60+ smart city – innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej

1 września 2019 roku Miasto Zduńska Wola rozpoczęło realizację projektu pn. „60+ smart city – innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.


Wartość Projektu wynosi 752 700,00 złotych netto, z czego 90% to wysokość dofinansowania we wnioskowanej kwocie 677 430,00 zł (dofinansowanie składa się w 85% ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% ze środków budżetu państwa). Na wkład własny  składa się 10% kosztów kwalifikowanych w wysokości 75 270,00 zł oraz wysokość podatku VAT. Całkowity koszt projektu to około 900 000 zł brutto.

Projekt realizowany jest w latach 2019-2022.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROJEKTU

Głównym celem projektu jest aranżacja miasta jako przestrzeni przyjaznej do życia dla osób 60+ poprzez wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych zwiększających poczucie bezpieczeństwa oraz podnoszących poziom aktywności. Dodatkowe cele projektu to: budowanie społeczeństwa informacyjnego poprzez edukację informatyczno-technologiczną seniorów (ograniczenie zjawiska wykluczenia cyfrowego); zintensyfikowanie współdecydowania w sprawach Miasta oraz współtworzenia jego przestrzeni poprzez zaangażowanie obywateli; angażowanie różnych grup społecznych  w diagnozę sposobu zarządzania Miastem; upowszechnianie idei współpracy pomiędzy pokoleniami w celu wzajemnego przekazywania umiejętności (synergia elementów tradycyjnych ze społeczeństwem informatycznym).

Działania planowane do realizacji w ramach projektu:

 1. realizacja specjalnego placu integracji zlokalizowanego na skwerze w samym centrum miasta;
 2. interaktywne kioski informacyjne;
 3. szkolenia i warsztaty oraz realizacja Forum Międzypokoleniowego przy współudziale Partnera –  Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola;
 4. konsultacje społeczne ( w tym również Strategii Rozwoju Miasta Zduńska Wola na lata 2021-2028);
 5. działania edukacyjne i promocyjne ( w tym wizyty studyjne).

Projekt jest pilotażowy, wypracowywany w trakcie realizacji wraz z mieszkańcami. Jego wyniki mają się stać wskazówkami dla innych samorządów. Stworzenie katalogu dobrych praktyk oraz filmu ma na celu pokazanie szans i zagrożeń dla idei smart miastach o różnej specyfice.

PRZEBIEG PROJEKTU

12-15 grudnia 2021 roku – wizyta studyjna w Bilbao i Santander

Przedstawiciele Miasta Zduńska Wola odbyli wizytę studyjną w Hiszpanii (Bilbao i Santander). Delegacja liczyła osiem osób. Kilkudniowy program obejmował spotkania z przedstawicielami podmiotów zajmujących się działaniami z zakresu smart city:

 • Ayuntamiento de Bilbao, jednostka techniczna Wydziału Urbanistyki – Obszar Robót i Urbanistyki (prezentacja „Transformacja Bilbao”)
 • Sestao Berri (spółka publiczna należącą w 50% do Departamentu Planowania Terytorialnego, Mieszkalnictwa i Transportu rządu baskijskiego i w 50% miasta Sestao)
 • Spółka Technologiczna Rady Miasta Bilbao (projekt Smart City w Bilbao)
 • spotkanie z Gema Igual, burmistrz miasta Santander i zwiedzanie Centrum Demonstracyjnego
 • Wydział Innowacji Urzędu Miasta Santander (koncepcja Smart City realizowana w mieście Santander)
 • firma Iventour (miejsca rozmieszczenia czujników w mieście w ramach projektu Smart City)

