Projekty w naszych szkołach

Realizacja zadania w ramach konkursu „Nasze ekologiczne pracownie” – Publiczne Przedszkole nr 2.

W „Tęczowym Przedszkolu” Publicznym Przedszkolu  nr 2   w Zduńskiej Woli rozpoczęliśmy realizację zadania  w ramach konkursu „Nasze ekologiczne pracownie”.

Dotacja w kwocie 41 097 zł dotyczy utworzenia pracowni edukacyjnej „Przyrodnicze laboratorium Tęczusia” pracowni dla najmłodszych przyrodników -ekologów przy „Tęczowym Przedszkolu” Publicznym Przedszkolu nr 2 w Zduńskiej Woli.

Wartość ogólna – całkowity koszt zadania:  45 727 zł
Kwota dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi : 41 097 zł
Wkład własny  Miasta Zduńska Wola : 4 630 zł

Pracownia przyrodniczo – ekologiczna, która powstała od podstaw i została wyposażona w ekologiczne i przyrodnicze  środki dydaktyczne, ma na celu pobudzenie  aktywności  do badań i obserwacji przyrodniczych, które będą rozwijały wyobraźnię przedszkolaków i zachęci do poznawania otaczającego środowiska i natury; ptaki  rośliny , owady . Umożliwi wszechstronny rozwój dziecka poprzez obserwację zjawisk przyrodniczych i przeprowadzanie prostych doświadczeń oraz eksperymentów. To pozwoli dzieciom rozwijać zainteresowania przyrodniczo – ekologiczne, kształtować świadomość dotyczącą konieczności dbania o środowisko bliższe i dalsze, kształtować poczucie odpowiedzialności za siebie, drugiego człowieka i środowisko. Pracownia w otoczeniu przyrodniczym zostanie wyposażona w tablice informacyjne , gdzie będzie można odnaleźć wiadomości  nt. roślinności i nasadzeń w naszej nowej eko-pracowni. Zostaną także zainstalowane gry utrwalające wiadomości  nabytych  w czasie prowadzenia zajęć i eksperymentów. Będą także domki dla owadów , dających  schronienie i rozród. Punkt zostanie także wyposażony także w budki lęgowe , poidło dla ptaków i ptasią stołówkę, a o  zmianach czasu, będzie informowała nie tylko zmiana barw nasadzonej roślinności, ale i zegar słoneczny. Powstanie także rumowisko skalne, stanowiące nagromadzone luźne frakcje skalne żwirowe i kamieniste, przybliżające całość do warunków naturalnych. Nie zabraknie  także stacji meteorologicznej badającą zjawiska atmosferyczne. Dzieci będą miały możliwość prowadzenia obserwacji  pogody, wyciągania wniosków na bazie danych z najbliższego otoczenia , a tym samym w naszym ogrodzie. Cały punkt okala żywopłot, jednakże będzie dużo nowych nasadzeń typu krzewy , byliny i nowe drzewa. Znajdzie się także miejsce na łąkę kwietną, która jest naturalnym środowiskiem życia owadów.

Nowa eko-pracownia pod chmurką daje duże możliwości  do działania i poszukiwań przyrodniczo-ekologicznych. Pracownia ma być miejscem, gdzie każde dziecko będzie czuło się dobrze, gdzie znajdzie czas na edukację przyrodniczą w ogrodowym laboratorium, które będzie jednocześnie miejscem wypoczynku i relaksu dla naszych podopiecznych, wśród których są również dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Odizoluje nas od zgiełku ulicznego, gdzie będzie można również uprawiać zdrowe warzywa i cieszyć oko i smak wyhodowanym własnoręcznie efektem.

Strona Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: www.wfosigw.lodz.pl


Program ekologiczny ,,Nasze ekologiczne pracownie” – Publiczne Przedszkole nr 6.

Dzięki wsparciu finansowemu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi powstanie w naszym ogrodzie przedszkolnym punkt dydaktyczny w ramach realizacji programu ekologicznego ,,Nasze ekologiczne pracownie”.

Wartość ogólna programu to 47485 zł. Wysokość dofinansowania ze środków WFOSiGW w Łodzi wynosi 42 542 zł. (link do strony WFOSiGW www.wfosigw.lodz.pl)

Przed wejściem do budynku będzie zaprojektowany las, który służyć będzie wielozmysłowemu poznawaniu otaczającego świata oraz budzeniu w dzieciach związku z naturą.

W ogrodzie powstanie ścieżka sensoryczna ,,Bosą stopą”, która wpłynie na pobudzenie wrażeń i wyobraźni dotykowej, rozwój motoryki, równowagi oraz koordynacji.

Powstaną również miejsca do obserwacji owadów i ptaków oraz ,,Sala pod chmurką”.

Strona Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: www.wfosigw.lodz.pl


Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 5.

Szkoła Podstawowa nr 5 im. św. Alojzego Orione w Zduńskiej Woli realizuje zadanie polegające na utworzeniu  i wykorzystaniu w nauczaniu nowoczesnej ekopracowni.

Powstanie pracowni  jest  możliwe dzięki uzyskaniu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Szkoła Podstawowa nr 5 została laureatem konkursu ogłoszonego przez WFOŚiGW  w Łodzi na uzyskanie dofinansowania w formie dotacji zadań z dziedziny  Edukacja Ekologiczna pn. Nasze Ekologiczne Pracownie”. Zgłoszony przez szkołę wniosek pn. „ Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 5 im. św. Alojzego Orione w Zduńskiej Woli” został wysoko oceniony i uzyskał dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 40 698 zł, co stanowi ponad 89% kosztów całego zadania. Koszt całkowity zadania wynosi 45 698 zł.

