Rewitalizacja Łaska 38

Projekt pn. „Rewitalizacja budynku przy ul. Łaskiej 38 wraz z terenem przy ul. Łaskiej 40 w Zduńskiej Woli” nr RPLD.06.03.02-10-0016/17


Projekt jest realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu. Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego. Podziałanie VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego.

Wysokość dofinansowania zgodnie z umową o dofinansowanie projektu Nr UDA_RLD.06.03.02-10-0016/17-00, zawartą w dniu 25.10.2017 roku pomiędzy Województwem Łódzkim a Miastem Zduńska Wola wynosi 1.282.395,00 zł.

Termin zakończenia projektu zgodnie z umową o dofinansowanie – 30 grudnia 2019 r.

Konferencja podsumowująca realizację projektu – Łaska 38 już do dyspozycji społeczników

Inkubator Inicjatyw Społecznych, funkcjonalny parking połączony z parkingiem centrum handlowego i pawilon przeznaczony pod działalność gospodarczą to widoczne efekty projektu rewitalizacji budynku przy ul. Łaskiej 38 wraz z terenem przy ul. Łaskiej 40. Jednak wszyscy zgromadzeni na spotkaniu podsumowującym projekt podkreślali zgodnie, że zadania rewitalizacyjne to nie tylko odnawianie budynków, ale przede wszystkim inwestycja w infrastrukturę społeczną.

Pomysł odnowienia kamieniczki przy Łaskiej 38 – domu, który przed wojną był częścią fabryki Rozena, Wiślickiego i Gecowa, wyszedł od pani Zenobii Radwańskiej. Budynek był przeznaczony do rozbiórki. Petycję o jego uratowanie podpisało 400 osób.  W nadanie temu miejscu nowych funkcji zaangażowali się lokalni społecznicy, skupieni w stowarzyszeniu Tworzywo, wokół zduńskowolskiego Klubu Kangura i związani z Muzeum Historii Miasta, Gabriela Górska, Martyna Chwiałkowska-Fogel, Joanna Rembisz, Piotr Jaraszkiewicz. We współpracy z Krystyną Bąk z Urzędu Miasta przygotowali projekt, który uzyskał dofinansowanie z RPO Województwa Łódzkiego w wysokości blisko 1,3 mln zł. Dzięki niemu powstał Inkubator Inicjatyw Społecznych – miejsce otwarte dla wszystkich zduńskowolskich organizacji pozarządowych. Prezydent Miasta Konrad Pokora jeszcze w tym miesiącu wyda zarządzenie regulujące funkcjonowanie inkubatora, określające zasady, na jakich stowarzyszenia będą mogły z tego miejsca korzystać. Na pewno będzie on udostępniany nieodpłatnie. Na lokale z sąsiadującego z inkubatorem budynku handlowego przy ul. Łaskiej 40 rozpisany zostanie przetarg. W projekcie założono, że będzie on przeznaczony dla kwiaciarek i taksówkarzy. Modernizacja łącznie kosztowała blisko 3 mln zł. Głównym wykonawcą inwestycji była firma „MARTOM” ze Zduńskiej Woli.

Stan prac w sierpniu 2019 roku

Stan prac w lipcu 2019 roku

W budynku przy ul. Łaskiej 38, w którym powstaje Inkubator Inicjatyw Społecznych, wykonane zostały stropy nad parterem, a także: konstrukcja drewniana i stalowa dachu, pokrycie dachu blachą, a także prace instalacyjne. Natomiast w budynku przy ul. Łaskiej 40, który został wybudowany z przeznaczeniem na działalność gospodarczą, wykonano większość robót wewnętrznych i instalacyjnych. Wokół obu budynków rozpoczęto prace zagospodarowania terenu.

Budowa w maju 2019 roku  

Stan zaawansowania prac na przełomie lutego i marca 2019 roku

Projekt w listopadzie 2019 roku

5 listopada 2018 roku wydane zostało pozwolenie na budowę, zaś przekazanie placu budowy nastąpiło 13 listopada 2018 roku.

Inwestycja w sierpniu 2018 roku

1 sierpnia 2018 roku podpisana została pomiędzy Miastem Zduńska Wola a Firmą „MARTOM” Mariusz Rubajczyk ze Zduńskiej Woli, ul. Osmolińska 8/12 umowa na rewitalizację budynku przy ulicy Łaskiej 38 wraz z terenem przy ulicy Łaskiej 40. Realizacja projektu zlecona została w formie „zaprojektuj i wybuduj”. Wartość realizacji prac dokumentacyjnych i budowlanych to 2.994.865,50 zł.

Zgodnie z zawartą umową w pierwszym etapie wykonawca zobowiązał się do opracowania i dostarczenia do Zamawiającego kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę. W drugim etapie zaplanowano wykonanie wszystkich robót budowlanych wraz z dokonaniem odbioru końcowego i przekazaniem inwestycji do eksploatacji. Termin zakończenia zadania – do 30 października 2019 roku.

Zakres

Projekt polega na rewitalizacji obszaru zdegradowanego w Zduńskiej Woli przy ul. Łaskiej 38, 40.  W ramach inwestycji przebudowany zostanie istniejący budynek mieszkalny, uporządkowana zostanie przestrzeń, zagospodarowany teren, powstanie parking oraz obiekt lokalnej działalności gospodarczej.

Cele

Celem głównym projektu jest ożywienie społeczno gospodarcze obszaru zdegradowanego poprzez rewitalizację budynku przy ul. Łaskiej 38 wraz z terenem przy ul. Łaskiej 40 w Zduńskiej Woli.

Cele pośrednie:

 • Utworzenie Inkubatora Inicjatyw Społecznych w zrewitalizowanym obiekcie przy ul. Łaskiej 38
 • Likwidacja i ograniczenie negatywnych zjawisk społecznych
 • Stworzenie nowej oferty dla spędzania wolnego czasu w tym oferty kulturalnej
 • Ponowne zagospodarowanie obszaru zdegradowanego i nadanie mu nowych funkcji przy ul. Łaskiej 38 i 40
 • Stworzenie miejsca dla organizacji pozarządowych
 • Zwiększenie aktywności mieszkańców miasta poprzez umożliwienie korzystania z nowych przestrzeni
 • Poprawa stanu technicznego obiektu
 • Poprawa estetki przestrzeni miejskiej
 • Utworzenie przestrzeni do wypoczynku i rekreacji
 • Ożywienie gospodarcze poprzez budowę obiektu lokalnej działalności gospodarczej
 • Uporządkowanie przestrzeni miejskiej poprzez budowę parkingu
 • Poprawa bezpieczeństwa poprzez poprawę stanu technicznego obiektów
 • Utrzymanie miejsc pracy – obiekt lokalnej działalności gospodarczej, postój taxi
 • Ograniczenie wykluczenia społecznego poprzez stworzenie przestrzeni dla aktywności społecznej
 • Wzrost poziomu kapitału społecznego poprzez możliwość udziału w równego rodzaju wydarzeniach, inicjatywach, które będą organizowane w inkubatorze
 • Rewitalizacja społeczna
 • Wsparcie organizacji pozarządowych
 • Poprawa efektywności energetycznej budynku, pozytywny wpływ na środowisko

Planowane efekty
Produkty
Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją:  0,39 ha
Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach: 2 szt.

Rezultaty
Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach: 4 szt.

Wartość: 2.419.410,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1.282.395,00 zł

Archiwalne zdjęcia kamienicy przy ul. Łaskiej 38:

Przejdź do treści