Wizyta studyjna w Bilbao i Santander

21 listopada 2021 roku – Forum Międzypokoleniowe

W wydarzeniu uczestniczyło prawie 100 osób. Panel pierwszy dotyczył przestrzeni w mieście. Przestrzeń miejska nie jest jedynie układem murów i ulic, kamienic i skwerów. Miasto żyje energią swoich mieszkańców. W każdym drzewie, budynku czy placu drzemie historia, emocje, uczucia i aktualne potrzeby ludzi. Projektując przestrzeń miejską nie wystarczy nam „szkiełko i oko”, inżynieryjna precyzja czy urbanistyczna wizja. Aby stworzyć miasto oparte na więziach trzeba wyczuć jego energię, potencjał i tradycje. W tym panelu wspólnie odnaleziono wskazówki, jak tworzyć miasto funkcjonalne z szacunkiem dla tożsamości jego mieszkańców. Panel drugi dotyczył międzypokoleniowości. Każde pokolenie wzrasta i działa w innych realiach. Świat seniorów różni się od świata młodzieży, również przez to, że inaczej postrzegany. W trzecim panelu podjęto temat demokracji jako zdolności obywateli do aktywności w życiu społecznym. Podczas panelu zastanawialiśmy się wspólnie, jak pogodzić sprzeczne potrzeby i jak zachęcić zduńskowolan do współdecydowania.

Forum Międzypokoleniowe

lipiec – wrzesień – spotkania z mieszkańcami

9 lipca oraz 12 września 2021 roku zorganizowane zostały spotkania z mieszkańcami w celu zasięgnięcia opinii na temat zagospodarowania zbiornika retencyjnego Kępina. Podczas wernisażu wystawy dotyczącej historii Kępiny (9 lipca 2021 roku) zaprosiliśmy mieszkańców do wypełnienia ankiety. Pytania dotyczyły przede wszystkim kierunków zmian (historycznych i planowanych). Podczas spotkania zduńskowolanie wypełnili 20 ankiet (w formie papierowej). W kolejnym tygodniu (12-19 lipca 2021 roku) udostępniliśmy ankiety do wypełnienia na stronie internetowej Miasta oraz w Kancelarii Urzędu Miasta (również w Karsznicach) i w Zduńskowolskim Centrum Integracji Ratusz. Otrzymaliśmy 191 ankiet, które wypełniliście elektronicznie oraz 10 – papierowo. W badaniu wzięło udział w sumie 221 osób.

Spotkania z mieszkańcami

Na kolejnym spotkaniu we wrześniu przedstawiliśmy wyniki ankiet oraz dokończyliśmy rozmowy z mieszkańcami (pierwsze spotkanie zostało przerwane, ponieważ pogoda się załamała).

Spotkania z mieszkańcami

Podczas Festiwalu Kultury Miejskiej, który odbywał się w dniach 17-19 września 2021 roku, otworzona została wystawa prezentująca planowane zagospodarowanie Placu Wolności:

19 września, w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, na Pasażu Powstańców Śląskich odbył się wernisaż wystawy pn. „Smaki przeszłości w naszych domach”. Na plakatach przygotowanych przez uczestników szkoleń i warsztatów można było zobaczyć rodzinne receptury, nawiązujące do regionalnych wielokulturowych i robotniczych tradycji. Wernisaż stał się także pretekstem do rozmów z mieszkańcami.

26-29 września 2021 roku – wizyta studyjna w Lizbonie

Przedstawiciele Miasta Zduńska Wola odbyli wizytę studyjną w Lizbonie (Portugalia). Delegacja liczyła sześć osób. Kilkudniowy program obejmował spotkania z przedstawicielami podmiotów zajmujących się działaniami z zakresu smart city oraz wizyty w miejscach charakterystycznych dla innowacyjnej Lizbony:

 • Uniwersytet „Catolica Lisbon Businnes & Economics” w Lizbonie (spotkanie z przedstawicielem uniwersyteckiej jednostki badawczej Smart City Innovation Lab)
 • zrewitalizowany obiekt w centrum Lizbony – „LX Factory” (stary teren fabryki tekstyliów i tkanin o łącznej powierzchni około 23 000m2 przerobionej na nowe kreatywne centrum społeczności miasta Lizbony)
 • Universidade internacional para a terceira idade (UITI) (szkoła pomaga osobom starszym w rozwijaniu ich zainteresowań oraz umożliwia zdobywanie nowej wiedzy i dostosowywanie do nowoczesnych innowacji i technologii)
 • dzielnica Oriente (nowoczesna architektura oraz rozwiązania w budowaniu i zagospodarowaniu przestrzeni miejskiej)
 • zrewitalizowana część miasta – Intendente
 • nowoczesne Muzeum Sztuki, Architektury i Technologii w Lizbonie (MAAT)

lipiec i sierpień 2021 roku – szkolenia i warsztaty

Szkolenia i warsztaty z seniorami w zakresie nowych technologii odbyły się w lipcu i sierpniu 2021 roku.

Podczas zajęć trzydziestu mieszkańców Zduńskiej Woli 60+ oswajało się z dronami, smartfonami czy aplikacjami. Pomagali im w tym wolontariusze ze szkół ponadpodstawowych.

16 – 19 czerwca 2021 r. – wizyta studyjna w Trójmieście

Przedstawiciele miasta pojechali na kolejną projektową wizytę studyjną, która tym razem odbyła się w  Trójmieście pomiędzy 16 a 19 czerwca 2021 roku. Pierwszego dnia odwiedziliśmy Urząd Miasta Sopot, gdzie rozmawialiśmy z urzędnikami na temat produktów teledetekcyjnych w zarzadzaniu miast, e-usługach dla mieszkańców, termomodernizacji obiektów zabytkowych wraz z systemem zarządzania energią oraz budżecie obywatelskim Sopotu i KWIDO – nowoczesnym systemie teleeopieki.

Tę jednodniową wizytę w Sopocie zakończyło zwiedzanie Ergo Areny.

Drugiego dnia spotkania odbyły się w Gdyni, a dotyczyły: KLIMATycznego Centrum, Strefy Płatnego Parkowania, rozwoju infrastruktury rowerowej (w tym rowery cargo), modernizacji źródeł ogrzewania w budynkach mieszkalnych, rozwiązań smart city, carsharing, otwartych danych, strategii rozwoju miasta.

Następnie udaliśmy się do UrbanLab Gdynia, gdzie pracownicy opowiedzieli nam o innowacjach społecznych. Wieczorem spotkaliśmy się z Forum Rozwoju Aglomeracji Miejskiej, a przedstawiciele opowiedzieli nam o wnętrzach kwartałowych.

Piątek spędziliśmy w Gdańsku, gdzie w Urzędzie Miasta rozmawialiśmy o rewitalizacji oraz smart city (koordynacja smart city, działania w zakresie dostosowania do wymogów ustawy o dostępności, strategia rozwoju Gdańsk2030+, programy operacyjne, innowacje społeczne, hub innowacji, otwarte dane jako przykład projektu big data w mieście, adaptacja do zmian klimatu, likwidacja ogrzewania węglowego, OZE, projekty unijne).

Po południu odwiedziliśmy Stocznię Gdańską, gdzie działacze Instytutu Kultury Miejskiej oraz Fundacji Arteria oprowadzili nas po terenie opowiadając o projekcie „Stocznia jest kobietą” i próbach  zebrania wspomnień pracowników stoczni.

maj 2021 r. – infokioski jako nowe narzędzie komunikacji z mieszkańcami

W maju 2021 roku na ulicach miasta stanęły trzy interaktywne infokioski.

Więcej informacji na stronie https://zdunskawola.pl/inteligentne-miasto-dla-kazdego/

20-23 września 2020 r. – wizyta studyjna w Amsterdamie

W dniach 20-23 września 2020 roku przedstawiciele Miasta Zduńska Wola odbyli wizytę studyjną w Niderlandach. Delegacja liczyła pięć osób. Kilkudniowy program obejmował spotkania z przedstawicielami podmiotów zajmujących się działaniami z zakresu smart city w Amsterdamie i Haarlemie. Celem misji było poznanie projektów i rozwiązań smart city w wybranych holenderskich miastach, w szczególności w zakresie aspektu społecznego i udziału obywateli w opracowywaniu rozwiązań inteligentnych rozwiązań w przestrzeni miejskiej.