Ze środków pozyskanej dotacji oraz ze środków własnych dokonano kompleksowego remontu pomieszczenia pracowni. Położono na podłodze płytki ceramiczne, dokonano modernizacji instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej. Założono energooszczędne oświetlenie i rolety przeciwsłoneczne w oknach. Zakupiono nowe wyposażenie pracowni (meble, ławki, krzesła, tablice, stół laboratoryjny, itp. ) oraz liczne pomoce dydaktyczne. Ekopracownia została wyposażona w nowy komputer, projektor multimedialny, ścienny ekran elektryczny.

Ekopracownia  umożliwi przeprowadzenie w Szkole Podstawowej nr 5 kolejnych   projektów ekologicznych, które przyczynią się do wzrostu poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej oraz wykształcą postawy proekologiczne oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko osób biorących udział w realizacji tych zadań.

Planowany termin realizacji zadań ekologicznych to 31.12.2021 r.

Strona Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: www.wfosigw.lodz.pl


Realizacja zadania w ramach konkursu „Nasze ekologiczne pracownie” – Szkoła Podstawowa nr 9.

W Szkole Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli rozpoczęliśmy realizację zadania  w ramach konkursu „Nasze ekologiczne pracownie”.

Dotacja w kwocie 37 725 zł dotyczy utworzenia pracowni edukacyjnej „Eko Świat- podróż przez cztery pory roku” pracowni dla najmłodszych przyrodników -ekologów przy Szkole Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II  w Zduńskiej Woli.

Wartość ogólna przedsięwzięcia – 41 975 zł
Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi – 37 725 zł
Wkład własny Urząd Miasta Zduńska Wola – 4 250 zł

Pracownia przyrodniczo – ekologiczna, która powstanie właściwie od podstaw i zostanie wyposażona w innowacyjne środki dydaktyczne, pobudzi aktywność, wyobraźnię najmłodszych uczniów i zachęci do poznawania otaczającego świata. Umożliwi wszechstronny rozwój dziecka poprzez obserwację zjawisk przyrodniczych i przeprowadzanie prostych doświadczeń oraz eksperymentów. To pozwoli uczniom rozwijać zainteresowania przyrodniczo – ekologiczne, kształtować świadomość dotyczącą konieczności dbania o środowisko bliższe i dalsze, kształtować poczucie odpowiedzialności za siebie, drugiego człowieka i środowisko. Pracownia dla młodszych wyposażona w pomoce dydaktyczne i nowoczesny sprzęt multimedialny umożliwi prowadzenie zajęć w sposób rozbudzający ciekawość poznawczą uczniów i zachęci do podejmowania działań badawczych oraz aktywności twórczej i poszukiwania nowych rozwiązań. Nowe meble i  kącik do pracy indywidualnej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami  edukacyjnymi, zapewnią dzieciom łatwy dostęp do zgromadzonych eksponatów, gier i pomocy dydaktycznych.

W związku z zaplanowanym programem, który ma być realizowany w tej klasie – pod hasłem „Eko Świat- podróż przez cztery pory roku” kolorystyka mebli stanowić będzie neutralne tło dla pomocy dydaktycznych, modeli oraz roślin, których obecność umożliwi każdemu uczniowi naukę i zdobywanie wiedzy o sposobach dbania o środowisko naturalne, w tym o kwiaty w najbliższym otoczeniu.

Nowa przyrodniczo-ekologiczna pracownia ma być miejscem, gdzie każdy uczeń będzie czuł się dobrze, pobudzi swoje zmysły w poznawaniu otaczającego go świata. Poprzez różnorodny dobór pomocy dydaktycznych, gier, zabaw zmotywujemy uczniów do ochrony naszej planety, dbania o czystość naszego otoczenia i ekologiczne postępowanie zgodne z celami naszego programu zarówno w klasie, szkole, domu jak i bliżej okolicy. To poprzez zabawę i praktyczne działanie dziecko kształtuje prawidłowe postawy wobec natury.

W pracowni została wymieniona instalacja elektryczna, klasę pomalowano, założono tynk żywiczny. Powstaną nowe meble. Na wyposażenie klasy zostaną zakupione pomoce dydaktyczne, tablica multimedialna, dwie tablice do pisania kredą, ławki i krzesła.

Strona Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: www.wfosigw.lodz.pl


W dniu 30.10.2020r. został oddany do użytku punkt dydaktyczny pn.,,Niezapominajka” w ramach realizacji projektu pn. „Utworzenie punktu dydaktycznego pn. Niezapominajka” przy Publicznym Przedszkolu nr 7 „Pod Zielonym Semaforem” w Zduńskiej Woli” dofinansowanego z WFOŚiGW w Łodzi.

Łączny koszt zadania – 52 994,00 zł. Kwota dotacji WFOŚiGW w Łodzi – 47 294,00 zł. Udział własny -5 700,00 zł

Punkt dydaktyczny ,,Niezapominajka” jest wpisany w istniejącą architekturę i stanowi dopełnienie istniejącej przestrzeni . Dzieci bardzo lubią odwiedzać Eko-stacyjkę (ogródek dydaktyczny), obserwować zmiany w przyrodzie: w wyglądzie roślin w różnych porach roku, oraz sprawdzać czy w naszym ogródku są ,,goście” ale odwiedzać ja możemy tylko kiedy jest ładna pogoda.

Punkt dydaktyczny ,,Niezapominajka „ pozwala na prowadzenie obserwacji przyrodniczych i zabaw niezależnie od pogody – pod dachem ale w miejscu otwartym na przestrzeń ogrodu . Zajęcia prowadzone na świeżym powietrzu wpłyną korzystnie na zdrowie przedszkolaków.

