RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. 2019 poz. 125), informujemy, że:

Administrator Danych Osobowych:

Administratorem danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Zduńskiej Woli z siedzibą w Zduńskiej Woli (98-220), przy ul. Złotnickiego 3.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

We wszelkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: j.kazimierczak@zdunskawola.pl

Cel przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe przetwarzane będą w celu o którym mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości przez straż, tj. rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

Prawa osób, których dane dotyczą:

– prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych, dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, fax: 22 531-03-01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl;
– prawie żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby.

Przejdź do treści