Ogłoszenie o dofinansowaniu zadania z środków WFOŚiGW w Łodzi

Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych lub elementów elewacji na terenie miasta Zduńska Wola w roku 2022

WFOŚiGW

Zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w Polsce wyroby zawierające azbest powinny zostać usunięte do roku 2032.

Miasto chcąc wspierać mieszkańców Zduńskiej Woli, którzy zwrócili się z prośbą do Prezydenta Miasta Zduńska Wola o udzielenie dofinansowania na odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest wystąpiło do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z wnioskiem o dofinansowanie zadania polegającego na „Demontażu, zbieraniu, transporcie oraz unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych lub elementów elewacji na terenie miasta Zduńska Wola w roku 2022”.

Powyższe zadanie jest planowane do realizacji dla 20 posesji na terenie Miasta Zduńska Wola w tym 15 posesji zakwalifikowano do transportu i unieszkodliwienia pokrycia dachowego wykonanego z płyt azbestowo-cementowych (szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest to 27,150 Mg) a 5 posesji zakwalifikowano do demontażu, transportu i unieszkodliwienia pokrycia dachowego wykonanego z płyt azbestowo-cementowych (szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest to 5,92 Mg).

W wyniku realizacji programu poprzez udzielenie mieszkańcom pomocy finansowej w roku 2022 z terenu miasta planuje się usunięcie około 33,070 Mg wyrobów zawierających azbest.

Realizacją zadania zajmuje się firma która została wyłoniona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) tj. firma REVOL Sp. z o.o., Sp. k. z siedzibą ul. Senatorska 21 lok. 30-31;  93-192 Łódź, NIP: 7292726083.

Prezydent Miasta Zduńska Wola dnia 10 sierpnia 2022 r. podpisał umowę na dofinansowanie ww. zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Planowany koszt całkowity zadania: 20 144,50 zł

Dotacja WFOŚiGW w Łodzi: 13 384,00 zł

Planowane środki własne Miasta Zduńska Wola: 6 760,50 zł

Link do strony internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: www.wfosigw.lodz.pl (https://www.wfosigw.lodz.pl).

wz. PREZYDENTA MIASTA

Paweł Szewczyk

Zastępca Prezydenta

Inne komunikaty

Konkurs ofert

na wybór realizatora zadania publicznego w zakresie profilaktyki chorób pn. „Profilaktyka cukrzycy wśród uczniów szkół podstawowych w 2022 r.”

Przejdź do treści