Do utworzenia punktu dydaktycznego wykorzystano teren zielony oraz płytę tarasu, którą zadaszono tak ,aby dzieci mogły obserwować i doświadczać także przy niewielkim deszczu lub gorszych warunkach atmosferycznych . Płyta tarasu wykonana jest z kostki brukowej. Tylną ścianę budynku stanowią okna sal dydaktycznych i drzwi wychodzące z 3 sal bezpośrednio na taras. Zadaszona przestrzeń pozwala nam także na obejrzenie filmu edukacyjnego – przyrodniczego oraz pracę z monitorem interaktywnym (mobilnym) na powietrzu.

Punkt dydaktyczny wyposażony jest w gazony na kwiaty i warzywa (nauczymy przedszkolaki jak siać, sadzić i dbać o rośliny). Doprowadzono wodę do podlewania roślin i zamieszczono zbiornik na deszczówkę oraz postawiono poidełka dla ptaków.

W gazonach kwiatowych posadzono kwiaty charakterystyczne dla pór roku: przebiśniegi, krokusy, sasanki, żonkile, tulipany, zimowity cynie i astry, a także posiejemy (wiosną) kwiatową łąkę -,,Pachnący zakątek”. Przy drewnianych podporach posadzono róże pnące okrywowe , krzewy bzu oraz krzewy pigwowca (owoce posłużą do przygotowania zdrowych napojów dla dzieci). W punkcie dydaktycznym ,,Niezapominajka” nie mogło zabraknąć niebieskookich niezapominajek.

Miejsce to uświadomi dzieciom, że jest czas przeznaczony na pracę ale też czas na odpoczynek, do tego posłuży siedzisko pod wierzbą, aby można było usiąść i posłuchać odgłosów przyrody i popatrzeć na jej piękno.

W ,,pracowni” ustawiono stoły z ławkami do pracy i badań oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych . Aby lekcje przyrody były ciekawe zakupiono tablice demonstracyjne , które zilustrują świat przyrody w różnych ekosystemach .

Aby punk dydaktyczny był bezpieczny i dla powstrzymania ewentualnych intruzów założono monitoring. Do pracy w ,,Niezapominajce” zaproszono rodziców , którzy przynieśli sadzonki i nasiona roślin, żeby wzbogacić uprawę i pokazać naszemu środowisku ,że przedszkolaki kochają przyrodę, dbają o nią, troszczą się o jej przyszłość a w przedszkolu zdobywają wiedzę o tym jak zadbać o przyrodę i jej nie zniszczyć, że od niej zależy nasze zdrowie i życie.


Informacja o dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zadania w ramach konkursu „NASZE EKOLOGICZNE PRACOWNIE”.

W lipcu 2019 roku Szkoła Podstawowa nr 13 im. Kolejarzy Polskich w Zduńskiej Woli przystąpiła do konkursu „Nasze ekologiczne pracownie” ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, a w październiku 2019r. otrzymała dotację na realizację zadania ,,Nasze ekologiczne pracownie” – Utworzenie pracowni pn. „Pracownia młodego naukowca” przy Szkole Podstawowej nr 13 im. Kolejarzy Polskich w Zduńskiej Woli.

Wartość ogólna tego przedsięwzięcia wynosi 55 482,00 zł, a kwota dofinansowania ze środków funduszu 49 882,00 zł. Dzięki dotacji z WFOŚiGW w Łodzi do nowej pracowni zakupiliśmy: meble, sprzęt audio video(nowoczesna ekran dotykowy, wizualizer) oraz cały szereg pomocy dydaktycznych do nauczania chemii, fizyki i biologii.

W okresie od stycznia 2020 roku do 31.08.2020r. roku został przeprowadzony cykl przedsięwzięć w ramach naszego projektu. Nastąpiła modernizacja pomieszczenia, które zmieniło się w wymarzoną pracownię. Uzyskane środki pozwoliły na wyposażenie klasopracowni w nowe meble, nowoczesny sprzęt multimedialny, eksponaty i pomoce dydaktyczne oraz umożliwiły dokonać zmian w estetyce pracowni.

W pracowni zaplanowano zajęcia lekcyjne z chemii, fizyki, biologii oraz zajęcia pozalekcyjne. Głównym celem projektu jest rozbudzanie świadomości ekologicznej i rozwijanie aktywnych postaw wobec przyrody i jej ochrony, a także propagowanie odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska.
W wyniku realizacji zadania zaplanowano uzyskanie efektu ekologicznego, którym będzie wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska, kształtowanie postaw proekologicznych, wzrost poczucia odpowiedzialności za stan środowiska i podejmowane decyzje, kształtowanie nawyków kultury ekologicznej w środowisku lokalnym, rozwijanie współpracy z instytucjami i organizacjami.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można znaleźć na stronie internetowej: www.wfosigw.lodz.pl

 


W dniu 31.08.2020r. zakończono realizację efektu rzeczowego zadania pn. Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „W krainie zmysłów – kolorowy świat przyrody przy Publicznym Przedszkolu nr 3 „Wesoła Trójeczka” w Zduńskiej Woli.

Wartość ogólna zadania – 49 796,00 PLN. Wysokość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wyniosła – 44 798,00 PLN . W zakresie otrzymanej dotacji zrealizowano następujące efekty rzeczowe:
• tablice dydaktyczne/ plansze,
• gry/ instalacje dydaktyczne,
• wiata/ zadaszenia z wyposażeniem,
• sprzęt ogrodniczy,
• nasadzenia: drzewa, nasiona warzyw i ziół,
• przygotowanie gruntu pod nasadzenia,
• pomoce dydaktyczne – mikroskopy

W ramach wkładu własnego, który wyniósł 4 998,00 PLN zrealizowaliśmy:
• zakup sprzętu ogrodniczego,
• alejki; krawężniki, płytki chodnikowe, obrzeża betonowe, palisady,
• zakup bylin,
• zakup pomocy dydaktycznych – lornetki, lupy.