Spotkania dotyczyły głównie pracy nad budowaniem więzi w społeczeństwie inkluzywnym. Szczególnie ważnym aspektem rozmów była tematyka dotycząca funkcjonowania seniorów w społeczeństwie nowoczesnych rozwiązań, ułatwiania i umożliwiania dostępu do współczesnych technologii grupom defaworyzowanym oraz potencjalnie narażonym na wykluczenie społeczne.  Dużą wartość stanowiła możliwość bezpośredniego spotkania w małych grupach z przedstawicielami instytucji i organizacji lokalnych, którzy chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami, przedstawiali rezultaty dotychczas prowadzonych działa oraz prezentowali projekty, które będą realizowane w nieodległej przyszłości.

Pierwszego dnia spotkań delegacja odbyła wizytę w Digital Society School, której siedziba znajduje się w dzielnicy Marineterrein w Amsterdamie. Jest to organizacja proponująca innowacyjne metody edukacyjne, dzięki którym władze, przedsiębiorcy i mieszkańcy uczą się, w jaki sposób technologię można wykorzystać do rozwiązywania problematycznych zjawisk w mieście. Digital Society School prowadzi wiele projektów we współpracy z władzami miast Amsterdam i Haarlem, zabiegając jednocześnie o realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju przyjętych przez Organizację Narodów Zjednoczonych.  Działalność Digital Society School zaprezentowali Sobhi Khati i Wai Feersma Hoekstra. Spotkanie odbyło się w siedzibie organizacji, zaprezentowano sposób działania organizacji i realizowanych przez nią projektów (w szczególności tych związanych ze współpracą z władzami lokalnymi).

Druga cześć spotkania, pozwoliła uczestnikom spotkania na poznanie metod wprowadzania transformacji cyfrowej oraz możliwości jakie niesie ona w relacji społeczność-władze – przeprowadzona została w formie warsztatów.

Kolejne ze spotkań odbyło się w centrum De Ceuvel . Przedstawiciele delegacji zostali oprowadzani po siedzibie organizacji, zapoznali  się z historią miejsca; eksperymentalnym projektem związanym z jego stworzeniem; wdrażanymi nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi i projektami, jakie są w nim rozwijane. De Ceuvel jest nagradzanym, zrównoważonym miejscem pracy dla kreatywnych i społecznych przedsiębiorstw w dawnej stoczni przeobrażonej przy wykorzystaniu czystych technologii by stworzyć ekologiczną przestrzeń. Aktualnie na terenie poprzemysłowym rozwija się społeczność przedsiębiorców i artystów. Spotkanie poprowadziła  Amber Beernik , która jest członkiem stowarzyszenia De Ceuvel i ma swoje biuro architektoniczne w siedzibie organizacji.

Ostatnie spotkanie tego dnia odbyło się w formie spaceru po dzielnicy The Knowledge Mile Amsterdam. Spotkanie prowadził Maarten Terpstra, community manager.  Podczas spotkania zaprezentował uczestnikom spotkania „żywe laboratorium społeczne” w samym centrum Amsterdamu. Knowledge Mile to dzielnica innowacji, w której mieszkańcy, przedsiębiorcy, uczelnie i gmina ściśle ze sobą współpracują, by tworzyć atrakcyjny klimat życia i pracy w zrównoważonym, odpornym na zmiany klimatu środowisku. Podczas spaceru po dzielnicy zaprezentowane zostały różnorodnych projektów rozwijanych na jej obszarze.

Kolejnego dnia spotkań delegacja spotkała się w Haarlemie z przedstawicielami 3D Makers Zone. Jest to firma będąca wiodącym przykładem przedsiębiorczości w duchu „smart city”. 3D Makers Zone zajmuje się drukiem trójwymiarowym, stwarzając jednocześnie  przestrzeń, w której organizacje, przedsiębiorstwa i instytucje nauki spotykają się, by razem rozwijać innowacyjne projekty. Zwiedzanie siedziby 3DMZ z Kathelijn Rombaut i innymi przedstawicielami organizacji połączone było z sesją pytań i odpowiedzi, które pozwoliły na lepsze poznanie sposoby działania firmy.

