Szukaj
Logo Miasta Zduńska Wola

»

Stypendia i pomoc

Miasto funduje stypendia najzdolniejszym uczniom szkół podstawowych. Wspiera też edukację dzieci z najuboższych rodzin.

Komu przysługuje stypendium szkolne?

  • Dziecku niepełnosprawnemu
  • Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia
  • Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży realizację odpowiednio obowiązku szkolnego/obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami
  • Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
  • Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia

Jaki dochód w rodzinie uprawnia do otrzymania stypendium szkolnego?

  • Nie więcej niż 634 zł netto, gdy osoba gospodaruje samotnie
  • Nie więcej niż 514 zł netto na osobę w gospodarstwie wieloosobowym

Kiedy mogę złożyć wniosek?

  • Do 15 września każdego roku
  • Do 15 października każdego roku (dla słuchaczy niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych) 

Jakie dokumenty muszę złożyć? 


Gdzie znajdę więcej informacji?

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli
ul. Getta Żydowskiego 21 B, 98-220 Zduńska Wola, 
tel. 43 823-53-87
www.mopscos.pl

Zasiłek szkolny może otrzymać uczeń szkoły podstawowej, który znalazł się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (np. pożaru mieszkania). Wniosek o jego wypłatę musisz złożyć w ciągu dwóch miesięcy od chwili tego zdarzenia. Do wniosku dołącz dokumenty potwierdzające zdarzenie  (np. protokół policyjny).

Jednorazowo uczeń może otrzymać zasiłek w wysokości 450 zł (art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych). 


Jakie dokumenty muszę złożyć? 


Gdzie znajdę więcej informacji?

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli
ul. Getta Żydowskiego 21 B, 98-220 Zduńska Wola, 
tel. 43 823-53-87
www.mopscos.pl

Stypendia za dobre wyniki w nauce mogą otrzymać uczniowie, którzy osiągnęli średnią ocen minimum 5,0 i mają co najmniej dobrą ocenę z zachowania. Przyznawane są uczniom szkół podstawowych od IV do VIII klasy. Szkoły wewnętrznie ustalają dodatkowe kryteria, na podstawie których wybierają stypendystów.

Stypendia funduje Miasto Zduńska Wola, a wypłacają je dyrektorzy szkół. 

Szczegółowych informacji o kryteriach wyłaniania stypendystów udzielają dyrekcje poszczególnych szkół.

 
Przejdź do treści