Zrealizowany punkt dydaktyczny zostanie wykorzystany do realizacji programu „W krainie zmysłów – kolorowy świat przyrody”.
Punktem centralnym jest wiata edukacyjna – to zielona sala odkrywców, która pomieści całą grupę dzieci. Tam będziemy rozpoczynać i kończyć każde zajęcie dydaktyczne. Będzie to miejsce do wykonywania różnorodnych zadań dydaktycznych, rozmów, wyciągania wniosków, dyskusji, podsumowań, integracji . Z tego miejsca będziemy wchodzić na kolejne ścieżki i odwiedzać różnorodne zakątki.
Wokół zielonej sali odkrywców znajdują się : „Wioska żywiołów”, „ Kolorowy warzywnik”, „ Owadzia łączka ” . Mają one kształt koła wyznaczonego z wykorzystaniem kostki betonowej. Leśna ścieżka zmysłów została utworzona wzdłuż ogrodzenia, w miejscu, w którym rosną drzewa – klony, lipa , świerki , sosny . Ma długość ok. 45 metrów.

– Wioska żywiołów to miejsce , w którym odkrywcy będą zgłębiać tajemnice meteorologiczne . Znajduje się tam stacja meteorologiczna przeznaczona do kontroli i obserwacji podstawowych parametrów klimatycznych takich jak: temperatura powietrza, prędkość wiatru, kierunek wiatru, promieniowanie słońca, opad atmosferyczny, oraz 2 zadaszone stanowiska doświadczalne – badawcze , w których dzieci będą mogły wykonywać różnorodne zadania, prowadzić obserwacje, sporządzać notatki , konstruować własne przyrządy itp.
– „Kolorowy warzywnik” ma kształt koła podzielonego na 6 części, w każdej z nich znajdzie się inne warzywo. Obok warzywnika stanęły nasze drewniane skrzynie , w których założyliśmy uprawę ziół ( szałwia, mięta, bazylia, tymianek, oregano). Znajduje się tam również przyrząd edukacyjny z ruchomymi sześcianami „ Zgaduj zgadula”, dzięki któremu dzieci poznają różne gatunki roślin , ich cykle rozwoju.

– „Owadzia łączka” – w każdej części koła zostały posadzone i posiane kwiaty w innym kolorze , kwitnące od wiosny do jesieni- hiacynty, tulipany, krokusy, żonkile, przebiśniegi, pierwiosnki, niezapominajki , bratki , lawenda, wrzośce , wrzosy , nasturcje , aksamitki, żeniszki , szałwia, pelargonia.
W bezpośrednim sąsiedztwie posadzono budleje Dawida , hortensje bukietowe. Znajduje się tam również hotel dla owadów. Obok „Owadziej łączki ” stanął przyrząd edukacyjny służący poznawaniu cykli rozwojowych owadów.

– „ Leśna ścieżka zmysłów”. Wiedzę o lesie dzieci zdobędą wchodząc na leśną ścieżkę zmysłów . Będzie ona prowadzić szlakiem naszych wieloletnich drzew .Przed wejściem na ścieżkę znajduje się przyrząd edukacyjny „Rok w lesie”. Dzieci obracając ruchome sześciany będą dobierać obrazki przedstawiające las w czterech porach roku. Leśną ścieżką dojdziemy do „Ptasiego azylu” . Aby zapewnić dogodne warunki do życia i zakładania gniazd, w tym miejscu zostały dosadzone rośliny dające azyl ptakom, ale również bezpieczne dla dzieci – bukszpan , winobluszcz, trzmielina, aronia, jałowiec pospolity , paprocie . Zamontowane zostały poidełka, karmniki, budki lęgowe. W tym zakątku znajduje się również koło wiedzy „Jaki to ptak” oraz dendrofon . Siedziska z pni drzew pozwolą na obserwację ptaków, wsłuchiwanie się w głosy przyrody. Miejsce to jest usytuowane w zacisznej części ogrodu i będzie sprzyjające dla ptaków.
Mijając „Ptasi azyl” dzieci wejdą na ścieżkę sensoryczną o długości 4metrów . W ramach wyznaczonych betonową kostką ,został umieszczony materiał przyrodniczy : kora, szyszki, kamyki, mech, piasek , żołędzie. Znajdują się tam również tzw. „pudełka zmysłów” ,wypełniane różnorodnym materiałem przyrodniczym, który będzie wymieniany w zależności od potrzeb. Dzieci będą rozpoznawać materiał wykorzystując zmysł dotyku.

Jesteśmy przekonani, że realizacja projektu stworzy nowe możliwości dla licznych działań ekologicznych podejmowanych w naszej placówce. Będzie stanowić podstawę do współdziałania dzieci, rodziców i społeczności lokalnej . Nasze przedszkole juz od ponad 5 lat należy do Zduńskowolskiej Sieci Szkół i Przedszkoli Ekologicznych . Zdobyliśmy już dwa certyfikaty krajowe Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej oraz trzy certyfikaty międzynarodowe – Zieloną Flagę. Dzięki Wsparciu WFOŚiGW w Łodzi oraz rodziców i sponsorów , stworzony punkt dydaktyczny jest w pełni wyposażony i będzie nieustannie doposażany, by stanowić źródło nowej wiedzy i doświadczeń dla obecnych i kolejnych roczników wychowanków.