Następnym ze spotkań, była sesja z przedstawicielem Amsterdam Practical Trial Ronaldem Adamsem. Jest to organizacja zajmująca się wprowadzaniem nowoczesnych rozwiązań dla przemieszczania się  i transportu zgodnych z koncepcją smart city. APT testuje nowe usługi, które integrują innowacyjne systemy na drogach i samochodach, by zwiększyć bezpieczeństwo ruchu i zmniejszyć zanieczyszczenia w mieście. Uczestnicy spotkania mogli poznać sposoby wdrażania koncepcji „smart  city” w zakresie transportu. Zaprezentowane zostały bezpośrednie zależności między strategiami „inteligentnymi” w mieście oraz ekologicznym i zorganizowanym gospodarowaniem zasobami.

Ostatnim ze spotkań było spotkanie z Cornelią Dincą innymi przedstawicielami Amsterdam Smart City. Zaprezentowano model działania platformy innowacji jaką jest Amsterdam Smart City,  która łączy aktywnych obywateli, innowacyjne firmy, instytucje edukacyjne i władze publiczne, aby kształtować miasto przyszłości. Za pośrednictwem platformy internetowej i wydarzeń offline, Amsterdam Smart City tworzy przegląd tego, co dzieje się w obszarze metropolitalnym Amsterdamu, łączy społeczności w celu dzielenia się wiedzą i wzmacnia nowe projekty, które sprawiają, że region jest przyszłościowy. Wiele z realizowanych przez ASC projektów dotyczy aktywizowania mieszkańców dzielnic  o niższym standardzie ekonomicznym, dzielnic marginalizowanych oraz dzielnic imigranckich. Amsterdam Smart City powstał w 2005 na bazie efektów projektu finansowanego przez Unię Europejską. Obecnie jest fundacją dofinansowywaną przez władze municypalne, a także prowadzącą własne działania komercyjne. Spotkanie odbyło się w Kanteen25, jednej z większych multifunkcjonalnych restauracji znajdujących się na terenie dzielnicy Marineterrein w Amsterdamie, której przestrzeń wykorzystana jest również w celach co-workingowych.

2-5 września 2020 roku

We wrześniu odbyła się wizyta studyjna w Lublinie przedstawicieli Zduńskiej Woli.

W środę 2 września z jednej ze stacji roweru miejskiego zlokalizowanej w okolicach położonego na obrzeżach Lublina Zalewu Zemborzyckiego – ulubionego miejsca aktywnego wypoczynku Lublinian udaliśmy się na objazd infrastruktury miejskiej.

Zalew Zemborzycki - ulubionego miejsca aktywnego wypoczynku Lublinian

W czwartek spotkaliśmy się z lubelskim modernizmem i nieturystyczną autentyczną tkanką mieszkalną miasta – osiedle Słowackiego stanowiące część Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (LSM) to unikalny przykład twórczości polskiego architekta Oskara Hansena eksperymentującego w latach 60-tych XX w. z tzw. formą otwartą.

Odbyliśmy wizytę w Muzeum Osiedli Mieszkaniowych, a naszym gospodarzem była Fundacja Teren Otwarty. Następnie piechotą przemieściliśmy się do najstarszej części LSM – osiedla Mickiewicza, przykładu realizacji idei humanizmu w urbanistyce. Tam spotkaliśmy się z przedstawicielkami kolejnego lubelskiego NGO – Lubelskiej Grupy Badawczej, autorkami niezwykłego projektu Map Sentymentalnych lubelskich dzielnic.

Następnie odwiedziliśmy kolejną perłę lubelskiego modernizmu – dzielnicę akademicką. Spotkanie z lubelskim modernizmem zakończyła wizyta w spektakularnym Centrum Spotkania Kultur.

