nieodpłatną służebnością przejścia i przejazdu
na rzecz każdoczesnego właściciela działek nr 353/4 oraz 353/8.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania Miasta Nieruchomość objęta jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Zduńskiej Woli w rejonie ulic: Powstańców Śląskich, Łaskiej, Piwnej i Złotnickiego, zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Zduńska Wola nr XXXIX/281/97 z dnia 28.08.1997 r. i posiada następujące przeznaczenie:

2 MWUC – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z wbudowanymi usługami.

Przeznaczenie szczegółowe terenu:

24C – teren przestrzeni publicznej, pieszej
z umożliwieniem dojazdu. Przez przedmiotowy teren odbywa się obsługa komunikacyjna nieruchomości sąsiednich położonych przy ul. Łaskiej 22 i ul. Łaskiej 24.

Sprzedaż działki nr 353/2 wiązać się będzie
z ustanowieniem na niej nieodpłatnej i zawartej na czas nieograniczony służebności gruntowej na rzecz każdoczesnego właściciela działek nr 195/1, 195/2, 353/6 i 353/7.

Szczegółowa treść i rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dostępna jest na stronie https://bip.zdunskawola.pl/artykuly/497/1/20/obowiazujace-plany-miejscowe

Forma sprzedaży własność
Termin przeprowadzenia poprzedniego przetargu 30.11.2020 r.
Cena wywoławcza nieruchomości obniżona o 30 % w stosunku do drugiego przetargu

Wadium

35 000,00 zł w tym podatek VAT według obecnie obowiązującej stawki

Wadium: 3 500,00 zł

Wszelkich informacji w zakresie możliwości korzystania z uzbrojenia udzielają odpowiednie służby tj.: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z  o.o., Miejskie Sieci Cieplne Sp. z  o.o, Polska Grupa Energetyczna Dystrybucja S.A Oddział Łódź – Teren -Rejon Energetyczny Sieradz.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Ewentualne wznowienie granic odbywa się staraniem i na koszt nabywcy.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz przedłożenie komisji przetargowej:

  • dowodu wniesienia wadium, który musi określać oznaczenie nieruchomości, na którą wnoszone jest wadium;
  • w przypadku osób fizycznych – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;
  • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;
  • w przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka potwierdzonym przez notariusza, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 ze zm.).

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) na rachunek Miasta Zduńska Wola Nr  81 9279 0007 0071 1166 2000 0120 Ludowy Bank Spółdzielczy nie później niż do dnia 11.05.2021 r. włącznie przy czym wpłata wadium nie powoduje naliczenia odsetek od zdeponowanej kwoty. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na ww. rachunek  Miasta Zduńska Wola. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Miasta Zduńska Wola najpóźniej w dniu 11.05.2021 r. pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Uczestnikom, którzy nie zostali wyłonieni w wyniku przetargu jako nabywca, wadium zostanie wypłacone w terminie 3 dni od daty odwołania lub zamknięcia przetargu.

Cena osiągnięta w przetargu pomniejszona o wpłacone wadium zostanie przez nabywcę nieruchomości uregulowana jednorazowo nie później niż na 3 dni przed zawarciem umowy notarialnej. W terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zawiadomiona będzie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który w przetargu został wyłoniony jako nabywca, od wpłacenia pozostałej należności i od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Nabywca nieruchomości pokrywa koszty umowy notarialnej oraz opłat sądowych.

Jeżeli osoba wyłoniona w drodze przetargu jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia w wyznaczonym przez organizatora przetargu miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, Miasto Zduńska Wola odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi. Prezydent Miasta Zduńska Wola zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu  z uzasadnionej przyczyny.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, przetarg może być przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Informacji w sprawie przetargu udziela Biuro Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Zduńska Wola  ul. Stefana Złotnickiego nr 13 I piętro pokój nr 416 tel. 43 825-02-11.

Ogłoszenie o przetargu podane zostało do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola przy  ul. Stefana Złotnickiego nr 12, na stronach internetowych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.zdunskawola.pl .

Do pobrania:

Inne komunikaty

Przejdź do treści