 


Publiczne Przedszkole Nr 10 „Pod Słoneczkiem” w Zduńskiej Woli 31.08.2020 r. zakończyło realizację Zadania pn. „UTWORZENIE PUNKTU DYDAKTYCZNEGO PN.”SŁONECZNA AKADEMIA” PRZY PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 10 „POD SŁONECZKIEM” W ZDUŃSKIEJ WOLI”

w ramach Konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn.„Nasze Ekologiczne Pracownie” udzielone z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – dotacja na dofinansowanie zadania:
Całkowity koszt zdania wynosi – 54 420 zł
W tym koszty własne – 5 450 zł
Dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi – 48 970 zł

OPIS ZAKRESU PROJEKTU
Utworzony punkt dydaktyczny służy poszerzeniu działań przyrodniczych, które prowadzone są przez przedszkole w oparciu o wcześniejsze nasadzenia i instalacje w innej części ogrodu. W ramach projektu powstały stanowiska badawcze, w których prowadzone będą zajęcia dydaktyczne i zabawy na podstawie programu pod nazwą „Słoneczna Akademia”. Działania oparte będą o przyrodę nieożywioną i ożywioną. Informacje naturalnie będą się przenikać dlatego też w dziale przyrody nieożywionej znajdą się elementy przyrody ożywionej i odwrotnie.

I DZIAŁ PRZYRODY NIEOŻYWIONEJ- w jego skład wchodzą instalacje pobudzające zmysły
– dotyku, wzroku i słuchu:
„Rumowisko skalne”- tu zgromadzone zostały kruszywa występujące na terenie Polski. Dzieci w oparciu o zgromadzony materiał będą obserwowały, porównywały barwę, ciężar i wielkość. Rumowisko skalne wzbogacone zostało o rośliny, które lubią skalne podłoże.
„Poletko doświadczalne”- to stanowisko geologiczne usytuowane w centralnej części punktu dydaktycznego- wysypane piaskiem (kolejne kruszywo) z wmontowanymi instalacjami dydaktycznymi do działań praktycznych i porównawczych (waga z poziomicą, sita o różnej grubości oczek, lejek). To tu „Mali geolodzy” przy użyciu wody i dostępnych elementów skalnych będą odkrywać różnice lub podobieństwa w strukturze i wadze kruszywa.
„Ścieżka sensoryczna” usytuowana została wzdłuż zachodniej granicy działki i zawiera różne naturalne wypełnienia: drobny i gruby żwir (kolejne kruszywa), gruba kora, szyszki sosnowe i świerkowe, mech. Urozmaiceniem ścieżki są wystające pnie drzew kontrastujące swoją wielkością i kształtem z wypełnieniem.
Ścieżka będzie wykorzystana do zajęć poznawczych, zabaw ruchowych, rozwoju zmysłu dotyku i równowagi.
„Zabawa w telefon czyli powietrze a dźwięk”- _to instalacja dydaktyczna złożona z dwóch tub dźwiękowych umożliwiających komunikację. Przy użyciu tego urządzenia dzieci poznają właściwości powietrza i przenoszenia dźwięku.
„Stacja meteorologiczna”- to mały domek z wmontowanymi urządzeniami do pomiaru elementów pogody. To tu dzieci systematycznie przez cały rok będą obserwowały zmiany pogody. Zamontowana obok tablica dydaktyczna służy zapisywaniu obserwacji pogodowych.

II DZIAŁ PRZYRODY OŻYWIONEJ- nasadzenia pobudzające zmysły:
– wzroku, węchu i smaku:
„Życie na skale”- to skalny ogródek na „rumowisku skalnym”, w którym posadzono wiele roślin. Wszystkie te rośliny opisane zostały na tabliczce informacyjnej i opatrzone zdjęciem. W ogródku skalnym będą prowadzone zadania związane z pielęgnacją i przesadzaniem roślin – tworzenia nowych kompozycji. W oparciu o materiał roślinny dzieci tworzyć będą zielniki.
„Kolorowa ściana”- Stanowisko usytuowane zostało za ścieżką sensoryczną przy murze sąsiadującego budynku. Wbudowano 3 pergole, po których wiją się rośliny: maliny i jeżyny oraz różnokolorowe kwitnące pnącza: powojniki i wiciokrzew. Na tym stanowisku dzieci obserwować będą odmienność i różnorodność roślin pnących. Będą miały możliwość posadzenia własnego pnącza – fasoli tyczkowej oraz pachnącego groszku.
„Smaki z naszego sadu” – w przedszkolnym sadzie posadzono:
porzeczki czerwone, czarne i białe oraz jabłonkę i gruszę. W pobliżu zainstalowane zostały ławeczki , na których dzieci odpoczną w cieniu drzew i posmakują zebrany owoc. Tu zamontowana została lupa ogrodowa, która wykorzystana będzie do prowadzenia obserwacji przyrodniczych oraz tablica dydaktyczna- panel edukacyjny do zapisywania spostrzeżeń.
„Barwny parawan”- to nasadzenia złożone z różnokolorowych krzewów i kwiatów wieloletnich ukazujących różnorodność barw i zapachów. Dzieci obserwować będą rośliny zmieniające się w poszczególnych porach roku. To tu podglądać będą życie owadów.
Kwiaty posłużą do wykonania kompozycji, bukietów do dekoracji i na upominki dla najbliższych. Rośliny z tego miejsca punktu dydaktycznego wykorzystane zostaną również do wykonania zielnika.