Dzień trzeci poświęcony był lubelskiemu dziedzictwu wielokulturowemu – przede wszystkim tożsamości miasta związanej z nieistniejącą społecznością lubelskich Żydów, stanowiących przed wojną niemal połowę populacji miasta. Dzień rozpoczęliśmy od wizyty w Ośrodku Brama Grodzka Teatr NN – jednej z najprężniej działających lubelskich instytucji kultury, której interdyscyplinarny program powstaje na przecięciu działalności naukowej, muzealniczej, dokumentacyjnej, wydawniczej, edukacyjnej, artystycznej i animatorskiej. Ośrodek gromadzi wiedzę o Lublinie związaną z jego historią, dziedzictwem kulturowym, architekturą, i przestrzenią, kultywując w pasjonujący sposób pamięć o nieistniejącej społeczności Żydów lubelskich.

W dalszej części dnia odwiedziliśmy stary, zamknięty cmentarz żydowski – miejsce spoczynku największego chasydzkiego mistyka cadyka Jakowa Horowitza, zwanego „Widzącym z Lublina”. Ostatnią pozycją programu była wizyta w Muzeum na Majdanku, domykająca niejako historię lubelskiej społeczności żydowskiej.

19 sierpnia 2020 roku
Unieważnienie „Konkursu na koncepcję architektoniczną zagospodarowania skweru międzypokoleniowego w centrum Zduńskiej Woli w ramach projektu pn. „60+ smart city – innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej”” z uwagi na fakt, iż wpłynęła jedna praca nie spełniająca warunków udziału w Konkursie.

1 lipca 2020 roku
Ogłoszenie „Konkursu na koncepcję architektoniczną zagospodarowania skweru międzypokoleniowego w centrum Zduńskiej Woli w ramach projektu pn. „60+ smart city – innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej””.

26 czerwca 2020 roku
W ramach projektu pn. „60+ smart city – innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej” na potrzeby planowanego do ogłoszenia „Konkursu na koncepcję architektoniczną zagospodarowania skweru międzypokoleniowego w centrum Zduńskiej Woli w ramach projektu pn. „60+ smart city – innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej”” przeprowadzono anonimowe badanie polegające na możliwości wypełnienia formularza w formie elektronicznej lub papierowej. Badanie prowadzone było w dniach 15-24 czerwca 2020 roku.
W badaniu wzięło udział 214 osób (elektroniczne – 206; papierowe – 8), głównie osoby z miasta (205), w różnym przedziale wiekowym (mniej niż 20 lat – 24 osoby, 20-30 lat – 68 osób, 31-60 lat – 114 osoby, 61 lat i powyżej – 8 osób).
W dniu 26 czerwca 2020 roku odbyło się pierwsze spotkanie Komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia „Konkursu na koncepcję architektoniczną zagospodarowania skweru międzypokoleniowego w centrum Zduńskiej Woli w ramach projektu pn. „60+ smart city – innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej””. Po analizie ankiet, które wpłynęły do Miasta, obligatoryjnie w wytycznych konkursowych znajdzie się zapis o wkomponowaniu następujących elementów małej architektury miejskiej:

 • fontanna,
 • zdrój,
 • Leżaki miejskie,
 • ławki (część z możliwością ładowania urządzeń mobilnych),
 • stoliki szachowe,
 • pergole,
 • zielone ogrodzenia,
 • zmodernizowane oświetlenie.

Wytyczne stanowiły będą katalog otwarty dla przyszłego projektanta. Wskazane jest zachowanie istniejącej zieleni (drzewa i krzewy). Ogłoszenie konkursu jest wstępnie planowane na 1 lipca 2020 roku.

1 czerwca 2020 roku
Ogłoszenie konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania skweru przy Pasażu Powstańców Śląskich – zarządzenie nr 183/20 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie uruchomienia procesu konsultacji społecznych w związku z realizacją skweru międzypokoleniowego w ramach projektu pn. „60+ smart city – innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej””.

