Szukaj
Logo Miasta Zduńska Wola

»

LXXX sesja Rady Miasta Zduńska Wola

LXXX sesja Rady Miasta Zduńska Wola odbędzie się 22 lutego 2024 r. (czwartek) o godz. 9.00, w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26. Obrady będą transmitowane w Internecie.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) zwołuję LXXX sesję Rady Miasta Zduńska Wola w dniu 22 lutego 2024 r. (czwartek) o godz. 9.00, w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26 (sala obrad Rady Miasta, I piętro).


Obrady sesji będą nagrywane i transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Najbliższe obrady będzie można śledzić, za pomocą jednego z niżej wymienionych linków:

Uprzejmie informujemy, że w przypadku problemów z odbiorem sesji Rady Miasta prosimy o wybranie serwera zapasowego (Polska #1 lub Polska #2).


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku dziennego obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXXIX sesji Rady Miasta.
 4. Powołanie Komisji Uchwał.
 5. Wnioski obywatelskie.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2024 r. (druk nr 17/24 z dnia 14.02.2024 r.).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2024 r. (druk nr 18/24 z dnia 14.02.2024 r.).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zduńska Wola (druk nr 19/24 z dnia 14.02.2024 r.).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (druk nr 16/24 z dnia 14.02.2024 r.).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Zduńska Wola w rejonie ulicy Łaskiej (druk nr 13/24 z dnia 07.02.2024 r.).
 11. Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027:
  1. przedstawienie opinii Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników,
  2. powołanie Komisji Skrutacyjnej,
  3. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu głosowania w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych (druk nr 14/24 z dnia 14.02.2024 r.),
  4. przeprowadzenie głosowania,
  5. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych (druk nr 15/24 z dnia 14.02.2024 r.).
 12. Zatwierdzenie stanowiska Komisji Rewizyjnej z przebiegu kontroli pn. „Kontrola działalności Miejskich Sieci Cieplnych w Zduńskiej Woli Sp. z o. o. w latach 2019-2022 ze szczególnym uwzględnieniem analizy sposobu kształtowania cen ciepła dla odbiorców”.
 13. Zatwierdzenie stanowiska Komisji Rewizyjnej z przebiegu kontroli pn. „Kontrola zasadności i celowości wydatkowania środków na wyjazdy służbowe pracowników Urzędu Miasta Zduńska Wola za rok 2022 i I półrocze 2023 r.”.
 14. Zatwierdzenie Planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 r.
 15. Sprawozdanie z działalności Zduńskowolskiej Rady Seniorów za 2023 r.
 16. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Zduńskiej Woli za 2023 r.
 17. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Zduńska Wola.
 18. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta i Prezydenta Miasta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 19. Sprawy różne.
 20. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 21. Zakończenie obrad sesji Rady Miasta.

Przewodnicząca Rady
Joanna Jarosławska

Inne komunikaty

Obwieszczenie

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Zduńska Wola w rejonie ulic: Paprockiej i Głównej oraz o rozpoczęciu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zduńskowolanie wybrali prezydenta i radnych

Konrad Pokora został wybrany prezydentem Zduńskiej Woli na następną kadencję. Wygrał wybory w pierwszej turze z wynikiem 60,45 proc. Mieszkańcy Zduńskiej Woli wybrali także Radę Miasta Zduńska Wola.

Zadbaj o swojego pupila

Lecznica weterynaryjna przy ulicy Kościelnej rozpoczyna bezpłatne kastrowanie psów i kotów. Akcja startuje 4 kwietnia 2024 roku i potrwa do wyczerpania limitu

Zieleń na jedno kliknięcie

Trwa trzecia edycja Zielonego Budżetu Zduńskiej Woli. Opiniowanie projektów zgłoszonych przez mieszkańców trwa do 12 kwietnia br.

Przejdź do treści