 


W Szkole Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli zostały zrealizowane dwa zadania  w ramach konkursu pn. „Nasze ekologiczne pracownie”

 1. Utworzenie pracowni edukacyjnej  pn. „Wszystko wokół zmysłów – pracownia dla najmłodszych ekologów” przy Szkole Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli
  Wartość ogólna przedsięwzięcia  – 49 034 zł
  Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW – 44 034 zł
  Wkład własny Urząd Miasta Zduńska Wola – 5 000 zł
  Nowa pracownia przyrodnicza dla młodszych uczniów (klasy I – III) jest ogromną innowacją, która ma na celu pobudzenie zmysłów i wyobraźni dzieci do poznawania środowiska. Nowa pracownia powstała od podstaw: wykonano nowe meble, wymieniono instalację elektryczną, zakupiono nowoczesne pomoce dydaktyczne, sprzęt multimedialny, pomalowano zostały ściany i założono tynk żywiczny. Walorów estetycznych dopełniła roślinność kwiatów doniczkowych. Nowa ekologiczna pracownia ma być miejscem, gdzie każdy uczeń poczuje się dobrze i będzie miał wpływ na innowacyjne działania w poznawaniu otaczającego go świata natury.
 2. Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Leśne zacisze” przy Szkole Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli
  Wartość ogólna przedsięwzięcia  – 63 911 zł
  Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW – 48 826 zł
  Wkład własny Urząd Miasta Zduńska Wola – 15 085 zł
  W ramach zadania zagospodarowano teren, który do tej pory był tylko betonowym  i nieciekawym miejscem w środku szkoły. Zakupiono rośliny, tablice edukacyjne i gry dydaktyczne. Stworzono zadaszone miejsce z ławkami do przeprowadzania lekcji edukacji wczesnoszkolnej, przyrody, biologii, geografii oraz lekcji wychowawczych na świeżym powietrzu. Dodatkowo miejsce to będzie można wykorzystać do realizacji zajęć rewalidacji, zajęć socjoterapeutycznych i treningu umiejętności społecznych. Spotykać się tam będzie również grupa wsparcia rodziców dzieci niepełnosprawnych. W pobliżu wiaty znajduje się ścieżka sensoryczna wyposażona w dary lasu (szyszki jodły, sosny, kora, ściółka, kamienie, patyki itp.), umożliwiające wielozmysłowe odbieranie przyrody, prowadzenie zajęć ruchowych i rekreacyjnych. Po drugiej stronie umieszczono skocznię czyli wydzielony pas wysypany piaskiem, na której mamy pokazane przykłady „skoczków” w świetnej wersji graficznej np. żabę trawną, kunę leśną, wiewiórkę, lisa, rysia czy też sarnę. Na wydzielonym piaszczystym pasie skoczni będzie można wykorzystać kolejną pomoc dydaktyczną jaką jest zestaw tropów rzeźbionych. Całości dopełnił: dendrofon, który umożliwi poznanie właściwości rezonansowych drewna oraz interaktywna tablica śpiewająca, dzięki której uczniowie będą mogli poznać odgłosy leśnych ssaków i ptaków. Zakupione pomoce dydaktyczne i gry przybliżą ekosystem lasu, pozwolą lepiej poznać i zrozumieć otaczającą człowieka przyrodę. Uczniowie w nowym ogrodzie będą prowadzili obserwację, poszerzą wiadomości i umiejętności z zakresu ekologii, przyrody, ochrony środowiska. Będą mogli przeprowadzać eksperymenty i ćwiczenia z wykorzystaniem punktu badawczego i naturalnego ekosystemu. Lekcje w terenie, bezpośredni kontakt uczniów z naturą będzie miał pozytywny wpływ na kształtowanie postaw proekologicznych.

Dofinansowanie dla bibliotek zduńskowolskich szkół

Na opublikowanej przez Kuratorium Oświaty w Łodzi liście szkół, którym w 2016 roku zostanie przyznane dofinansowanie w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” znalazło się Publiczne Gimnazjum nr 1 w Zduńskiej Woli. Na zakup nowych książek do szkolnej biblioteki gimnazjum dostanie 12 tys. zł.

Swoje księgozbiory poszerzą również w tym roku bibliotek szkół podstawowych: Szkoły Podstawowej nr 7, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1, Szkoły Podstawowej nr 10, Szkoły Podstawowej nr 11, Szkoły Podstawowej nr 13. Placówki otrzymały dotację celową w wysokości 10 766,39 zł w ramach programu „Książki naszych marzeń”. Dzięki temu wsparciu biblioteki wzbogaciły się o  ponad tysiąc pozycji. Na wybór książek, które zostały zakupione przez szkoły w ramach programu decydujący wpływ mieli sami uczniowie. Głównym celem realizacji programu było bowiem zachęcenie dzieci do rozwijania swoich kompetencji czytelniczych i indywidualnych zainteresowań. Chodzi przede wszystkim o wyrobienie w młodych ludziach nawyku czytania.


Projekt „Edukacja ekologiczna  w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Zduńskiej Woli. Aktywne metody ochrony przyrody”. Całkowity koszt projektu wynosi 25 700,00 PLN, otrzymana dotacja z WFOŚiGW to kwota 23 050,00 PLN.

W projekcie uczestniczyć będzie 316 uczniów. W jego ramach odbędą się wycieczki, warsztaty, zajęcia stacjonarne, konkursy dotyczące wiedzy ekologicznej. Zakupione zostaną pomoce dydaktyczne i literatura z zakresu ekologii i ochrony środowiska oraz nagrody rzeczowe i książkowe dla uczniów. Głównym założeniem projektu jest uświadomienie uczniów, że działania na rzecz ochrony przyrody zapobiegają degradacji środowiska oraz zmniejszają i usuwają negatywne skutki gospodarczej działalności człowieka. Dzięki projektowi przybliżone będą młodzieży aktywne formy ochrony środowiska. Społeczność szkolna przygotowana zostanie do realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska. Uczestnictwo w programie promować będzie zachowania i postawy przyjazne środowisku, rozwinie w uczniach aktywność, samodzielność, nauczy współpracy w trakcie wykonywanych działań. Realizowany projekt będzie kształtował postawy uczniów sprzyjające ich dalszemu rozwojowi społecznemu. Będą oni mieli możliwość podejmowania działań ekologicznych  w swojej lokalnej społeczności.