16  grudnia 2019 roku
Spotkanie warsztatowo-diagnostyczne z seniorami i młodzieżą w Inkubatorze Inicjatyw Społecznych przy ulicy Łaskiej 38 w celu przeprowadzenia rozgrywek w miejską grę planszową stanowiących pretekst do przeprowadzenia diagnozy. Celem diagnostycznym spotkania było omówienie i zapisanie miejsc naturalnego gromadzenia się mieszkańców w przestrzeniach publicznych miasta Zduńska Wola w latach młodości seniorów oraz współcześnie seniorów i młodzieży. Efektem diagnozy jest partycypacyjna mapa miasta, która stanowi dokument otwarty. Podczas kolejnych spotkań warsztatowych czy konsultacyjnych będzie na bieżąco uzupełniana w celu stworzenia rzetelnego obrazu miejsc w mieście atrakcyjnych dla mieszkańców, szczególnie tych, które nie zmieniły się na przestrzeni mijających lat. Spotkanie zostało bardzo pozytywnie odebrane przez uczestników, o czym świadczą między innymi pojawiające się pytania o kolejne tego typu wydarzenia. Równie ważnym efektem przeprowadzonego spotkania jest integracja międzypokoleniowa. Nawiązane relacje były spontaniczne i bardzo pozytywne. Młodzież naturalnie przejęła funkcję moderatora gry, natomiast seniorzy bardziej aktywnie angażowali się w wypisywanie ważnych dla niej miejsc.

Spotkanie zainaugurowało działalność prospołeczną Inkubatora Inicjatyw Społecznych.

13-16 listopada 2019 roku
W dniach 13-16 listopada 2019 roku pięciu przedstawicieli Miasta Zduńska Wola (członków zespołu projektowego) wzięło udział w wizycie studyjnej w Kielcach. W ramach wizyty studyjnej zrealizowano następujące działania:

 • w dniu 13 listopada 2019 roku odbyło się spotkanie z dyrektorem Arturem Hajdorowiczem, obecnie Wydział Urbanistyki i Architektury, wcześniej Wydział Rozwoju i Rewitalizacji Miasta, który opowiedział o trudnym procesie nadania miastu nowych funkcji i wypracowaniu strategicznych nowych celów; następnie odbył się spacer po mieście ze szczególnych naciskiem na obserwowanie procesów rewitalizacyjnych;
 • w dniach 14-15 listopada 2019 roku grupa wzięła udział w prelekcjach i wykładach w ramach II Kongresu Polityki Miejskiej, który odbył się na Targach Kielce;
 • w dniu 16 listopada 2019 roku grupa wzięła udział w wycieczce studialnej do Kieleckiego Parku Technologicznego: przywitanie przez p. Justynę Lichosik p.o. Dyrektora KPT, prezentacja KPT (2008 – 2019), w tym: prezentacja materiałów archiwalnych i aktualnych dot. terenów przy Olszewskiego, informacja o zrealizowanych projektach infrastrukturalnych oraz informacja o planach inwestycyjnych, następnie panel dyskusyjny i spacer po KPT (Orange (w tym Centrum druku 3D), SKYE ( w tym Centrum ICT, Biblioteka materiałowa, ECN), parking Marina Bay, Energetyczny Ogród Doświadczeń, Oulu (wewnątrz), Roma (wewnątrz), Singapur, Yuyao, Recife (na zewnątrz), tereny inwestycyjne).

23 października 2019 roku
Spotkanie w Zduńskowolskim Centrum Integracji Ratusz ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Przedstawione zostały podstawowe założenia projektu, oczekiwania względem mieszkańców oraz możliwości Miasta w kwestii realizacji. Zaproszono wszystkich do czynnego uczestnictwa w działaniach oraz do kontaktu z koordynatorem w przypadku nowych pomysłów.

1 września 2019 roku
Start projektu.

Przejdź do treści