Miasto rozpoczyna prace przy Programie Rewitalizacji. Prosi o opinie w sprawie Komitetu Rewitalizacji

13 kwietnia rozpoczynają się konsultacje społeczne w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Komitet będzie miejscem współpracy i dialogu pomiędzy mieszkańcami Zduńskiej Woli a władzami miasta we wszystkich sprawach dotyczących rewitalizacji zdegradowanych obszarów miasta. Komitet będzie pełnił funkcję opiniodawczo-doradczą. Konsultacje potrwają do 13 maja 2016 r. Chodzi o zwiększenie udziału mieszkańców we wszystkich etapach procesu rewitalizacji. To początek prac nad kompleksowym programem rewitalizacji miasta.

W Zduńskiej Woli rozpoczyna się proces utworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta do 2020 roku. A rozpoczyna się właśnie od konsultacji społecznych w sprawie Komitetu Rewitalizacji. Wszyscy mieszkańcy miasta mogą wypowiedzieć swoje zdanie na temat projektu uchwały Rady Miasta Zduńska Wola w sprawie zasad wyznaczania jego składu oraz zasad działania.

Uchwała proponuje m.in., że komitet może liczyć maksymalnie 30 członków. Muszą być to mieszkańcy miasta, reprezentujący następujące grupy społeczne, nazywane inaczej interesariuszami rewitalizacji:

  • przedstawiciele Rady Miasta Zduńska Wola (nie więcej niż 3 osoby)
  • przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta Zduńska Wola (nie więcej niż 2 osoby)
  • przedstawiciele środowiska architektów i urbanistów (nie więcej niż 3 osoby)
  • przedstawiciele środowiska gospodarczego (nie więcej niż 3 osoby)
  • przedstawiciele Urzędu Miasta Zduńska Wola (nie więcej niż 5 osób)
  • przedstawiciele właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na terenie Miasta Zduńska Wola, w tym spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i towarzystw budownictwa społecznego (nie więcej niż 3 osoby)
  • przedstawiciele jednostek organizacyjnych Miasta Zduńska Wola (nie więcej niż 2 osoby)
  • mieszkańcy Miasta Zduńska Wola nienależący do żadnych z grup wymienionych w punktach powyżej (nie więcej niż 3 osoby)

Członków komitetu będzie powoływać prezydent miasta specjalnym zarządzeniem, ale na te społeczne (praca w komitecie jest nieodpłatna) stanowiska będzie ogłoszony nabór.

Przypomnijmy: rewitalizacja polega na wyprowadzeniu ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Jest to proces prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie. Działania te prowadzone są  przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie programu rewitalizacji. O jego kształcie współdecydują mieszkańcy. Program rewitalizacji jest niezbędny dla starania się miasta o środki unijne i ułatwia prowadzenie inwestycji.

DO POBRANIA:
Zarządzenie Nr 82/16 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Elementami zarządzenia są:

Projekt uchwały Rady Miasta Zduńska Wola w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zasad wyznaczania składu oraz zasad działania komitetu rewitalizacji,

Formularz uwag w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Ankieta dotycząca zasad wyznaczania składu oraz zasad działalności Komitetu Rewitalizacji.

Inne artykuły

Przejdź do treści