Logo Miasta Zduńska Wola

»

LXXVI sesja Rady Miasta Zduńska Wola

LXXVI sesja Rady Miasta Zduńska Wola odbędzie się 23 listopada 2023 r. (czwartek) o godz. 9.00, w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26. Obrady będą transmitowane w Internecie.

Zduńska Wola, dn. 15 listopada 2023 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) zwołuję LXXVI sesję Rady Miasta Zduńska Wola w dniu 23 listopada 2023 r. (czwartek) o godz. 9.00, w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26 (sala obrad Rady Miasta, I piętro).


Obrady sesji będą nagrywane i transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Najbliższe obrady będzie można śledzić, za pomocą jednego z niżej wymienionych linków:

Uprzejmie informujemy, że w przypadku problemów z odbiorem sesji Rady Miasta prosimy o wybranie serwera zapasowego (Polska #1 lub Polska #2).


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku dziennego obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXXV sesji Rady Miasta.
 4. Powołanie Komisji Uchwał.
 5. Wnioski obywatelskie.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2023 r. (druk nr 161/23 z dnia 15.11.2023 r.).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2023 r. (druk nr 162/23 z dnia 15.11.2023 r.).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 r. (druk nr 163/23 z dnia 15.11.2023 r.).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zduńska Wola (druk nr 164/23 z dnia 15.11.2023 r.).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości (druk nr 154/23 z dnia 10.11.2023 r.).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych (druk nr 153/23 z dnia 09.11.2023 r.).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (druk nr 157/23 z dnia 14.11.2023 r.).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Miasta Zduńska Wola (druk nr 160/23 z dnia 15.11.2023 r.).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Zduńska Wola w rejonie ulic: Paprockiej i Głównej (druk nr 152/23 z dnia 09.11.2023 r.).
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Zduńska Wola z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024 (druk nr 155/23 z dnia 10.11.2023 r.).
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2024-2026 (druk nr 156/23 z dnia 13.11.2023 r.).
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania komisji Rady Miasta Zduńska Wola (druk nr 158/23 z dnia 14.11.2023 r.).
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania komisji Rady Miasta Zduńska Wola (druk nr 159/23 z dnia 14.11.2023 r.).
 19. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasta Zduńska Wola w roku szkolnym 2022/2023.
 20. Informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych za rok 2022.
 21. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta i Prezydenta Miasta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 22. Sprawy różne.
 23. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 24. Zakończenie obrad sesji Rady Miasta.

Przewodnicząca Rady
Joanna Jarosławska

Inne komunikaty

Informacja

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Zduńska Wola obejmującego obszar w rejonie ulicy Mickiewicza

Ogłoszenie

Ogłoszenie dotyczące petycji przeciwko planom budowy spalarni odpadów na terenie Miasta Zduńska Wola.

Zgłoszenie kandydata do komisji konkursowej

opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. „Udzielanie schronienia osobom bezdomnym z terenu Miasta Zduńska Wola w schronisku dla osób bezdomnych w 2024 r.”

Zgłoszenie kandydata do komisji konkursowej

opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. „Udzielanie schronienia osobom bezdomnym z terenu Miasta Zduńska Wola w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w 2024 r.”

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów

w skład komisji konkursowej opiniującej oferty otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 r. zadania publicznego pn. „Realizacja zadań przez placówkę wsparcia dziennego w 2024 r.”

Przejdź do treści