Projekt „Przedszkolak mały i duży przyrodzie służy”- program edukacji ekologicznej realizowany w Publicznym Przedszkolu nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli”. Łączny koszt projektu wynosi 22 476,00 zł, otrzymana dotacja z WFOŚiGW to 19 290,00 zł.

Celem programu jest edukacja dla środowiska, czyli przygotowanie dzieci do odpowiedzialnego działania na rzecz ochrony przyrody, kształtowanie postaw ekologicznych o środowisku naturalnym, poprzez zabawy i zajęcia badawcze oraz bezpośredni kontakt z przyrodą. Do współpracy przy realizacji działań ekologicznych włączani są rodzice. W ramach realizacji programu ekologicznego „Przedszkolak mały i duży przyrodzie służy” podjęte zostaną następujące działania:

 1. Zakup pomocy dydaktycznych na kwotę: 13 071,30, w tym: tablicę interaktywną, oraz szereg innych ciekawych pomocy, służących do przyrodniczych działań badawczych dzieci.
 2. Wycieczki: do gospodarstwa ogrodniczego w Maciejowie gm. Zduńska Wola, do Leśniczówki Pyszków- Nadleśnictwo Złoczew, do ZOO w Borysewie.
 3. Organizacja warsztatów dla dzieci: „Przygody Kropelki Chlupci”-badanie właściwości wody; rozpoznawanie różnic między wodą zdatną i niezdatną do picia;  „Jak zrobić papier czerpany”?
 4. Dzieciom zaprezentowany zostanie teatrzyk pt. „Jak Krzyś ratuje planetę Ziemię”, w którym uwzględnione będą treści związane ze zdrowym odżywianiem i pożądanymi zrachowaniami ekologicznymi.
 5. Konkursy dla przedszkolaków i ich rodziców: konstrukcyjny polegający na wykonaniu najładniejszego karmnika dla ptaków pn. „Każdy ptaszek ma swój daszek”;  plastyczny międzyprzedszkolny, skierowany do dzieci z placówek miasta Zduńska Wola- „Przedszkolak mały i duży przyrodzie służy”; fotograficzny polegający na sporządzaniu dokumentacji zdjęciowej podczas wspólnych wycieczek rodziców i dzieci pt. „Co w trawie piszczy?”.
 6. Spotkania z ciekawymi ludźmi: z leśnikami: „Jak długo rośnie las”, z pszczelarzem: „Tajemnice ula”, z ogrodnikiem: „Rośliny ozdobne”.
 7. Zbiórka makulatury pod hasłem: „Zbierając makulaturę -chronimy las”, zbiórkę baterii „Zdrowe środowisko”, czy zbiórkę nakrętek „Pomagamy innym”.
 8. Happening z okazji Dnia Ziemi pod hasłem: „Szanuj przyrodę-ona jest twoim przyjacielem”.
 9. Akcja informacyjna skierowaną do dzieci i rodziców zachęcającą do segregacji surowców wtórnych, pod hasłem: ” Nasze rady na odpady”. W tym celu wraz z dziećmi wykonamy i zaprezentujemy plakaty i ulotki o tej tematyce.

Zorganizowane zostaną kąciki przyrodniczo-badawcze dla dzieci w każdej sali, w których prowadzone będą warsztaty i zabawy badawcze poszerzające zakres wiedzy z ekologii i zjawisk przyrodniczych. Przez cały okres realizacji programu prowadzone będą zajęcia i zabawy wynikające z realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, dotyczące kształtowania wiedzy i umiejętności u dzieci w obszarze wychowania dla poszanowania świata, roślin i zwierząt. Koszty tych działań wyniosą 8 625,00 zł.


Projekt „Ziół fabryka, czyli w Krainie Zielonego Smyka w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Zduńskiej Woli”  realizowany w ramach konkursu „ Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach  w roku szkolnym 2015/2016”. Całkowity koszt projektu 13 00,00 zł, w tym dofinansowanie  w kwocie  9.500,00 zł.

Projekt o charakterze ekologiczno-przyrodniczo-zdrowotnym. Działania związane z realizacją treści projektu będą mieć formę:

 • wycieczek: gospodarstwo ogrodnicze, gospodarstwo agroturystyczne, łąkę, sklep zielarski, apteka, zakład kosmetyczny
 • warsztatów: zajęcia edukacyjne pt. Szkoła na łące na terenie przedszkola, zajęcia otwarte z udziałem rodziców
 • konkursów: „ Zioła jemy i zdrowo rośniemy”.

Projekt „Ziół fabryka, czyli w krainie Zielonego Smyka w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Zduńskiej Woli”  ma za zadanie nauczyć dzieci szacunku do pracy i jej efektów, ma powodować wielozmysłowe doświadczenia związane z założeniem hodowli  ziół w mini szklarniach, uwrażliwiać dzieci na  propagowanie  zdrowego stylu życia , zmienić  nawyki żywieniowe wśród dzieci i ich rodzin.  Z uwagi na to, że  współczesne dzieci wykazują coraz więcej  silnych alergii na „polepszacze” i konserwanty wszechobecne w dzisiejszej żywności  chcemy podjąć szereg działań profilaktycznych, które pomogą nam zmienić styl odżywiania się i życia całych rodzin i pokazać wartościowe zastosowanie  ziół . Mają być one przewodnikiem po kuchni, która pachnie tak, jak jedzenie pamiętane z naszego dzieciństwa.


