Szukaj
Logo Miasta Zduńska Wola

»

LIX sesja Rady Miasta Zduńska Wola

LIX sesja Rady Miasta Zduńska Wola odbędzie się w dniu 24 listopada 2022 r. o godz. 9:00 w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26. Przebieg obrad można śledzić w Internecie.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) zwołuję LIX sesję Rady Miasta Zduńska Wola w dniu 24 listopada 2022 r. (czwartek) o godz. 9.00, w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26 (sala obrad Rady Miasta, I piętro).


Mieszkańcy Miasta mają możliwość wstępu na salę obrad sesji Rady Miasta, która odbywa się w trybie stacjonarnym, a w przypadku sesji prowadzonych w zdalnym trybie obradowania, informacja o możliwości śledzenia obrad podawana jest wówczas wraz z porządkiem obrad.

Uprzejmie informujemy, że każdy zainteresowany Mieszkaniec Miasta Zduńska Wola może w Urzędzie Miasta uczestniczyć w obradach sesji Rady Miasta prowadzonych w zdalnym trybie obradowania, po uprzednim skontaktowaniu się z Biurem Rady Miasta – tel. 43 825-02-49 lub 43 825-02-50 .


Obrady sesji będą nagrywane i transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Najbliższe obrady będzie można śledzić, za pomocą jednego z niżej wymienionych linków:


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku dziennego obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z LVI, LVII i LVIII sesji Rady Miasta.
 4. Powołanie Komisji Uchwał.
 5. Wnioski obywatelskie. (Informacja dotycząca składania wniosków obywatelskich i zabrania głosu na sesji Rady Miasta Zduńska Wola)
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2022 r. (druk nr 158/22 z dnia 09.11.2022 r.).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2022 r. (druk nr 159/22 z dnia 09.11.2022 r.).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2022 r. (druk nr 160/22 z dnia 09.11.2022 r.).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2022 r. (druk nr 161/22 z dnia 09.11.2022 r.).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2022 r. (druk nr 162/22 z dnia 09.11.2022 r.).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2022 r. (druk nr 166/22 z dnia 10.11.2022 r.).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2022 r. (druk nr 177/22 z dnia 15.11.2022 r.).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 r. (druk nr 163/22 z dnia 09.11.2022 r.).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zduńska Wola (druk nr 164/22 z dnia 15.11.2022 r.).
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (druk nr 174/22 z dnia 15.11.2022 r.).
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskich Sieci Cieplnych w Zduńskiej Woli Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością (druk nr 175/22 z dnia 15.11.2022 r.).
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego „ZŁOTNICKI” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (druk nr 176/22 z dnia 15.11.2022 r.).
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych (druk nr 153/22 z dnia 04.11.2022 r.).
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placowi na terenie Miasta Zduńska Wola (druk nr 156/22 z dnia 08.11.2022 r.).
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie Miasta Zduńska Wola (druk nr 165/22 z dnia 09.11.2022 r.).
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obciążenia hipoteką umowną nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zduńska Wola (druk nr 157/22 z dnia 08.11.2022 r.).
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 r. (druk nr 168/22 z dnia 10.11.2022 r.).
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu (druk nr 181/22 z dnia 16.11.2022 r.).
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na lata 2023-2025 (druk nr 172/22 z dnia 14.11.2022 r.).
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego organizacji publicznego transportu zbiorowego (druk nr 167/22 z dnia 10.11.2022 r.).
 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Zduńska Wola (druk nr 155/22 z dnia 07.11.2022 r.).
 27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Zduńska Wola w rejonie ulic: Przemysłowej i Szadkowskiej (druk nr 170/22 z dnia 14.11.2022 r.).
 28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Zduńska Wola w rejonie ulicy Łaskiej (druk nr 171/22 z dnia 14.11.2022 r.).
 29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania Medalu „Zasłużony dla Miasta Zduńskiej Woli” (druk nr 173/22 z dnia 14.11.2022 r.).
 30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Zduńska Wola (druk nr 169/22 z dnia 10.11.2022 r.).
 31. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Programu współpracy Miasta Zduńska Wola z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 (druk nr 180/22 z dnia 15.11.2022 r.).
 32. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasta Zduńska Wola w roku szkolnym 2021/2022.
 33. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych Rady Miasta za rok 2021.
 34. Informacja Prezydenta Miasta o złożonych oświadczeniach majątkowych za rok 2021.
 35. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 36. Sprawy różne.
 37. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 38. Zakończenie obrad sesji Rady Miasta.

Przewodniczący Rady
Jakub Trenkner

Inne komunikaty

Dotacje na renowację

Rewitalizacja. Miasto dofinansowuje remont zduńskowolskich zabytków. Składanie wniosków trwa do 30 września 2024 roku

Zielona Zduńska Wola

Wystartowała trzecia edycja Zielonego Budżetu Zduńskiej Woli. Mieszkańcy ekologiczne pomysły mogą zgłaszać do 8 marca br.

LXXX sesja Rady Miasta Zduńska Wola

LXXX sesja Rady Miasta Zduńska Wola odbędzie się 22 lutego 2024 r. (czwartek) o godz. 9.00, w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26. Obrady będą transmitowane w Internecie.

Przejdź do treści