Rewaloryzacja Parku Miejskiego

Wartość: 8.791.812,45 zł

Dofinansowanie projektu:

1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 –2020 – V Oś Priorytetowa Ochrona Środowiska, Poddziałanie: Przeciwdziałanie Degradacji Środowiska. Umowa o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.05.04.02.-10-0011/16-00 z dnia 22 lipca 2016 roku.  Kwota dofinansowania: 3.113.765,00 zł.
Nr projektu: WND-RPLD.05.04.02.10-0011/16

2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Umowa o dofinansowanie projektu ze środków WFOŚiGW  Nr 870/OP/D/2015 z dnia 29.12.2015 roku. Kwota dofinansowania: 3.500.000 zł.

Zakres projektu:

 1. Renowacja zbiorników wodnych (stawów) z instalacją ich oczyszczania (filtry mineralno-roślinne)
 2. Przebudowę istniejących  i budowę nowych alejek parkowych (w śladach przedeptów) oraz utwardzenie placów wypoczynkowych
 3. Przebudowę mostku
 4. Wyposażenie obiektu w elementy małej architektury
 5. Montaż obiektu sanitarnego WC
 6. Urządzenie nowej zieleni (nasadzenia drzew, krzewów, założenie rabat kwiatowo- bylinowych  i cebulowych)
 7. Pielęgnacja zieleni istniejącej
 8. Montaż oświetlenia parkowego wraz z wykonaniem linii kablowej oświetleniowej
 9. Budowę kanalizacji deszczowej

 

Cel projektu:

 1. Zachowanie i ochrona bogactwa przyrodniczego województwa łódzkiego  i Miasta Zduńska Wola
 2. Zachowanie i ochrona istniejących walorów historyczno – kulturowych i przyrodniczych parku miejskiego

 

Wskaźniki projektu: liczba wspartych form ochrony przyrody – 7

Lata realizacji projektu: 2015 – 2018

 

Przejdź do treści