Od 1 stycznia 2017 r.  rozpoczęto realizację projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Publicznego Gimnazjum nr 5 w Zduńskiej Woli” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu: 474 972,50 zł, dofinansowanie: 441 730.50 zł.

Celem projektu jest wsparcie szkoły:
1. W zakresie przygotowania uczniów do zatrudnienia lub kontynuacji nauki obejmujące: doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 29 nauczycieli oraz kształtowanie i rozwijanie u 163 uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności.
2. W tworzeniu warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu obejmujące: wyposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz kształtowanie i rozwijanie kompetencji 32 uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, z wykorzystaniem zakupionego wyposażenia lub wiedzy przeszkolonych nauczycieli.
3. W zakresie korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych obejmujące: wyposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych 24 uczniów i 20 nauczycieli.
4. W zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi obejmujące: doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii 31 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły.
W budżecie projektu kwotę  251 558, 00 zł przewidziano na zakup pomocy dydaktycznych: 30 laptopów, 9 tabletów, 6 zestawów interaktywnych, 2 drukarek, 2 urządzeń wielofunkcyjnych, wizualizera, aparatu fotograficznego, programów komputerowych, multimedialnej pracowni językowej, doposażenie pracowni przedmiotowych i innych. Na dokształcanie kadry pedagogicznej (szkolenia rady pedagogicznej, szkolenia indywidualne i studia podyplomowe) przewidziano kwotę 26 000,00 zł:
W harmonogramie projektu  założono realizację 1500 godzin zajęć dodatkowych: wyrównawczych, rozwijających i wspierających uczniów ze specjalnymi potrzebami.


Od 1 stycznia 2017r. w Zespole Szkół nr 1 w Zduńskiej Woli realizujemy projekt pn. „Szansa  dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi  w Zduńskiej Woli” w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. Wartość projektu: 882 107,75 zł, dofinansowanie: 820 357,75 zł.

Celem projektu jest wsparcie szkoły:
1. W zakresie przygotowania uczniów do zatrudnienia lub kontynuacji nauki obejmujące: doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 43 nauczycieli oraz kształtowanie i rozwijanie u 179 uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności.
2. W tworzeniu warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu obejmujące: wyposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz kształtowanie i rozwijanie kompetencji 56 uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, z wykorzystaniem zakupionego wyposażenia lub wiedzy przeszkolonych nauczycieli.
3. W zakresie korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych obejmujące: wyposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych 74 uczniów i 21 nauczycieli.
4. W zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi obejmujące: doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii 54 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły.
W budżecie projektu kwotę  251 558, 00 zł przewidziano na zakup pomocy dydaktycznych: 55 laptopów, 1 zestaw interaktywny, drukarki, 4 urządzeń wielofunkcyjnych, wizualizera, aparatu fotograficznego, pilotów do testów, audiometru, programów komputerowych, Sali Integracji Sensorycznej, doposażenie pracowni przedmiotowych i innych. Na dokształcanie kadry pedagogicznej (szkolenia rady pedagogicznej, szkolenia indywidualne i studia podyplomowe) przewidziano kwotę 83 001 zł:
W harmonogramie projektu  założono realizację 4 880  godzin zajęć dodatkowych: wyrównawczych, rozwijających i wspierających uczniów ze specjalnymi potrzebami.


Miasto Zduńska Wola pozyskało 367 868,47 zł na realizację projektu nt. „Nowa podstawa – Nowe wyzwanie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „Nowa podstawa – Nowe wyzwanie” jest odpowiedzią na nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.05.2014 w sprawie podstawy programowej w wychowaniu przedszkolnym. Nowelizacja zawiera zapowiadane od dłuższego czasu zmiany dotyczące wprowadzenia obowiązkowej, bezpłatnej nauki języka obcego na najwcześniejszym etapie edukacji Według rozporządzenia od 1 września 2015 r. obowiązek nauki języka obcego obejmie dzieci 5-letnie, a od 1 września 2017 r. – pozostałe dzieci. Wprowadzenie języka obcego do podstawy oznacza dla nauczycieli wychowania przedszkolnego zdobycie dodatkowych kwalifikacji umożliwiających prowadzenie zajęć w oparciu o nową podstawę. Z racji tego, że językiem nowożytnym najczęściej wybieranym przez przedszkola jest język angielski, nasz projekt kierujemy do nauczycieli uczących lub planujących uczyć tego właśnie języka.
Głównym założeniem projektu jest zorganizowanie wyjazdu 50 nauczycielek przedszkolnych do Wielkiej Brytanii, którego celem jest udział beneficjentek  w kursie  metodycznym ukierunkowanym na  rozwój kompetencji językowych wśród dzieci w edukacji przedszkolnej.  Aktywny udział nauczycielek w szkoleniu w rezultacie umożliwi im:  podniesienie kompetencji oraz przełamanie barier  językowych nauczycieli poprzez możliwość komunikacji w języku angielskim w naturalnym środowisku; rozbudowanie warsztatu nauczycielskiego o nowo zdobyte doświadczenie w zakresie nauczania języka angielskiego;   stworzenie bazy dobrych pomysłów i praktyk adaptowalnych z gruntu brytyjskiego na polski; rozwinięcie świadomości międzykulturowego aspektu edukacji wśród beneficjentów; zbudowanie wspólnej platformy porozumienia z nauczycielami  z Wielkiej Brytanii, wymiana pomysłów i doświadczeń związanych z edukacją dzieci.

Przejdź do treści