LXIII sesja Rady Miasta – 26 stycznia 2023 r.

LXIII sesja Rady Miasta Zduńska Wola odbędzie się w dniu 26 stycznia 2023 r. (czwartek) o godz. 9.00 w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26. Przebieg obrad można śledzić w Internecie.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję LXIII sesję Rady Miasta Zduńska Wola w dniu 26 stycznia 2023 r. (czwartek) o godz. 9.00, w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26 (sala obrad Rady Miasta, I piętro).


Mieszkańcy Miasta mają możliwość wstępu na salę obrad sesji Rady Miasta, która odbywa się w trybie stacjonarnym, a w przypadku sesji prowadzonych w zdalnym trybie obradowania, informacja o możliwości śledzenia obrad podawana jest wówczas wraz z porządkiem obrad.

Uprzejmie informujemy, że każdy zainteresowany Mieszkaniec Miasta Zduńska Wola może w Urzędzie Miasta uczestniczyć w obradach sesji Rady Miasta prowadzonych w zdalnym trybie obradowania, po uprzednim skontaktowaniu się z Biurem Rady Miasta – tel. 43 825-02-49 lub 43 825-02-50.


Obrady sesji będą nagrywane i transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Najbliższe obrady będzie można śledzić, za pomocą jednego z niżej wymienionych linków:

Uprzejmie informujemy, że w przypadku problemów z odbiorem sesji Rady Miasta prosimy o wybranie serwera zapasowego (Polska #1 lub Polska #2).


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku dziennego obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z LXI i LXII sesji Rady Miasta.
 4. Powołanie Komisji Uchwał.
 5. Wnioski obywatelskie.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2023 r. (druk nr 11/23 z dnia 17.01.2023 r.).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2023 r. (druk nr 12/23 z dnia 17.01.2023 r.).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zduńska Wola (druk nr 13/23 z dnia 17.01.2023 r.).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zduńskowolskiemu (druk nr 5/23 z dnia 13.01.2023 r.).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zduńskowolskiemu (druk nr 10/23 z dnia 17.01.2023 r.).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego „ZŁOTNICKI” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (druk nr 6/23 z dnia 13.01.2023 r.).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (druk nr 7/23 z dnia 13.01.2023 r.).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie Miasta Zduńska Wola (druk nr 3/23 z dnia 12.01.2023 r.).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie Miasta Zduńska Wola (druk nr 4/23 z dnia 12.01.2023 r.).
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (druk nr 8/23 z dnia 13.01.2023 r.).
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu (druk nr 9/23 z dnia 13.01.2023 r.).
 17. Zatwierdzenie stanowiska Komisji Rewizyjnej z przebiegu kontroli pn. „Analiza działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli w latach 2019-2021.”.
 18. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 19. Sprawy różne.
 20. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 21. Zakończenie obrad sesji Rady Miasta.

Przewodniczący Rady
Jakub Trenkner

Inne komunikaty

Rozporządzenia i komunikaty

w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w powiecie łaskim i zduńskowolskim.

Przejdź do treści