Logo Miasta Zduńska Wola

LXIII sesja Rady Miasta Zduńska Wola

LXIII sesja Rady Miasta Zduńska Wola odbędzie się w dniu 26 stycznia 2023 r. (czwartek) o godz. 9.00 w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26. Przebieg obrad można śledzić w Internecie.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję LXIII sesję Rady Miasta Zduńska Wola w dniu 26 stycznia 2023 r. (czwartek) o godz. 9.00, w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26 (sala obrad Rady Miasta, I piętro).


Mieszkańcy Miasta mają możliwość wstępu na salę obrad sesji Rady Miasta, która odbywa się w trybie stacjonarnym, a w przypadku sesji prowadzonych w zdalnym trybie obradowania, informacja o możliwości śledzenia obrad podawana jest wówczas wraz z porządkiem obrad.

Uprzejmie informujemy, że każdy zainteresowany Mieszkaniec Miasta Zduńska Wola może w Urzędzie Miasta uczestniczyć w obradach sesji Rady Miasta prowadzonych w zdalnym trybie obradowania, po uprzednim skontaktowaniu się z Biurem Rady Miasta – tel. 43 825-02-49 lub 43 825-02-50.


Obrady sesji będą nagrywane i transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Najbliższe obrady będzie można śledzić, za pomocą jednego z niżej wymienionych linków:

Uprzejmie informujemy, że w przypadku problemów z odbiorem sesji Rady Miasta prosimy o wybranie serwera zapasowego (Polska #1 lub Polska #2).


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku dziennego obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z LXI i LXII sesji Rady Miasta.
 4. Powołanie Komisji Uchwał.
 5. Wnioski obywatelskie.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2023 r. (druk nr 11/23 z dnia 17.01.2023 r.).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2023 r. (druk nr 12/23 z dnia 17.01.2023 r.).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zduńska Wola (druk nr 13/23 z dnia 17.01.2023 r.).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zduńskowolskiemu (druk nr 5/23 z dnia 13.01.2023 r.).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zduńskowolskiemu (druk nr 10/23 z dnia 17.01.2023 r.).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego „ZŁOTNICKI” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (druk nr 6/23 z dnia 13.01.2023 r.).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (druk nr 7/23 z dnia 13.01.2023 r.).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie Miasta Zduńska Wola (druk nr 3/23 z dnia 12.01.2023 r.).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie Miasta Zduńska Wola (druk nr 4/23 z dnia 12.01.2023 r.).
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (druk nr 8/23 z dnia 13.01.2023 r.).
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu (druk nr 9/23 z dnia 13.01.2023 r.).
 17. Zatwierdzenie stanowiska Komisji Rewizyjnej z przebiegu kontroli pn. „Analiza działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli w latach 2019-2021.”.
 18. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 19. Sprawy różne.
 20. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 21. Zakończenie obrad sesji Rady Miasta.

Przewodniczący Rady
Jakub Trenkner

Inne komunikaty

LXXIV sesja Rady Miasta Zduńska Wola

LXXIV sesja Rady Miasta Zduńska Wola odbędzie się 21 września 2023 r. (czwartek) o godz. 9:00, w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26. Przebieg obrad można śledzić w Internecie.

Konkurs ofert

Konkurs ofert na wybór realizatora zadania publicznego w zakresie profilaktyki chorób pn. „Ochronne szczepienia przeciwko grypie dla osób w wieku 18-65 lat zamieszkałych na terenie Miasta Zduńska Wola w 2023 r.”

Przejdź do treści