Mieszkanie chronione jest już gotowe

Miasto wyremontowało, przystosowało do potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażyło mieszkanie przy ul. Szkolnej, które jest mieszkaniem chronionym. Dzisiaj Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi nabór osób, które chciałyby w nim zamieszkać.

Mieszkanie chronione przeznaczone jest wyłącznie dla osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub stopniem umiarkowanym, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz niewidomych, które dzisiaj mieszkają na terenie Zduńskiej Woli. Mieszkanie chronione stanowi wsparcie mieszkaniowe dla osób niepełnosprawnych, jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia. Stwarza warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną.

Koszt przygotowania tego mieszkania to nieco ponad 102 tysiące złotych – mówi Elżbieta Szlachetka-Sikora I Zastępca Prezydenta Miasta – to inwestycja w połowie finansowana pieniędzmi rządowymi i w połowie środkami budżetu Zduńskiej Woli.

Pobyt w mieszkaniu chronionym jest nieodpłatny, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, zgodnie z art. 8  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, czyli poniżej 516 zł na osobę w rodzinie lub poniżej 634 zł dla osoby samotnej. Podstawą do ustalenia miesięcznej odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym jest kwota średniego miesięcznego kosztu jego utrzymania, która obejmuje czynsz, zużycie wody i energii elektrycznej, odprowadzenia ścieków oraz wywóz nieczystości.

Mieszkanie jest mieszkaniem rotacyjnym, pobyt w nim może trwać maksymalnie dwa lata – podkreśla wiceprezydent Szlachetka-Sikora – osoba, która zamieszka w naszym mieszkaniu ma zapewnioną pomoc specjalistów. Będą to pracownicy socjalni, asystenci osoby niepełnosprawnej, opiekunowie-trenerzy w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Pobyt w mieszkaniu ma prowadzić do usamodzielnienia życiowego – podkreśla.

Wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej-Centrum Opieki Socjalnej, który będzie mieszkanie prowadził. Można osobiście przyjść do siedziby ośrodka na ul. Getta Żydowskiego lub zatelefonować pod numer 43 823 53 20.

Inne artykuły

Przejdź do treści