Rozwój e-usług

Miasto Zduńska Wola realizuje projekt pod nazwą „Rozwój e-usług publicznych świadczonych przez Miasto Zduńska Wola”. W ramach projektu zaplanowano unowocześnienie i podniesienie na wyższy poziom techniczny i technologiczny zasobów sprzętowych i systemowych Urzędu Miasta Zduńska Wola.


ZAKRES PROJEKTU

 1. Zwiększenie dostępu do usług publicznych na drodze elektronicznej – rozbudowa Portalu z e-usługami w celu ułatwienia kontaktu obywateli z Urzędem Miasta Zduńska Wola i jednostkami oświatowymi oraz zapewnienia załatwiania spraw przy pomocy różnych kanałów komunikacji.
 2. Usprawnienie komunikacji obywateli z Urzędem Miasta Zduńska Wola i podniesienie poziomu ich obsługi – rozbudowa Portalu z 26 szt.  e-usługami na 3-4 poziomie dojrzałości i A2A, w tym udostępnienie formularzy elektronicznych, zapewniając wszystkim obywatelom możliwość uzyskania informacji i załatwienia sprawy w jednym miejscu i w dowolnym czasie.
 3. Poprawa skuteczności zarządzania gminą Miasto Zduńska Wola – poprzez rozbudowę portalu i uruchomienie wielu kanałów komunikacji obywateli z Urzędem pozwoli władzom zarządzającym gminą lepiej określić potrzeby mieszkańców.
 4. Unowocześnienie i modernizacja systemu back-office – rozbudowa systemu back-office wpłynie na zautomatyzowanie i przyspieszenie wielu czynności wykonywanych przez Urząd Miasta Zduńska Wola. Dzięki modernizacji systemu, zwiększy się skuteczność, jakość i  efektywność pracy. Dodatkowo unowocześniony system umożliwi integrację z systemem elektronicznego obiegu dokumentów.
 5. Wzrost efektywności zarządzania oświatą – wdrożony w ramach projektu System zarządzania oświatą polegać będzie na uruchomieniu platformy usług elektronicznych w zakresie oświaty dla zintegrowanego systemu obsługi na poziomie gminnym.
 6. Poprawa umiejętności posługiwania się narzędziami i technologiami informacyjno-komunikacyjnymi i wzrost efektywności pracy urzędników/pracowników. – szkolenia z obsługi elektronicznego obiegu dokumentów, formularzy elektronicznych, systemu obsługi mieszkańców w celu zdobycia praktycznych umiejętności obsługi wdrożonych rozwiązań informatycznych.
 7. Poprawa poziomu bezpieczeństwa – uruchomienie aplikacji mobilnych, dostępnych 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, uprości proces zgłaszania interwencji. W szczególności możliwe stanie się zgłaszanie spraw nagłych np. awarii zagrażających zdrowiu i życiu czy incydentów chuligańskich, poprzez uruchomienie wielu ścieżek komunikacji, co pozwoli na szybkie reagowanie na pojawiające się zdarzenia i szybkie ich rozwiązywanie.

CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności e-usług publicznych oraz wzrost liczby mieszkańców korzystających z e-usług w Mieście Zduńska Wola oraz sprawne zarządzanie miastem, dzięki stworzeniu jednego centrum przetwarzania i udostępniania informacji dla pracowników jednostek organizacyjnych Miasta Zduńska Wola.

PLANOWANE EFEKTY

Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 – dwustronna interakcja – 13 szt.

 • Informacja o wszystkich tytułach podatkowych i niepodatkowych dla przedsiębiorców
 • wypełnianie deklaracji podatkowej
 • e-koncesje alkoholowe
 • Elektroniczny dzienniczek
 • Informacja o stanie sprawy
 • Informacja o tytułach podatkowych i niepodatkowych dla mieszkańców
 • e-deklaracje – elektroniczne składanie deklaracji podatkowej
 • e-budżet – głosowanie na propozycje budżetu obywatelskiego
 • e-interwencje – zgłaszanie interwencji
 • e-konsultacje –konsultacje dokumentów prawa lokalnego
 • e-decyzje –  elektroniczny odbiór decyzji
 • e-stypendia składanie wniosków elektronicznych o stypendium
 • e-dodatki mieszkaniowe

Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 4 – transakcja – 9 szt.

 • Zapłata za opłatę komunalną
 • Zapłata za użytkowanie wieczyste
 • Zapłata podatku
 • Zapłata za opłatę komunalną (przez mieszkańca)
 • Zapłata za użytkowanie wieczyste (przez mieszkańca)
 • Zapłata podatku (przez mieszkańca)
 • Elektroniczna rekrutacja do przedszkoli
 • Elektroniczna rekrutacja do szkół podstawowych
 • Elektroniczna rekrutacja do szkół gimnazjalnych

Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A)- 4 szt.

 • e-Rada  – obsługa rady miasta w sposób elektroniczny
 • Rejestracja i obsługa spraw oraz dokumentów wpływających od administracji
 • Wysłanie elektronicznej deklaracji podatkowej pracowników
 • elektroniczna sprawozdawczość budżetowa oraz organizacyjna pomiędzy placówkami oświatowymi a organem prowadzącym

Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne – 4 sztuki

Wartość projektu: 2.952.000,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2.023.850,00 zł

Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII. Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałanie VII.1 .2 Technologie informacyjno-komunikacyjne.

Przejdź do treści